Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16944
Title: Management technologies for enhancing integrated processes in the customs and logistics services sector
Other Titles: Технології управління розвитком інтегрованих процесів митно-логістичного обслуговування
Технологии управления развитием интегрированных процессов таможенно-логистического обслуживания
Authors: Denysenko, M. P.
Keywords: технології
управління
електронна митниця
митно-логістичне обслуговування
технологии
управление
электронная таможня
таможенно-логистическое обслуживание
technologies
management
electronic customs
customs and logistics services
Issue Date: 2020
Citation: Denysenko M. P. Management technologies for enhancing integrated processes in the customs and logistics services sector = Технології управління розвитком інтегрованих процесів митно-логістичного обслуговування [Текст] / M. P. Denysenko // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2020. - № 3 (147). - С. 57-66.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: У статті досліджено впровадження сучасних електронних технологій в управлінні інтегрованими процесами митно-логістичного обслуговування України. Великі обсяги інформації при здійснені процесів митно-логістичного обслуговування, їх збір і обробка неможливі без застосування надбань інформаційних технологій. «Електронна митниця» буде неспроможна працювати без синтезу і взаємодії своїх складових, до яких треба віднести електронне декларування; електронний документообіг; аналіз ризиків і керування ними; контроль за транзитом; єдину міжвідомчу автоматизовану систему збору, збереження й обробки інформації; автоматизоване здійснення всіх видів державного контролю; уніфіковану базу нормативних і довідкових документів, які використовуються в митних цілях; інформаційне забезпечення аудиту та правоохоронної діяльності. Електронне декларування, як показали наші дослідження, має численні переваги – це і прискорення товарообігу, і скорочення часу на здійснення митного контролю, виключення суб'єктивних факторів при здійсненні митних процедур, що прискорюється застосовуванням попереднього повідомлення та попередньою митною декларацією в електронному вигляді під час здійснення митного оформлення товарів та документів контролю за доставкою товарів. Встановлено, створення багатофункціональної комплексної системи «Електронна митниця» сприятиме зміцненню та поліпшенню роботи митних підрозділів шляхом прискорення процедур митного контролю та митного оформлення, покращенню рівня послуг, що надаються державою в митній сфері, обмеженню можливості здійснення протиправних та корупційних дій, забезпечуватиме укріплення митної безпеки України, поліпшуватиме подальший розвиток та прискорюватиме адаптацію інформаційних систем Держмитслужби України до стандартів Європейського Союзу.
В статье исследовано внедрение современных электронных технологий в управление интегрированными процессами таможенно-логистического обслуживания Украины. Большие объёмы информации при осуществлении процессов таможенно-логистического обслуживания, их сбор и обработка невозможны без применения информационных технологий. «Электронная таможня» должна сочетать в себе такие подсистемы, как электронное декларирование; электронный документооборот; анализ рисков и управление ими; контроль за транзитом; единую межведомственную автоматизированную систему сбора, сохранения и обработки информации; осуществлять все виды автоматизированного государственного контроля; должна быть унифицированная база нормативных и справочных документов, которые используются в таможенных целях; информационное обеспечение аудита и правоохранительной деятельности. Электронное декларирование, как показали наши исследования, имеет следующие преимущества – это ускорение товарооборота, сокращение времени на осуществление таможенного контроля, исключение субъективных факторов при осуществлении таможенных процедур путём осуществления таможенного оформления товаров и документов контроля за доставкой товаров. Таким образом, создание многофункциональной комплексной системы «Электронная таможня» будет способствовать укреплению работы таможенных подразделений путём ускорения процедур таможенного контроля и таможенного оформления, улучшению уровня услуг, которые предоставляются государством в таможенной сфере, ограничению возможности осуществления противоправных и коррупционных действий, укреплению таможенной безопасности Украины, улучшит дальнейшее развитие и ускорит адаптацию информационных систем Гостаможслужбы Украины к стандартам Европейского Союза.
The article discusses the issues of modern electronic technologies implementation in managing integrated processes in the customs and logistics services sector in Ukraine. It is argued that collection and processing of large amounts of information are hardly possible without the use of latest information technology advancements. It has been verified that to operate effectively, the "Electronic Customs" should involve close interaction between all its subsystems, such as electronic declaration; electronic document management; risk analysis and risk management; transit control delivery; single interdepartmental automated system for collecting, storing and processing information; implementation of fully automated government control; unified database of regulatory and reference documentation used for customs purposes; information support for audit and law enforcement activities. The research findings have revealed a number of benefits of using the electronic declaration pattern, in particular, it contributes to boosting trade, reducing the time period for customs control, eliminating of subjective factors while handling customs procedures through the use of online prior notification and preliminary electronic customs declaration in the frameworks of customs clearance of goods and customs documents and goods delivery. Ultimately, building a multifunctional integrated system of "Electronic Customs" is focused towards better facilitating and enhancing the customs units performances by speeding up customs control and customs clearance procedures, improving the public service quality in the area government customs regulation, mitigating the risk of any illegal actions and corruption along with ensuring and enhancing the customs services security in Ukraine, contributing to further development, adaptation and successful harmonization of information systems of the State Customs Service of Ukraine to the European Union standards and good practice.
DOI: 10.30857/2413-0117.2020.3.5
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16944
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра смарт-економіки (СЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V147_P057-066.pdf492,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.