Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16399
Title: Візуально-образна мова fashion-ілюстрації
Other Titles: Visual and figurative language of fashion illustration
Визуально-образный язык fashion-иллюстрации
Authors: Дубрівна, А. П.
Кружиліна, К. А.
Keywords: fashion-ілюстрація
реклама
художники-ілюстратори
графіка моди
fashion-індустрія
fashion-иллюстрация
художники-иллюстраторы
графика моды
fashion-индустрия
fashion illustration
advertising
illustrator artists
fashion graphics
fashion industry
Issue Date: 2020
Citation: Дубрівна А. П. Візуально-образна мова fashion-ілюстрації [Електронний ресурс] / А. П. Дубрівна, К. А. Кружиліна // Технології та дизайн. - 2020. - № 3 (36). - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2020_3_4.
Source: Технології та дизайн
Abstract: Мета роботи – дослідити візуально-образні елементи та чинники створення ілюстрацій моди, а також її особливостей з точки зору індустрії моди і дизайну. Проаналізувати сучасні тенденції fashion-ілюстрації, а також сформувати прогностичний вектор її подальшого розвитку. В основу методики дослідження покладено комплексний підхід, що зумовив використання системно-аналітичного методу для ґрунтовного вивчення сутності напряму ілюстрації моди; історичного – для аналізу витоків та особливостей формування зазначеного аспекту графічного мистецтва; компаративного – для встановлення подібних та відмінних рис між досліджуваними об’єктами; образно-стилістичного – для вияву стильових ознак, художніх методів, технік та особливостей авторських підходів. Визначено особливості змін у розвитку графічної візуалізації модного образу в історичному контексті. Виявлено засоби композиційної виразності та підходи до створення fashion-ілюстрації з позиції візуального сприйняття, а також стилістичні особливості авторських технік дизайнерів моди. Узагальнено теоретичні положення поняття fashion-ілюстрації, технік виконання та специфіки її художньої репрезентації. Систематизовано графічні техніки та підходи у створенні fashion-ілюстрації. На основі розуміння сучасних тенденцій в індустрії моди надано прогностичне бачення щодо розвитку образотворчих виявів в графічній візуалізації fashion-образів. Надано аналіз аспектів історичного становлення та розвитку специфічного направлення графічного мистецтва – fashion-ілюстрації, визначено оптимальні технічні прийоми у її створенні та охарактеризовано впливи на розвиток та формування естетики актуального модного образу. Теоретичний матеріал дослідження та практичні рекомендації можливо використати для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю "Дизайн", а також для суміжних творчих та технологічних спеціалізацій різних художніх та технічних ВНЗ, коледжів та технікумів.
Цель работы – исследовать визуально-образные элементы и факторы создания иллюстрации моды, а также ее особенностей с точки зрения индустрии моды и дизайна. Проанализировать современные тенденции fashion-иллюстрации, а также сформировать прогностический вектор ее дальнейшего развития. В основу методики исследования положен комплексный подход, который обусловил использование системно-аналитического метода для основательного изучения сущности направления иллюстрации моды; исторического – для анализа истоков и особенностей формирования указанного аспекта графического искусства; компаративного – для установления подобных и отличительных черт между исследуемыми объектами; образно-стилистического – для проявления стилевых признаков, художественных методов, техник и особенностей авторских подходов. Определены особенности изменений в развитии графической визуализации модного образа в историческом контексте. Выявлены средства композиционного выразительности и подходы к созданию fashion-иллюстрации с позиции визуального восприятия, а также стилистические особенности авторских техник дизайнеров моды. Обобщены теоретические положения понятия fashion-иллюстрации, техник исполнения и специфики ее художественной репрезентации. Систематизированы графические техники и подходы к созданию fashion-иллюстрации. На основании понимания современных тенденций в индустрии моды предоставлено прогностическое видение развития изобразительных проявлений в графической визуализации fashion-образов. Дан анализ аспектов исторического становления и развития специфического направления графического искусства – fashion-иллюстрации, определены оптимальные технические приемы в ее создании и охарактеризовано влияния на развитие и формирование эстетики актуального модного образа. Теоретический материал исследования и практические рекомендации возможно использовать для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Дизайн", а также для смежных творческих и технологических специализаций различных художественных и технических вузов, колледжей и техникумов.
Investigate the visual elements and factors of creating fashion illustrations, as well as its features in terms of the fashion industry and design. Analyze current trends in fashion illustration, as well as form a prognostic vector for its further development. The methodology of the study is based on a comprehensive approach, which led to the use of system-analytical method for a thorough study of the essence of the direction of illustration-fashion; historical – to analyze the origins and peculiarities of the formation of the specified aspect of graphic art; comparative – for establishing similar and different features between the studied objects; figurative and stylistic – for revealing style features, artistic methods, techniques and features of author's approaches. Peculiarities of changes in the development of graphic visualization of a fashionable image in the historical context are determined. The means of compositional expression and approaches to the creation of fashion-illustration from the standpoint of visual perception, as well as stylistic features of the author's techniques of fashion designers are revealed. The theoretical provisions of the concept of fashion-illustration, techniques of execution and specifics of its artistic representation are generalized. Graphic techniques and approaches in creating fashion illustrations are systematized. Based on the understanding of modern trends in the fashion industry, a prognostic vision for the development of visual expressions in the graphic visualization of fashion images is provided. The analysis of aspects of historical formation and development of a specific direction of graphic art – fashion-illustration is given, the optimal techniques in its creation are determined and the influences on the development and formation of aesthetics of the actual fashion image are characterized. Theoretical research material and practical recommendations can be used for students of higher education institutions majoring in "Design", as well as for related creative and technological specializations of various art and technical universities, colleges and technical schools.
URI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2020_3_4
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16399
Faculty: Факультет дизайну
Department: Кафедра образотворчого мистецтва та графічного дизайну
ISSN: 2304-2605
Appears in Collections:Електронний науковий журнал «Технології та дизайн»
Наукові публікації (статті)
Кафедра графічного дизайну (ГД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
td_2020_N3_04.pdf856,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.