Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17227
Title: Детермінанти злочинів проти життя та здоров'я, що вчиняються щодо дітей у сім'ї
Other Titles: Determinants of crimes against life and health that were committed against children
Authors: Беспаль, О. Л.
Катеринчук, К. В.
Keywords: життя
здоров'я
діти
насильство
детермінанти
life
health
children
violence
determinants
Issue Date: 2020
Citation: Беспаль О. Л. Детермінанти злочинів проти життя та здоров'я, що вчиняються щодо дітей у сім'ї / О. Л. Беспаль, К. В. Катеринчук // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Юридичні науки. – 2020. – Т. 31 (70), № 3. – С. 161-165.
Source: Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Юридичні науки
Abstract: У результаті аналізу судової практики, анонімного опитування працівників служб у справах дітей встановлено фактори, що детермінують ці злочини. Одним із найважливіших факторів вчинення багатьох злочинів є негативний досвід із батьківської сім’ї злочинця, який посідає чільне місце в системі детермінант, оскільки в дитячому віці формуються фундаментальні моральні засади, цінності, основи відносин із членами сім’ї, виховання дітей, виконання сімейних обов’язків тощо, якими особа буде керуватися все своє життя. Ще одним фактором мікрорівня є пасивність (неповідомлення) осіб (родичів, близьких осіб, свідків, працівників правоохоронних та інших уповноважених органів), яким стало відомо про факт вчинення насильства в сім’ї (у тому числі й щодо дітей). Таке неповідомлення призводить до латентності злочинів проти життя та здоров’я дітей, а також до безкарності винних осіб. Результати аналізу кримінальних проваджень засвідчили, що у близько чверті вироків був встановлений факт «неприязні стосунки». Таке формулювання не дає змоги встановити причини та умови конкретного злочину, тому залишаються поза увагою істинні мотиви його вчинення. Такими мотивами під час вчинення цих злочинів є: бажання позбутися потерпілого, покарання, бажання виховати і дисциплінувати, зігнання злості та агресії на потерпілого, самоствердження, ревнощі, ненависть тощо. Зроблено висновок, що детермінантами мікрорівня злочинів проти життя та здоров'я дітей, що вчиняються в сім'ї, є: негативний досвід із батьківської сім’ї злочинця, пасивність осіб (родичів, близьких осіб, свідків, працівників правоохоронних та інших уповноважених органів), яким стало відомо про факт вчинення насильства в сім’ї щодо дітей, мотивація злочину, тобто ті внутрішні спонуки, якими керується конкретна особа під час вчинення злочину проти життя та здоров’я дитини.
As a result of analysis of case law, anonymous survey, which was made by child services staff, the factors which determine these crimes were identified. One of the most important factors of committing crimes is negative experience from the offender's family, which occupies a leading position in the determinant system, because in the childhood, fundamental moral principles, values, basics of relationships with family members, childrearing, fulfillment of family responsibilities etc. are formed. Any person will be guided by all these which moral principles during all his life. The next factor of micro level is passivity (non-disclosure) of people (relatives, close people, witnesses, law enforcement officers and other authorized bodies), who found out the fact of committing domestic violence (including regarding children). Such a non-disclosure leads to the latency of crimes against the life and health of children and to impunity of criminals. The results of analysis of criminal litigation announced, that nearly quarter of the verdicts was established the fact of enmity. Such a statement does not allow to find out the reasons and conditions of a particular crime, so the true motives of its commission remain without attention. Such motives for committing these crimes are: desire to get rid of the victim, punishment, the desire to educate and discipline someone, expulsion of anger and aggression against the victim, self-affirmation, jealousy, hatred etc. The conclusion is made, that determinants of the micro level of crimes against the life and health of children, are committed in the family, are: negative experience from the offender's family, passivity of people (relatives, close people, witnesses, law enforcement officers and other authorized bodies), who found out the fact of committing domestic violence against children, motivation for the crime, that is, the internal motives that a particular person is guided while committing a crime against the life and health of a child.
DOI: 10.32838/TNU-2707-0581/2020.3/28
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17227
Faculty: Навчально-науковий інститут права та сучасних технологій навчання
Department: Кафедра приватного та публічного права
ISSN: 2707-0581 (print)
2707-059X (online)
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра приватного та публічного права (ППП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20210301_304.pdf290,31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.