Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16489
Title: Вплив німецького та російського чинників на будівництво Українського військово-морського флоту в період правління гетьмана П. Скоропадського
Other Titles: Influence of the German and Russian factors on the construction of the Ukrainian navy north during the Hetman P. Skoropadsky
Authors: Проданюк, Ф. М.
Keywords: Українська держава
Український військово-морський флот
Павло Скоропадський
гетьманат
Севастополь
Радянська Росія
відносини
Німеччина
Ukrainian State
Ukrainian Navy
P. Skoropadsky
Sevastopol
Soviet Russia
relations
Germany
Issue Date: 2019
Citation: Проданюк Ф. М. Вплив німецького та російського чинників на будівництво Українського військово-морського флоту в період правління гетьмана П. Скоропадського / Ф. М. Проданюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2019. – Вип. 6. – С. 18-25.
Source: Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні відносини
Abstract: У статті проаналізовано малодосліджену в науковій літературі проблему впливу німецького та російського чинників на будівництво національного військово-морського флоту в період існування Української держави гетьмана Павла Скоропадського. Обрана тема дослідження не лише становить науковий інтерес, але й має практичне значення з огляду на те, що після агресивних дій Російської Федерації у 2014 р. Україна змушена втретє в ХХ – ХХІ ст. дбати про відновлення власних Військово-Морських Сил. Перші кроки з розбудови українського військо-морського флоту було здійснено Центральною Радою в 1917 р. Їй вдалося здійснити українізацію частини особового складу кораблів Чорноморського флоту, сформувати власну воєнно-морську доктрину та створити для її реалізації Міністерство морських справ УНР. Завершити вирішення питань будівництва військово-морського флоту України мав гетьман Павло Скоропадський, який прийшов до влади 29 квітня 1918 р. На українсько-російські відносини в 1918 р. впливало перебування на території України німецьких та австро-угорських військ. Їхня присутність мала як негативний, так і позитивний характер. Зокрема, тривалий час вони були стабілізуючим чинником існування національної української державності та стали суттєвою перешкодою для більшовиків у реалізації їхніх великодержавницьких планів. 12 червня 1918 р. Радянська Росія підписала прелімінарний мирний договір з Українською державою. На період проведення українсько-російських переговорів на всьому фронті сторони припинили бойові операції. Під час проведення мирної конференції особливо гостро обговорювалося питання про визнання лінії державного кордону між Україною та Росією, зокрема питання належності Криму та Чорноморського флоту. У травні – липні 1918 р. німецьке командування здійснювало цілковитий контроль над Чорноморським флотом і не поспішало повертати Україні захоплені її бойові кораблі. Лише чітка позиція керівництва Української держави та наполеглива робота гетьманських дипломатів дали змогу встановити прямі контакти у вересні 1918 р. між гетьманом П. Скоропадським і німецьким імператором Вільгельмом ІІ. Під час переговорів Україні вдалося домогтися підтримки Німеччини в поверненні Українській державі кораблів Чорноморського флоту.
The article analyzes the problem of the influence of German and Russian factors on the construction of the national navy during the existence of the Ukrainian State Hetman P. Skoropadsky, which has not been studied in the scientific literature. The chosen topic of the study is not only of scientific interest, but also has practical significance given that after the aggressive actions of the Russian Federation in 2014, Ukraine was forced into the third in the XX – XXI centuries take care of the restoration of the Navy. The first steps to build the Ukrainian Navy were made by the Central Rada in 1917. It succeeded in Ukrainian sing part of the Black Sea Fleet personnel, forming its own naval doctrine and creating a Ministry of the Maritime Affairs of the UNR for its implementation. Hetman P. Skoropadsky, who came to power on April 29, 1918, had to complete the decision to build the navy of Ukraine. Ukrainian-Russian relations in 1918 were influenced by the presence of German and Austro-Hungarian troops on the territory of Ukraine. Their presence was both negative and positive. In particular, they have long been a stabilizing factor for the existence of national Ukrainian statehood and have become a significant obstacle for the Bolsheviks in the realization of their grand-power plans. On June 12, 1918, Soviet Russia signed a preliminary peace treaty with the Ukrainian State. During the period of the Ukrainian-Russian talks, the parties ceased operations on the whole front. During the peace conference, the issue of recognition of the border line between Ukraine and Russia was particularly keenly discussed, in particular, the issue of belonging to the Crimea and the Black Sea Fleet. In May – July 1918 the German command exercised complete control over the Black Sea Fleet and did not hurry to return to Ukraine its captured warships. Only a clear position of the leadership of the Ukrainian state and persistent work of the Hetman diplomats allowed establishing direct contacts in September 1918 between Hetman P. Skoropadsky and the German Emperor Wilhelm II. During the negotiations, Ukraine succeeded in securing the support of Germany in returning the Black Sea Fleet ships to the Ukrainian State.
DOI: 10.32782/2663-5267.2019.6.03
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16489
Faculty: Факультет культурних і креативних індустрій
Department: Кафедра філософії та культурології
ISSN: 2663-5267
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра філософії та культурології (ФК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20201207_302.pdf336,22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.