Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16936
Title: Стійкість трикотажу з високоміцних поліетиленових ниток до дії роздираючого зусилля та проколу
Other Titles: Устойчивость трикотажа из высокопрочных полиэтиленовых нитей к действию раздирающего усилия и прокола
Resistance of ultra-strong polyethylene yarn knitwear to tearing and puncture
Authors: Боброва, Світлана Юріївна
Дмитрик, Оксана Михайлівна
Галавська, Людмила Євгеніївна
Keywords: захисні рукавички та рукави
високоміцній трикотаж
роздирання
прокол
високомолекулярна поліетиленова нитка
защитные перчатки и рукава
высокопрочный трикотаж
раздирание
высокомолекулярная полиэтиленовая нить
protection gloves and sleeves
ultra strong knitwear
tearing
puncture
ultra-high molecular weight polyethylene yarn
Issue Date: 2020
Citation: Боброва С. Ю. Стійкість трикотажу з високоміцних поліетиленових ниток до дії роздираючого зусилля та проколу / С. Ю. Боброва, О. М. Дмитрик, Л. Є. Галавська // Вісник Херсонського національного технічного університету. – 2020. – № 4 (75). – С. 103-109.
Source: Вісник Херсонського національного технічного університету
Вестник Херсонского национального технического университета
Visnyk of Kherson National Technical University
Abstract: Одним з актуальних напрямів розвитку на сьогоднішній день є виробництво засобів індивідуального захисту від небезпечних механічних впливів, що використовуються в умовах різних промислових виробництв. До цієї групи виробів відносять рукавички і рукавні вироби, що захищають різні ділянки рук – долоні, зап'ястя, передпліччя від порізів, проколів, вібрацій або тертя при роботі з гострими ріжучо-колючими предметами, виготовлених з різних видів матеріалів. У роботі запропоновано даний асортимент виготовляти на двофонтурному плосков’язальному обладнанні з наявністю платин за безшовною технологією. Перевагою суцільнов'язаних виробів є зручність в одяганні і високий комфорт при виконанні професійних завдань. Для надання необхідних характеристик міцності і стійкості до дії різних механічних впливів рекомендовано використання в структурі трикотажу ниток з надміцного високомолекулярного поліетилену. Для захисних рукавичок і рукавних виробів обрано кулірний трикотаж переплетення гладь і футероване на базі гладі. Для надання виробам достатньої пружності та еластичності в структуру введена еластомерна нитка у вигляді футерних накидів та протяжок з рапортом прокладання по ширині 1+3 в кожному четвертому петельному ряді. Визначено параметри структури та механічні властивості трикотажу: стійкість матеріалу до роздирання і проколу. Дослідження з визначення величини опору проколу розроблених зразків трикотажу проведені на розривній машині Kao Tieh моделі KT-7010AZ відповідно до національного стандарту, гармонізованого з європейським. Встановлено стійкість трикотажу до проколу в залежності від довжини нитки в петлі. У ході досліджень вивчено характер проколу, а саме деформацію зразка та характер руйнування структури під дією перфоруючого зусилля. Встановлено ступінь впливу щільності в'язання на механізм деформації і характер проколу структури трикотажу. Дослідження стійкості трикотажу до роздираючого зусилля проведено у відповідності до ДСТУ EN 388:2005. Процес роздирання здійснювався як уздовж лінії петельного стовпчика, так і вздовж лінії петельного ряду. У результаті проведених досліджень встановлено рівень роздираючого зусилля та характер руйнування дослідних зразків трикотажу переплетень гладь та футероване.
Одним из актуальных направлений развития на сегодняшний день является производство средств индивидуальной защиты от опасных механических воздействий, используемых в условиях различных промышленных производств. К этой группе изделий относят перчатки и рукавные изделия, защищающие различные участки рук – ладони, запястья, предплечья от порезов, проколов, вибраций или трения при работе с острыми режуще-колющими предметами, изготовленных из различных видов материалов. В работе предложено данный ассортимент изготавливать на двухфонтурном плосковязальном оборудовании с наличием платин по бесшовной технологии. Преимуществом цельновязанных изделий является удобство в одевании и высокий комфорт при выполнении профессиональных задач. Для придания необходимых характеристик прочности и устойчивости к воздействию различных механических воздействий рекомендуется использование в структуре трикотажа нитей из сверхпрочного высокомолекулярного полиэтилена. Для защитных перчаток и рукавных изделий выбран кулирный трикотаж переплетения гладь и футерованное на базе глади. Для придания изделиям достаточной упругости и эластичности в структуру введена эластомерная нить в виде футерных набросков и протяжек с раппортом прокладывания по ширине 1+3 в каждом четвертом петельном ряду. Определены параметры структуры и механические свойства трикотажа: устойчивость материала к раздиранию и проколу. Исследования по определению величины сопротивления проколу разработанных образцов трикотажа проведены на разрывной машине Kao Tieh модели KT-7010AZ в соответствии с национальным стандартом, гармонизированным с европейским. Установлена устойчивость трикотажа к проколу в зависимости от длины нити в петле. В ходе исследований устойчивости трикотажа к проколу изучен характер прокола, а именно деформация образца и характер разрушения структуры под действием перфорирующего усилия. Установлена степень влияния плотности вязания на механизм деформации и характер прокола структуры трикотажа. Исследование устойчивости трикотажа к раздирающему усилию проведено в соответствии с ДСТУ EN 388:2005. Процесс раздирания осуществлялся как вдоль линии петельного столбика, так и вдоль линии петельного ряда. В результате проведенных исследований установлено уровень раздирающего усилия и характер разрушения опытных образцов трикотажа переплетений гладь и футерованное.
One of the priorities of today development is the production of personal protective equipment against dangerous mechanical influences used in various industrial productions. This group of products includes gloves and sleeves protecting various parts of the hands – palms, wrists, forearms from cuts, punctures, vibrations or friction when working with sharp cutting and piercing objects made of various materials. The paper proposes to produce this assortment on double- flat-knitting equipment with sinkers using seamless technology. The advantage of knitted seamless goods is ease of dressing and high comfort when performing professional tasks. To impart the necessary characteristics of strength and resistance to the effects of various mechanical influences, it is recommended to use yarn made of ultra-strong high molecular weight polyethylene in the knitted fabric structure. To make a knitted gloves and sleeves, we chose a weft knit plain structure and a fleecy on the basis of a plain structure. To give the products sufficient stretch and elasticity, an elastomeric thread is introduced into the structure under the form of a fleecy tuck with a coursewise laying pattern of 1+3 in every fourth course. The structure parameters and mechanical properties of knits are determined: resistance of the material to tearing and puncture. Studies of the puncture resistance value of the developed knitted structure samples are determined on tensile-testing machine Kao Tieh KT-7010AZ in accordance with national standart, harmonized with the European one. The resistance of knitwear to puncture has been determined depending on the loop length. In the course of the research of knitwear puncture resistance, the puncture nature was studied, namely the deformation of the sample and the failure behavior of the knitting structure under the action of the perforating force. The degree of influence of the knitting density on the deformation mechanism and the puncture nature of the knitted fabric structure has been established. Studies of the tearing resistance of knitwear are determined in accordance with DSTU EN 388:2005. The tearing process was carried out both along the wale and along the course of knitted fabrics. As a result of the research, the level of tearing force and the failure behavior of knitted samples of plain and a fleecy structure.
DOI: 10.35546/kntu2078-4481.2020.4.12
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16936
Faculty: Факультет індустрії моди
Department: Кафедра технології та дизайну текстильних матеріалів
ISSN: 2078-4481
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра технології та дизайну текстильних матеріалів (ТДТМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
stat_Bobrova_Dmytryk_Halavska.pdf935,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.