Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16519
Title: Особливості формування загальнокультурної компетентності у здобувачів вищої освіти за кордоном
Other Titles: Peculiarities of forming general cultural competence in higher education seekers abroad
Authors: Малинка, Микола Миколайович
Александрович, Тетяна Зігфридівна
Keywords: Європа
Європейська довідкова рамкова структура ключових компетентностей
загальнокультурна компетентність
компетентнісний підхід
культура
США
Europe
European reference framework for key competences
general cultural competence
competency-based approach
culture
the USA
Issue Date: 2020
Citation: Малинка М. М. Особливості формування загальнокультурної компетентності у здобувачів вищої освіти за кордоном / М. М. Малинка, Т. З. Александрович // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том IV: Зміни та синергія в розвитку науки та освіти = Rozwój nowoczesnej edukacji i nauki - stan, poblemy, perspektywy. Tom IV: Zmiany i synergia w rozwoju nauk i edukacji : колективна монографія / за наук. ред.: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький. – Конін - Ужгород - Херсон - Київ : Посвіт, 2020. – С. 133-139.
Source: Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том IV: Зміни та синергія в розвитку науки та освіти
Rozwój nowoczesnej edukacji i nauki - stan, poblemy, perspektywy. Tom IV: Zmiany i synergia w rozwoju nauk i edukacji
Abstract: У роботі досліджують особливості формування загальнокультурної компетентності у здобувачів вищої освіти за кордоном. Із цією метою аналізуються базові компетентності, характерні для країн Євросоюзу та США. Автори стверджують, що в Європі і США немає чітко визначеного поняття загальнокультурної компетентності. Сюди можна віднести компетентності, які включають в себе загальну культуру, культурну освіченість та виразність, розуміння культури та звичаїв інших країн, культурної обізнаності та самовираження. Володіння вказаними європейськими компетентностями включають у себе знання культур, розуміння різних способів передачі ідей, вміння співпереживати, бути відкритим до культурного самовираження тощо. Також у розвідці зазначається, що і в країнах ЄС, і в США спільним у наукових працях є розуміння того, що тільки майбутній фахівець будь-якої спеціальності, який на достатньому рівні володіє чи загальнокультурною компетентністю, чи компетентністю культурної освіченості та виразності, чи розумінням культури та звичаїв інших країн, чи компетентністю культурної обізнаності та самовираження може швидко орієнтуватися в цьому швидкоплинному, інформаційному світі, бути толерантним, виваженим, здатним брати на себе відповідальність.
The article focuses on the issue of the peculiarities of forming general cultural competence in higher education seekers abroad. With this in view the basic competences specific to the European Union and the United States are analyzed. The authors argue that in Europe and the United States there is no clearly defined concept of cultural competence. Competences that include general culture, cultural education and expression, understanding of the culture and customs of other countries, cultural awareness and self-expression can be referred to it. Possession of these European competences includes knowledge of cultures, understanding of different ways of communicating ideas, the ability to show empathy, be open to cultural self-expression, and so on. It is also noted that in scientific works both in the countries of the European Union and in the United States there is a common understanding that only a future specialist of any specialty who has a sufficient level of either general cultural competence or competence of cultural education and expression, understanding of culture and customs of other countries, or the competence of cultural awareness and self-expression can be conversant in this fast informational world, be tolerant, balanced, able to take responsibility.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16519
Faculty: Інститут комп'ютерних технологій та дизайну
Department: Кафедра дизайну та гуманітарних дисциплін
ISBN: 978-617-7835-32-4
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра дизайну та гуманітарних дисциплін (ДГД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Malynka_M._Aleksandrovych_T._mono_P133-139.pdf511,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.