Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17031
Title: Онімний простір комедії режисера А. Лукіча "Мої думки тихі" (2019 р.)
Other Titles: Onym space of the comedy "My thoughts are silent" filmed by director A. Lukic (2019)
Authors: Дворянчикова, Світлана Євгенівна
Keywords: аудіовізуальний твір
комічний ефект
контекст
мовний і ситуативний комізм
поетонім
audiovisual works
comic effect
context
verbal and situational comic
poetonym
Issue Date: 2020
Citation: Дворянчикова С. Є. Онімний простір комедії режисера А. Лукіча "Мої думки тихі" (2019 р.) / С. Є. Дворянчикова // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. – 2020. – № 1, Ч. І. – С. 50-55.
Source: Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки
Abstract: У статті представлено лінгвістичний аналіз вербальних образотворчих компонентів стрічки А. Лукіча “Мої думки тихі”, котрі поєднують у собі мовний і ситуативний комізм, і проілюстровано примат словесних засобів у виникненні комічного. Метою статті є вивчення взаємопроникнення смислів складових онімного простору фільму, встановлення зв’язків між сегментами його структури, які зумовлюють досягнення комічного ефекту, і виявлення особливостей збагачення семантики гумористичних контекстів. Дослідження сучасного аудіовізуального культурного продукту, що водночас порушує важливі загальнолюдські й болючі вітчизняні питання і має ознаки належності до комедійного жанру, актуальне й важливе, оскільки гумористичні твори, завдяки своїм формі й змісту, часто стають своєрідними майданчиками для умисного порушення стандартних усталених норм та презентації нових процесів і в суспільстві загалом, і в мовленні як його віддзеркаленні. Вивчення співвідношення сем, що формують семантичну ауру комічного в смисловій структурі власних імен, ознак змісту проаналізованих контекстів і художнього цілого дозволило виявити й систематизувати багатоаспектну лінгвістичну та екстралінгвістичну інформацію, наблизитися до трактування комічного ефекту аудіовізуального твору й ідіостилю автора загалом. З’ясовано, що онімний простір стрічки, у центрі якого розташовуються антропоетоніми головних героїв, вибудуваний з урахуванням характеристик і особливостей жанру ліричної комедії-подорожі, тому наявні топопоетоніми, ергопоетоніми й слова, що презентують інші розряди власних назв, групуються навколо цих смислових центрів. Збагачення семантики комічних контекстів відбувається у взаємодії їхніх складових частин і внаслідок утворення ефекту зіткнення протилежного чи обманутого очікування від занурення поетонімів у згенероване авторською свідомістю оточення. Серед перспектив подальших розробок функціонування онімних засобів комедії “Мої думки тихі” є аналіз сцен, що не ввійшли до офіційної версії фільму, і вивчення інтертекстуальності комедії – міжтекстових та міжобразних співвідношень стрічок-“референсів”, які вплинули на авторський “комічний світ”.
The article presents the results of linguistic analysis of the verbal visual components of A. Lukic’s film “My thoughts are silent” that combine language and situational aspects of comedy, and it illustrates the primacy of verbal means to achieve a comic effect. The purpose of the article is to study the meaning interpenetration of the components of the onym space of lyrical comedy, to establish links between the segments of its structure that determine the achievement of conic effect, and to identify the features of enriching the semantics of humorous contexts. The study of modern audiovisual works is relevant and important. These works simultaneously raises important universal and painful national issues and has the characteristics of a comedy genre. Humorous works due to their form and content often become a kind of platform for deliberate violation of norms and standards established and presentation of new processes both in society as a whole and in speech as its reflection. The study of the correlation of semes which form the semantic aura of the comic in the semantic structure of proper names with the semantics of contexts and the artistic whole allowed us to identify and systematize multidimensional linguistic and extralinguistic information, to approach the interpretation of the comic effect of an audio-visual work and the author’s style in general. The main characters anthropoetonyms are in the center of the film onym space. The onym space is built based on the characteristics and features of a genre of a lyrical road trip comedy, thus the current topopoetonyms, ergopoetonyms and words that represent other categories of proper names are grouped around these semantic centres. The semantics of comic contexts is enriched by the interaction of their components and due to the effect of a collision of the opposite or deceived expectation from the immersion of poetonyms in the environment generated by the author’s consciousness. The analysis of scenes that are not included in official version of the film and the study of intertextuality comedy, intertextual and interform ratios audiovisual works-“referenсes” that influenced the author's “comic world” are among the prospects for further development of the functioning onyms funds comedy “My thoughts are silent”.
DOI: 10.26661/2414-9594-2020-1-1-7
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17031
Faculty: Навчально-науковий інститут інтернаціоналізації вищої освіти та науки
Department: Кафедра іноземних мов
ISSN: 2414-9594
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра іноземних мов (ІМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття.pdf541,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.