Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16703
Title: Інформаційне забезпечення прийняття рішень
Other Titles: Decision-making information
Authors: Матюха, Микола Миколайович
Keywords: облік
прийняття рішень
інформаційна база
accounting
decision making
information base
Issue Date: Dec-2020
Publisher: "ISE&E" & SWorld in conjunction with KindleDP Seattle, Washington, USA
Citation: Матюха М. М. Інформаційне забезпечення прийняття рішень / М. М. Матюха // International scientific conference "International scientific integration ‘2020" : series conference proceedings "Sworld-Us conference proceedings", November 9-10, 2020, Seattle, Washington, USA. – Published by: "ISE&E" & SWorld in conjunction with KindleDP Seattle, Washington, USA, – P. 353-356.
Abstract: В роботі розглядається система бухгалтерського обліку як інформаційна база прийняття рішень. У всьому світі бухгалтерський облік розуміють як ділову мову бізнесу, але на будь-якому підприємстві він відображає вплив специфічних соціально-економічних, політичних і культурних особливостей кожної країни. Нестабільна економічна ситуація в країні вимагає постійного вивчення змін у розвитку країни в обліковому аспекті, як основи прийняття ефективних управлінських рішень. Однією з найважливіших наукових завдань у цьому напрямку є застосування прийнятного методичного забезпечення процесу формування фінансової звітності, розробка методик і професійних рекомендацій, що сприяють приведення національної системи бухгалтерського обліку у відповідність до вимог глобальної економіки та МСФЗ.
The paper considers the accounting system as an information base for decision making. All over the world, accounting is understood as the business language of business, but in any enterprise, it reflects the impact of specific socio-economic, political and cultural characteristics of each country. The unstable economic situation in the country requires constant study of changes in the development of the country in the accounting aspect, as a basis for effective management decisions. One of the most important scientific tasks in this direction is the application of acceptable methodological support for the process of financial reporting, development of methods and professional recommendations that help bring the national accounting system in line with the requirements of the global economy and IFRS.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16703
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра обліку і аудиту
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій та семінарів
Кафедра цифровізації та бізнес-консалтингу (ЦБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
репозитарій.pdf1,14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.