Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17264
Title: Методичні засади діагностування результативності модернізації підприємств у контексті реалізації інноваційного потенціалу
Other Titles: Methodological framework for assessing the enterprise modernization performance in the context of realizing its innovative potential
Методические основы диагностики результативности модернизации предприятий в контексте реализации инновационного потенциала
Authors: Ареф’єва, О. В.
Вовк, О. М.
Очеретяна, С. М.
Keywords: інноваційний потенціал
модернізація підприємства
інновації
показники ефективності
діагностика
оцінювання
профіль модернізації
инновационный потенциал
модернизация предприятия
инновации
показатели эффективности
диагностика
оценивание
профиль модернизации
innovation potential
enterprise modernization
innovations
efficiency indicators
diagnostics
evaluation
modernization profile
Issue Date: 2020
Citation: Ареф’єва О. В. Методичні засади діагностування результативності модернізації підприємств у контексті реалізації інноваційного потенціалу [Текст] / О. В. Ареф’єва, О. М. Вовк, С. М. Очеретяна // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2020. - № 4 (149). - С. 8-16.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: Формування стратегій інноваційного розвитку підприємства потребує вдосконалення методичного інструментарію діагностики результативності модернізації. Наголошується, що в процесі діагностування результативності модернізації і розробки інноваційних стратегій розвитку підприємств мають враховуватись тенденції інноваційного поступу наукових здобутків. Комплексне дослідження факторів середовища функціонування підприємства дозволяє розкрити закономірності та особливості оцінювання його інноваційного потенціалу. Так, система оцінювання ефективності інноваційного потенціалу передбачає аналіз виробничої, фінансової та інвестиційної діяльності підприємства. Послідовність діагностування результативності модернізації базується на засадах універсальності та порівнянності. Доведено, що використання класичних показників ефективності інновацій не дозволяє враховувати якісні параметри модернізаційних змін. Отже, створена система діагностики результативності модернізації, що ґрунтується на економіко-математичних методах, спрямована на формування інтегрального коефіцієнта. Інтегральний коефіцієнт результативності модернізацій дає змогу визначити рівень модернізаційного потенціалу, вплив різних факторів на зміну профілю модернізації, а також відображає закономірності інноваційного розвитку. Це дозволяє описати систему оцінювання з урахуванням початкових цілей модернізації та стратегічних пріоритетів інноваційного розвитку. Подальші дослідження необхідно спрямувати на виокремлення специфічних методичних підходів до оцінювання рівня результативності модернізаційних змін відповідно до стратегій реалізації інноваційного потенціалу підприємства.
Формирование стратегий инновационного развития предприятия требует совершенствования методического инструментария диагностики результативности модернизации. Подчёркивается, что в процессе диагностики результативности модернизации и разработки инновационных стратегий развития предприятий должны учитываться тенденции инновационного развития научных достижений. Комплексное исследование факторов среды функционирования предприятия позволяет раскрыть закономерности и особенности оценивания его инновационного потенциала. Так, система оценивания эффективности инновационного потенциала предполагает анализ производственной, финансовой и инвестиционной деятельности предприятия. Последовательность диагностирования результативности модернизации базируется на принципах универсальности и сравнимости. Доказано, что использование классических показателей эффективности инноваций не позволяет учитывать качественные параметры модернизационных изменений. Таким образом, создана система диагностики результативности модернизации, основанная на экономико-математических методах, и направленная на формирование интегрального коэффициента. Интегральный коэффициент результативности модернизаций даёт возможность определить уровень модернизационного потенциала, влияние различных факторов на изменение профиля модернизации, а также отражает закономерности инновационного развития. Это позволяет описать систему оценивания с учётом первоначальных целей модернизации и стратегических приоритетов инновационного развития. Дальнейшие исследования необходимо направить на выделение специфических методических подходов к оцениванию уровня результативности модернизационных изменений в соответствии со стратегий реализации инновационного потенциала предприятия.
The growing dynamism of the intellectualization and logistics of business processes is generating demands for updating the toolkit to assess the enterprise modernization performance and realize its innovative potential. It is argued that the evaluation of modernization efficiency and the design of enterprise innovative development strategies should rely on innovation and R&D trends and achievements. An in-depth study of the external and internal environment in which an enterprise operates helps to reveal the patterns and specifics in its innovation potential assessment paradigm. Thus, the framework to assess the enterprise innovation potential efficiency is based on its production, financial and investment performance evaluation. The consistency in modernization performance suggests following the principles of universality and comparability. Since the use of classical innovation efficiency indicators does not allow for considering the qualitative characteristics of modernization changes, a new framework to assess the modernization performance has been developed which is based on economic and mathematical analysis methods and is aimed at building an integrated index. The integrated index of modernization efficiency will help to determine the modernization potential level, the effects from a range of impact factors on the change of the modernization profile, as well as to reveal the trends of innovative development. This contributes to describing the proposed evaluation framework subject to initial enterprise modernization objectives and its strategic priorities for innovative development. Further research should focus on identifying specific methodological approaches to assessing the performance of modernization changes in line with the overall business strategy to enhance the enterprise innovative potential.
DOI: 10.30857/2413-0117.2020.4.1
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17264
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V149_P008-016.pdf570 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.