Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17226
Title: Проблеми кримінально-правової характеристики умисного вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини
Other Titles: Problems of criminal and legal characteristics of intentional murder by a mother of her newborn child
Authors: Катеринчук, К. В.
Keywords: дитина
життя
злочин
вбивство
матір
новонароджена дитина
child
life
crime
murder
mother
newborn child
Issue Date: 2020
Citation: Катеринчук К. В. Проблеми кримінально-правової характеристики умисного вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини / К. В. Катеринчук // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Юридичні науки. – 2020. – Т. 31 (70), № 2, Ч. 3. – С. 41-46.
Source: Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Юридичні науки
Abstract: У статті проаналізовано теорії початку життя людини та його кримінально-правовий захист. Встановлено, що наукою кримінального права виділено теорії моменту початку життя людини – ембріональна (право на життя та його охорону з моменту зачаття або на останніх стадіях внутрішньоутробного розвитку) та натусіальна (з моменту народження людини). Аналіз зазначених теорій призводить до висновків, що натепер немає єдиного рішення з цього питання. Дослідження такого питання дало можливість здійснити розподіл позицій науковців на групи залежно від моменту початку життя людини та його кримінально-правового захисту. Виділено такі групи, як: перша група (з моменту зачаття; з 6 тижнів розвитку плоду; з 22 тижнів з моменту зачаття); друга група (з моменту початку фізіологічних пологів). На основі цих теорій визначено, що пропозиції до законодавства не враховують усієї проблеми, що досліджується. Тобто не враховуються особливості кваліфікації у разі позбавлення життя плоду в одному випадку та вбивства малолітньої дитини в іншому випадку. Здійснено аналіз національного законодавства та правозастосовної практики у частині змісту понять: «дитина»; «малолітня особа»; «новонароджений»; «живонароджений» та «життєздатний плід». Проаналізовано визначення терміна «плід» у кримінальному та медичному праві. На основі цього встановлено, що формування плоду та строки в медичній та юридичній науках мають різні терміни його розвитку. Проведений аналіз деяких об’єктивних ознак складу злочину, що передбачений статтею 117 (Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України, – «новонароджений», «під час пологів», «одразу після пологів». Аналіз судових вироків у такій статті доводить, що не завжди на практиці під час кваліфікації встановлюються всі ці ознаки. Окреслено особливості юридичного статусу клону людини в законодавстві України. Визначені види клонування людини, що зазначені в законодавстві України: терапевтичне, репродуктивне.
The article analyzes the theories of the beginning of a person’s life and his/her legal protection. It is established that the theory of Сriminal Law distinguishes the theory of the moment of beginning of human life – it is the embryonic (the right to life and its protection from conception or in the last stages of prenatal development) and natusional (from the moment of human birth) theories. An analysis of these theories leads to the conclusion that there is currently no single solution to this issue. The study of this issue has made it possible to distribute the positions of scientists into groups, depending on the moment of beginning of a person life and his/her criminal legal protection. The following groups were distinguished: first group (from conception; from 6 weeks of fetal development; from 22 weeks from impregnation); the second group (since the beginning of physiological birth). Based on these theories, it is determined that proposals for legislation do not take into account all the problem under study. Therefore, it does not take into account the peculiarities of qualification for depriving a fetus of life in one case and killing of a minor child in another case. The analysis of the national legislation and subordinate legal acts in terms of the content of concepts: “child”, “a minor”, “newborn”, “live birth” and “viable fetus”. The definition of “fetus” in Criminal and Medical Law is analyzed. On this basis it is established that the formation of the fetus and the term in the medical and legal sciences have different terms of its development. The analysis of some objective features of the crime, provided for in Article 117 (Deliberate murder by the mother her newborn baby) of the Criminal Code of Ukraine – “newborn”, “during childbirth”, “immediately after childbirth”. The analysis of court sentences under this article proves that not all of these features are always established in practice.
DOI: 10.32838/2707-0581/2020.2-3/07
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17226
Faculty: Навчально-науковий інститут права та сучасних технологій навчання
Department: Кафедра приватного та публічного права
ISSN: 2707-0581 (print)
2707-059X (online)
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра приватного та публічного права (ППП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20210301_303.pdf280,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.