Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17225
Title: Проблеми призначення покарання за злочини проти здоров’я особи
Other Titles: Problems of punishment for crimes against personal health
Authors: Катеринчук, К. В.
Keywords: злочин
стаття
санкція
покарання
здоров’я
crime
article
sanction
punishment
health
Issue Date: 2019
Citation: Катеринчук К. В. Проблеми призначення покарання за злочини проти здоров’я особи / К. В. Катеринчук // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Юридичні науки. – 2019. – Т. 30 (69), № 4. – С. 166-173.
Source: Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Юридичні науки
Abstract: У статті проаналізовано санкції злочинів проти здоров’я особи розділу ІІ Особливої частини Кримінального кодексу України та констатовано, що найбільш поширеними основними видами покарання, що застосовується судами України, є: штраф (ч.ч. 1, 2 ст. 125 та ч. 1 ст. 126 Кримінального кодексу України); позбавлення волі (ч.ч. 1, 2 ст. 121, ч.ч. 1, 2 ст. 122, ст. 123, ч. 2 ст. 126, ч.ч. 1, 2 ст. 127 Кримінального кодексу України); обмеження волі (ч. 1 ст. 122, ст. 123, ст. 124, ч. 2 ст. 125, ч. 2 ст. 126, ст. 128 Кримінального кодексу України), що застосовується судами в мінімальному розмірі; громадські роботи (ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 126, ст. 128 Кримінального кодексу України). Виправні роботи призначають рідше, ніж вище перераховані види покарань, у ст. 123, ст. 124, ч. 1 ст. 126, ст. 128 Кримінального кодексу України. Під час призначення покарання суди здебільшого застосовують положення ст. 75 «Звільнення від відбування покарання з випробуванням» з іспитовим строком Кримінального кодексу України. Під час призначення покарання за злочини проти здоров’я особи простежується тенденція, що в альтернативних санкціях в аналізованих нами провадженнях (справах) суди мало застосовували такий вид покарання, як виправні роботи. Серед заходів кримінально-правового характеру за злочини проти здоров’я особи, які застосовуються в межах кримінальної відповідальності особи, за деякі злочини (ст.ст. 123, 124, 128 Кримінального кодексу України), пріоритетним є запровадження такого виду покарання, як штраф. Своєю чергою, застосування такого кримінально-правового заходу, як звільнення від покарання та його відбування, має бути обмежене. У процесі запровадження інституту кримінальних проступків деякі злочини проти здоров’я особи мають бути зараховані не до категорії кримінальних проступків, а до злочинів відповідної тяжкості.
The article analyzes the sanctions against crimes against the health of a person of section II of the Special part of the Criminal Code of Ukraine and found that the most common main types of punishment applied by the courts of Ukraine are: fine (part 1, 2 of article 125 and part 1 of article 126 The Criminal Code of Ukraine); imprisonment (part 1, 2 of article 121, part 1, 2 of article 122, article 123, part 2 of article 126, part 1, 2 of article 127 of the Criminal Code of Ukraine); restraint of liberty (Part 1 of Article 122, Article 123, Article 124, Part 2 of Article 125, Part 2 of Article 126, Article 128 of the Criminal Code of Ukraine) is applied by the courts to a minimum and public works in part. 1 tbsp. 125, Part 1, Art. 126, Art. 128 of the Criminal Code of Ukraine. Correctional work is prescribed less than the above types of punishment in Art. 123, Art. 124, Part 1, Art. 126, Art. 128 of the Criminal Code of Ukraine. In most cases, the courts apply the provisions of Art. 75 “Exemption from serving a sentence of probation” with the trial period of the Criminal Code of Ukraine. In imposing a punishment for crimes against a person's health, there is a tendency that, in the alternative sanctions, in the cases (cases) we have analyzed, the courts have made little use of such punishment as correctional labor. Among the measures of criminal nature for crimes against the health of a person, which are applied within the framework of criminal responsibility of a person, for some crimes (Articles 123, 124, 128 of the Criminal Code of Ukraine), the introduction of this type of punishment is a priority. In turn, the application of such a criminal measure, such as the release from punishment and its serving, should be restricted. In the process of instituting criminal offenses, some crimes against a person’s health should be classified not as criminal offenses, but with crimes of an appropriate gravity.
DOI: 10.32838/1606-3716/2019.4/27
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17225
Faculty: Навчально-науковий інститут права та сучасних технологій навчання
Department: Кафедра приватного та публічного права
ISSN: 2707-0581 (print)
2707-059X (online)
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра приватного та публічного права (ППП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20210301_302.pdf315,9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.