Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16691
Title: Оцінка фінансової стійкості провідних банків України
Other Titles: Оценка финансовой устойчивости ведущих банков Украины
Financial stability assessment of Ukrainian leading banks
Authors: Вергун, А. М.
Стефашина, Ю. С.
Keywords: фінансова стійкість
банк
фактори
коефіцієнтний аналіз
рентабельність
ліквідність
мультиплікатор
финансовая устойчивость
факторы
коэффициентный анализ
рентабельность
ликвидность
мультипликатор
financial stability
bank
factors
coefficient analysis
profitability
liquidity
multiplier
Issue Date: 2020
Citation: Вергун А. М. Оцінка фінансової стійкості провідних банків України / А. М. Вергун, Ю. С. Стефашина // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2020. – № 9 (232). – С. 21-32.
Source: Формування ринкових відносин в Україні
Market relations development in Ukraine
Abstract: Предметом дослідження є теоретико-методичні засади та прикладні положення проблем формування фінансової стійкості банків в сучасних умовах. Метою статті є узагальнення теоретичних напрацювань та дослідження в динаміці фінансової стійкості банків різних форм власності. Методологічною основою дослідження послужили фундаментальні положення економічної науки щодо фінансової стійкості банків, зокрема теорія банківської фірми, ґрунтовні наукові праці вчених-економістів, критичне осмислення праць сучасних вітчизняних і зарубіжних дослідників, що стосуються проблем забезпечення фінансової стійкості банків та механізмів її підвищення. При вирішенні поставлених завдань було використано сучасні методи наукових досліджень, зокрема: якісного аналізу і синтезу (для дослідження теоретичних положень фінансової стійкості банку); порівняльного економічного аналізу (при оцінці стану фінансової стійкості банку); методи групування аналізу (при оцінюванні показників, що характеризують фінансову стійкість банків); метод експертних оцінок (при дослідженні впливу внутрішніх і зовнішніх факторів на ефективність роботи банків). У статті здійснено порівняння фінансової стійкості банківських систем різних форм власності на основі застосування найбільш вживаних підходів до оцінювання її рівня; визначено основні тенденції зміни рівня фінансової стійкості банківської системи протягом останніх років; описано основні фактори впливу на рівень фінансової стійкості банку; здійснено коефіцієнтний аналіз фінансової стійкості банків. На сучасному етапі розвитку економіки України намітилися позитивні тенденції до економічного зростання, темпи та стійкість якого залежать, перш за все, від здатності банківської системи забезпечувати суб’єктів господарювання необхідними кредитними ресурсами. Нині спостерігається стабілізація роботи банківського сектору.
Предметом исследования являются теоретико-методические основы и прикладные положения проблем формирования финансовой устойчивости банков в современных условиях. Целью статьи является обобщение теоретических наработок и исследования в динамике финансовой устойчивости банков различных форм собственности. Методологической основой исследования послужили фундаментальные положения экономической науки по финансовой устойчивости банков, в частности теория банковской фирмы, основательные научные труды ученых-экономистов. критическое осмысление трудов современных отечественных и зарубежных исследователей, касающиеся проблем обеспечения финансовой устойчивости банков и механизмов ее повышения. При решении поставленных задач были использованы современные методы научных исследований, в частности: анализа и синтеза (для исследования теоретических положений финансовой устойчивости банка); сравнительного экономического анализа (при оценке состояния финансовой устойчивости банка); методы группировки анализа (при оценке показателей, характеризующих финансовую устойчивость банков); метод экспертных оценок (при исследовании влияния внутренних и внешних факторов на эффективность работы банков). В статье проведено сравнение финансовой устойчивости банковских систем различных форм собственности на основе применения наиболее употребляемых подходов к оценке ее уровня; определены основные тенденции изменения уровня финансовой устойчивости банковской системы в течение последних лет; описаны основные факторы влияния на уровень финансовой устойчивости банка; осуществлено коэффициентный анализ финансовой устойчивости банков. На современном этапе развития ээкономики Украины наметились положительные тенденции к экономическому росту, темпы и устойчивость которого зависят, прежде всего, от способности банковской системы обеспечивать субъектов хозяйствования необходимыми кредитными ресурсами. В настоящее время наблюдается стабилизация работы банковского сектора.
The subject of the research is the theoretical and methodological principles and applied guidelines of the problems of forming the financial stability of banks in the modem context. The aim of the article is to generalize theoretical developments and research in the dynamics of financial stability of banks of different forms of ownership. The methodological basis for the study are the fundamental guidelines of economics on the financial stability of banks, including the theory of banking firms, thorough scientific works of economists, critical reflection on the works of modem Ukrainian and foreign researchers on financial stability and mechanisms for improving it. In solving the tasks, modem methods of scientific research have been used, in particular: qualitative analysis and synthesis (to study the theoretical guidelines of the bank financial stability); comparative economic analysis (when assessing the state of the bank financial stability); methods of grouping analysis (when assessing indicators that characterize the bank financial stability); method of expert assessments (when studying the influence of internal and external factors on the banks efficiency). The article compares the financial stability of banking systems of different forms of ownership based on the application of the most commonly used approaches to assessing its level; identifies the main trends in the level of financial stability of the banking system in recent years; describes the main factors influencing the level of financial stability of the bank; carries out the coefficient analysis of financial stability of banks. At the present stage of economic development of Ukraine there are positive trends in economic growth, the pace and stability of which depend primarily on the ability of the banking system to provide businesses with the necessary credit resources. Currently, the banking sector is stabilizing.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16691
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра фінансів та фінансово-економічної безпеки
ISSN: 2522-1620
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20201214_301.pdf280,56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.