Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17265
Title: Адаптивно-орієнтована система управління підприємствами на засадах інновінгу: структурно-декомпозиційний аналіз
Other Titles: Adaptive-oriented enterprise management system based
Адаптивно-ориентированная система управления предприятиями на основе инновинга: структурно-декомпозиционный анализ
Authors: Юхман, Я. В.
Keywords: система управління
адаптація
інновінг
адаптивно-орієнтована система управління підприємствами на засадах інновінгу
система управления
адаптация
инновинг
адаптивно-ориентированная система управления предприятиями на основе инновинга
management system
adaptation
innovation
adaptive-oriented enterprise management system based on innovation
Issue Date: 2020
Citation: Юхман Я. В. Адаптивно-орієнтована система управління підприємствами на засадах інновінгу: структурно-декомпозиційний аналіз [Текст] / Я. В. Юхман // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2020. - № 4 (149). - С. 101-111.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: У статті доведено, що специфіка ринкової економіки зумовлює зміщення уваги до конкретного промислового підприємства, оскільки в умовах конкуренції зможе вистояти лише те підприємство, яке адекватно та вчасно реагує на зміни та запити зовнішнього середовища. Сучасне промислове підприємство має регулярно здійснювати комплексний аналіз вимог ринку, організовувати виробництво інноваційних видів продукції, що користується попитом; залучати кваліфікованих працівників та постійно підвищувати їх професійні компетентності, одним із головних напрямів реалізації чого є створення умов гнучкого та активного реагування на зміну соціально-економічного стану. у дослідженні відзначається, що під впливом ринкових вимог та нової економічної системи виникають певні кризові явища, які негативно відображаються на розвитку вітчизняних промислових підприємств. Проведено аналіз сутності понять «адаптивність», «система», «управління», «система управління», які були запропоновані вченими-економістами, а також представлено авторські визначення цих понять. На цій основі запропоновано структурно-декомпозиційний аналіз сутності поняття «адаптивно-орієнтована система управління підприємствами на засадах інновінгу», під яким доцільно розуміти упорядковану сукупність створення потужної цілеспрямованої єдності системоутворюючих елементів. Така система здатна ефективно реагувати на зміни внутрішнього та зовнішнього середовища за рахунок реалізації креативно-інтелектуальних напрямів розвитку на основі агрегації домінуючих постулатів теорій інновацій, що формуються під консолідованим впливом активної творчої інноваційної діяльності. Це визначає ефективне матеріальне та моральне акселеративне зростання завдяки реалізації функцій управління і досягнення тактичних та стратегічних цілей. Теоретичне значення дослідження полягає в проведенні структурно-декомпозиційного аналізу сутності поняття «адаптивно-орієнтована система управління підприємствами на засадах інновінгу», що є складовою теоретико-методичного базису та основою розробки методичного інструментарію оцінювання доцільності та ефективності управління трансформаціями підприємств як складних виробничо-економічних систем. Доведено, що теоретичні положення, що стосуються адаптивно-орієнтованої системи управління підприємствами на засадах інновінгу, потребують визначення цілей їх проведення, функцій і результатів, розробки та адаптації методичних підходів до проведення аналізу та оцінювання, що є основою для систематизації досліджень прикладного характеру в теорії управління економічними системами.
В статье обосновано, что специфика рыночной экономики обусловливает смещение внимания к конкретному промышленному предприятию, поскольку в условиях конкуренции сможет выстоять только то предприятие, которое адекватно и своевременно реагирует на изменения и запросы внешней среды. Современное промышленное предприятие должно регулярно комплексно анализировать требования рынка, организовывать производство инновационных видов продукции, пользующихся спросом, привлекать квалифицированных работников и постоянно повышать их профессиональный уровень. Одним из главных векторов в реализации этих направлений является создание условий для гибкого и активного реагирования на изменение социально-экономического состояния. Действия, предусмотренные рыночными требованиями и формированием новой экономической системы, являются основной причиной возникновения кризисов, которые негативно влияют на развитие отечественных промышленных предприятий. Проведён анализ сущности понятий «адаптивность», «система», «управление», «система управления», которые были предложены учёными-экономистами, а также сформулированы авторские определения этих понятий. На этой основе предложен структурно-декомпозиционный анализ сущности понятия «адаптивно-ориентированная система управления предприятиями на основе инновинга», под которым целесообразно понимать упорядоченную совокупность создания целенаправленного единства системообразующих элементов. Такая система способна эффективно реагировать на изменения внутренней и внешней среды за счёт реализации креативно-интеллектуальных направлений развития на основе агрегации доминирующих постулатов теории инноваций, которые формируются под консолидированным влиянием активной творческой инновационной деятельности. Это определяет эффективный материальный и моральный акселерационный рост благодаря реализации функций управления и достижения тактических и стратегических целей. Теоретическое значение исследования заключается в проведении структурно-декомпозиционного анализа сущности понятия «адаптивно-ориентированная система управления предприятиями на основе инновинга», который является теоретико-методическим базисом и основой разработки методического инструментария для оценки целесообразности и эффективности управления трансформациями предприятий как сложных производственно-экономических систем. Теоретические положения, касающиеся адаптивно-ориентированной системы управления предприятиями на основе инновинга, требуют определения целей их проведения, функций и результатов, разработки и адаптации методических подходов к их осуществлению и являются основой прикладных разработок в теории управления экономическими системами.
The article argues that the market economy specifics translates into shifting a focus towards a discrete industrial enterprise, since to withstand in competitive settings, business must adequately and timely respond to changes and challenges of the external environment. A modern industrial enterprise is facing a critical need to carry out integrated systemic analysis to meet market demands, enhance product innovations, trending products in particular as well as to attract qualified staff and constantly upgrade their professional skills and competences by implementing relevant strategies to build flexibility and proactive approaches to respond to socioeconomic changes. The study demonstrates that market demands and the new economic system challenges give rise to certain crisis phenomena that negatively affect the development of domestic industrial enterprises. The article seeks to explore a range of different interpretations to the economic concepts of adaptability, system, management and management system available from academic sources and offers the author's original definitions which laid the basis for a structural decomposition analysis of the content of such notion as "adaptive-oriented enterprise management system based on innovation" which is viewed as a well-organized set of a strong targeted unity of each of the system backbone elements that is able to effectively respond to changes in the internal and external environment through the implementation of creative and intellectual development trends based on the aggregation of the dominant tenets of the innovation theory driven by consolidated effects from active creative innovation. This fosters effective economic and noneconomic accelerated growth through enhanced management performance and achievement of tactical and strategic goals. The theoretical implications of the study by help of structural decomposition analysis contribute to better understanding of the concept of adaptive-oriented enterprise management system based on innovation which is a crucial element in the theoretical and methodological paradigm as well as a framework for developing a methodological toolkit to assess the feasibility and effectiveness of managing transformations of enterprises as integrated business and economic systems. It is concluded that theoretical provisions related to adaptiveoriented enterprise management system based on innovation should be complemented by setting their implementation goals, specifying their functions and outcomes, together with developing and adapting methodological approaches to perform analysis and evaluation. Addressing the above issues will be a step forward in the applied research taxonomy in the theory of economic systems management.
DOI: 10.30857/2413-0117.2020.4.10
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17265
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V149_P101-111.pdf1,48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.