Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17096
Title: Економічні заходи державного управління щодо залучення інвестицій
Other Titles: Economic events of public administration are in relation to bringing in of investments
Authors: Денисенко, М. П.
Шапошнікова, О. М.
Будякова, О. Ю.
Keywords: державне управління
інвестиції
інвестиційний клімат
регіональна політика
public administration
investments
investment climate
regional policy
Issue Date: 2020
Citation: Денисенко М. П. Економічні заходи державного управління щодо залучення інвестицій / М. П. Денисенко, О. М. Шапошнікова, О. Ю. Будякова // Науковий вісник: державне управління. – 2020. – № 1 (3). – С. 53-65.
Source: Науковий вісник: державне управління
Scientific Herald: Public Administration
Abstract: У статті досліджено концептуальні підходи щодо вдосконалення державного управління інвестиційними процесами на регіональному рівні. Акцентована увага на тому, що держава за допомогою заходів економічного регулювання має можливість цілеспрямовано впливати не тільки на формування внутрішніх та залучення зовнішніх інвестицій, а й створення умов для їх спрямування в реальний сектор економіки. Акцентовано, що інвестиції – це основний інструмент формування мікроекономічннх та макроекономічних пропорцій. Поглиблення міжрегіональних диспропорцій у рівнях забезпечення територій інвестиційними ресурсами потребує регіональних особливостей та чинників формування інвестиційного клімату, оцінки існуючих тенденцій, а також здійснення прогнозних передбачень його трансформації. Наголошено, що покращення інвестиційного клімату в Україні неможливе без ефективного регулювання інвестиційної діяльності в регіонах. Відсутність виваженої регіональної політики призводять до відчутних диспропорцій в економіці держави. У зв’язку з цим ключовою проблемою державної регіональної політики має стати розробка методології аналізування інвестиційної привабливості регіону. Визначено стратегічне завдання державного управління інвестиційною діяльністю, вирішення якого спрямоване на стабілізацію та прогресивний розвиток економіки регіону; реструктуризація його господарського комплексу, створення привабливих умов інвестиційної діяльності. Обгрунтовано регіональну інвестиційну політику у вигляді циклу, що складається з трьох окремих незалежних етапів: концептуальний, етап розробки регіональної інвестиційної політики, етап її реалізації. З'ясовано, що для виконання цього завдання доцільно активізувати інвестиційну діяльність, що є пріоритетною умовою стабільного розвитку регіонів, яка здатна залучити фінансові та матеріальні ресурси як вітчизняних, так й іноземних інвесторів, а також раціонально використовувати їх у найбільш пріоритетних галузях економіки. В роботі обгрунтовано заходи, спрямовані на вдосконалення державного управління інвестиційними процесами на регіональному рівні.
The article explores conceptual approaches to improving public administration of investment processes at the regional level. Emphasis is placed on the fact that the state, through economic regulation measures, has the ability to purposefully influence not only the formation of domestic and foreign investment, but also the creation of conditions for their direction in the real sector of the economy. It is emphasized that investments are the main instrument of formation of microeconomic and macroeconomic proportions. The deepening of inter-regional disparities in the levels of territorial provision of investment resources requires regional peculiarities and factors of the formation of the investment climate, an assessment of existing trends, and the implementation of predictive predictions of its transformation. It is emphasized that improvement of the investment climate in Ukraine is impossible without effective regulation of investment activity in the regions. Hie lack of sound regional policy leads to tangible imbalances in the economy of the state. In connection with this, a key problem of national regional policy should be the development of a methodology for analyzing the investment attractiveness of the region. The strategic task of the state management of investment activity is determined, the solution of which is aimed at stabilization and progressive development of the regional economy: restructuring of its economic complex, creation of attractive investment conditions. The regional investment policy in the form of a cycle consisting of three separate independent stages is substantiated: conceptual, the stage of development of regional investment policy, the stage of its implementation. It has been found that in order to accomplish this task it is advisable to intensify investment activity, which is a priority condition for stable development of the regions, which is able to attract financial and material resources of both domestic and foreign investors, as well as to use them rationally in the most priority sectors of the economy. The work substantiates measures aimed at improving the state management of investment processes at the regional level.
DOI: 10.32689/2618-0065-2020-1(3)-53-65
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17096
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра економіки та сфери обслуговування
ISSN: 2618-0065
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра смарт-економіки (СЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NVDU_2020_1(3)_P053-065.pdf299,23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.