Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17207
Title: Виникнення стилів "байкер" і "рокер" у сучасній світовій моді
Other Titles: Biker and Rocker styles in modern world fashion
Возникновение стилей "байкер" и "рокер" в современной мировой моде
Authors: Крічлоу, К. В.
Колосніченко, О. В.
Струмінська, Т. В.
Процик, Б. О.
Касс, Б. В.
Keywords: одяг водіїв моторизованих транспортних засобів
субкультура
архетип
байкери
рокери
засоби композиційної виразності
форма одягу
одяг мотоциклістів
одежда водителей моторизованных транспортных средств
байкеры
рокеры
средства композиционной выразительности
форма одежды
одежда мотоциклистов
driver’s clothes
subculture
archetype
bikers
rockers
means of compositional expressiveness
motorcyclist's clothing
Issue Date: 2020
Citation: Виникнення стилів "байкер" і "рокер" у сучасній світовій моді [Текст] / К. В. Крічлоу, О. В. Колосніченко, Т. В. Струмінська, Б. О. Процик, Б. В. Касс // Art and Design. - 2020. - № 4 (12). - С. 123-135.
Source: Art and Design
Abstract: Мета роботи – дослідження передумов виникнення архетипів «байкери» і «рокери» та їх вплив на формування відповідних субкультур та самостійного напряму в світовій моді. В роботі використано історіографічний аналіз та візуально-аналітичний метод на основі ілюстративних періодичних видань для дослідження художньо-композиційних особливостей форми одягу водіїв моторизованих транспортних засобів. Спираючись на наукові праці К. Г. Юнга, визначено вплив колективного несвідомого на процес виникнення субкультур «байкери» і «рокери». Розглянуто передумови виникнення цих стилів, досліджено розвиток формоутворення одягу мотоциклістів як художніх об’єктів у світовій та радянській моді; проаналізовано прояви засобів композиційної виразності. Наукова новизна полягає у систематизації чинників виникнення класичного «байкер» стилю як самостійної течії світової моди. Виявлено та класифіковано архетипи «байкер» та «рокер» як складову частину субкультур та в якості моделі інстинктивної поведінки, що існують в «колективному несвідомому». Практична значущість полягає у аналізі та теоретичному узагальненні матеріалів, що можуть бути використані в подальших прикладних наукових дослідженнях молодіжних субкультур. Результати є перспективними для подальшого вивчення впливу суспільно-синтезованого мистецтва на одяг водіїв моторизованих транспортних засобів та на загальні тренди розвитку світової моди.
Цель работы – исследование предпосылок возникновения архетипов «байкеры» и «рокеры» и их влияние на формирование соответствующих субкультур и самостоятельного направления в мировой моде. В работе использованы историографический анализ и визуально-аналитический метод на основе иллюстративных изданий для исследования художественно-композиционных особенностей формы одежды водителей моторизованных транспортных средств. Опираясь на научные труды К. Юнга, определено влияние коллективного бессознательного на процесс возникновения субкультур «байкеры» и «рокеры». Рассмотрены предпосылки возникновения этих стилей, исследовано развитие формообразования одежды мотоциклистов в мировой и советской моде как художественных объектов; проанализированы проявления средств композиционной выразительности. Научная новизна заключается в систематизации факторов возникновения классического «байкер» стиля как самостоятельного течения мировой моды. Выявлены и классифицированы архетипы «байкер» и «рокер» как составные части субкультур и в качестве модели инстинктивного поведения, которые существуют в коллективном бессознательном. Практическая значимость заключается в анализе и теоретическом обобщении материалов, что могут быть использованы в дальнейших прикладных научных исследованиях молодежных субкультур. Результаты являются перспективными для дальнейшего изучения влияния общественно-синтезированного искусства на одежду водителей моторизованных транспортных средств и на общие тренды развития мировой моды.
Study of the prerequisites of the emergence of Bikers and Rockers archetypes and their influence on the formation of corresponding subcultures and the direction of independent world fashion styles. The work uses a historical analysis and a visual-analytical method based on illustrative publications to study the artistic and compositional features of rider's clothing. Based on the scientific works of K. Jung, the influence of the collective unconscious on the process of the emergence of "bikers" and "rockers" subcultures are determined. The prerequisites at the inception of these styles were considered, the development of rider's clothing formation in world and Soviet’s fashion as artistic objects was studied, and the manifestations of compositional expressiveness were analysed. Scientific novelty consists in systematization of factors of occurrence of the classical biker style as an independent world fashion stream. Archetypical "bikers" and "rockers" have been identified and classified as part of subcultures and as a model of instinctive behaviour that exist in the collective unconscious. The practical significance consists in the analysis and theoretical generalization of materials that can be used in further applied scientific research of youth subcultures. The results are promising for further study of the influence of socially synthesized art on the clothing of drivers of motorized vehicles and on general trends in the development of world fashion.
DOI: 10.30857/2617-0272.2020.4.10
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17207
Faculty: Факультет дизайну
Department: Кафедра мистецтва та дизайну костюма
ISSN: 2617-0272
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Art and Design
Кафедра моди та стилю (МС)
Кафедра мистецтва та дизайну костюма (МДК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
artdes_2020_N4_P123-135.pdf917,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.