Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16374
Title: Створення ситуації успіху на заняттях з гуманітарних дисциплін – передумова гуманізації освіти
Other Titles: Creating the situation of success in the human sciences – a prerequisite for the humanization of education
Authors: Сакун, А. В.
Кадлубович, Т. І.
Черняк, Д. С.
Keywords: ситуація успіху
гуманізація
успіх
навчання
пізнавальна діяльність
особистість
situation of success
humanization
success
learning
cognitive activity
personality
Issue Date: 2020
Citation: Сакун А. В. Створення ситуації успіху на заняттях з гуманітарних дисциплін – передумова гуманізації освіти / А. В. Сакун, Т. І. Кадлубович, Д. С. Черняк // Освітній дискурс: збірник наукових праць. – 2020. – Вип. 25 (7-8). – С. 48-57.
Source: Освітній дискурс: збірник наукових праць
Educational discourse: collection of scientific papers
Abstract: Сучасна система освіти покликана допомогти кожній особистості усвідомити власне унікальне “Я”, розкрити власний потенціал, сприяти становленню самосвідомості, самовизначення, самореалізації та самоствердження. Таке завдання постає в умовах реформування української системи освіти, провідним принципом якої визнано гуманізацію. Основою побудови нової освітньої парадигми, яка передбачає не лише формування системи знань, вмінь та навичок, а й створення певних компетентностей з врахуванням соціальних, економічних та науково-теоретичних реалій ХХІ століття стає пошук освітніх технологій, що сприятимуть гуманізації освіти. Однією з них є використання ситуації успіху на заняттях з гуманітарних дисциплін. Останнім часом зростає інтерес до проблеми створення ситуації успіху в освітньому процесі. Їй присвячена низка дисертаційних робіт (наприклад, О. Гусак, Т. Докучина та ін.), наукових статей (див. І. Бех, І. Ларіонова, А. Сівак, О. Чиркова та ін.), тез міжнародних конференцій (А. Велика, М. Матронова, Ю. Андрєєва та ін.). Проблема успіху, успішності стала актуальною на початку ХХІ століття. Кожна людина прагне досягнути успіху, бути впевненою у собі та завтрашньому дні. Успішність визнається однією з потреб особистості. Реформування сучасної освіти покликане зробити її людиноцентричною, ефективною, наближеною до практичних потреб людини, яка навчається. Гуманізація освіти неможлива без створення ситуацій успіху під час навчання. Такі ситуації активізують пізнавальну мотивацію людини, розкривають її творчий потенціал, роблять людину сильною та впевненою. Для створення ситуацій успіху викладачі використовують різноманітні методи та засоби, які активізують пізнавальну діяльність студентів. Створення ситуацій успіху під час викладання гуманітарних дисциплін є передумовою гуманізації освіти, оскільки успіх є фактором пошукової діяльності студента, спонукає до пізнавальної самостійності та творчості, впливає на самооцінку та установки особистості, дозволяє особистості самовизначитися, самоствердитися, сформувати власне самоставлення, “звірити” власні риси з рисами успішної особистості.
The modern system of education is designed to help each individual realize their own unique "I", to reveal their own potential, to promote self-awareness, self-determination, self-realization and self-affirmation. This task arises in the context of reforming the Ukrainian education system, the guiding principle of which is humanization. The basis for building a new educational paradigm, which involves not only the formation of a system of knowledge, skills and abilities, but also the creation of certain competencies taking into account the social, economic and scientific-theoretical realities of the XXI century is the search for educational technologies that will humanize education. One of them is the use of the situation of success in humanities classes. Recently, there is a growing interest in the problem of creating a situation of success in the educational process. A number of dissertations (for example, O. Husak, T. Dokuchyna, etc.), scientific articles (see I. Bekh, I. Larionova, A. Sivak, O. Chirkova, etc.), abstracts of international conferences (A. Velyka, M. Matronova, Y. Andreeva, etc.). are devoted to it. Theoretical substantiation of advantages of creation of a situation of success in the conditions of humanization of education on the basis of the analysis of practical experience and theoretical views. The problem of success became relevant at the beginning of the XXI century. Everyone strives to succeed, to be confident in themselves and in the future. Success is recognized as one of the needs of the individual. Reforming modern education is designed to make it human-centered, effective, close to the practical needs of the learner. The humanization of education is impossible without creating situations of success in learning. Such situations activate a person's cognitive motivation, reveal his creative potential, make a person strong and confident. To create situations of success, teachers use a variety of methods and tools that enhance the cognitive activity of students. Creating the situations of success in teaching the humanities is a prerequisite for the humanization of education, as success is a factor in the search activity of the student, encourages cognitive independence and creativity, affects self-esteem and personality, allows individuals to self-determine, self-affirm, form their own attitudes with the traits of a successful personality.
DOI: 10.33930/ed.2019.5007.25(7-8)-4
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16374
Faculty: Факультет культурних і креативних індустрій
Department: Кафедра філософії та культурології
ISSN: 2522-9699 (print)
2616-5007 (online)
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра філософії та культурології (ФК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20201125_301.pdf306,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.