Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17266
Title: Наукові засади промислової політики: зарубіжний досвід
Other Titles: The scientific premises of industrial policy: international experience
Научные основы промышленной политики: зарубежный опыт
Authors: Видобора, В. В.
Keywords: промислова політика
промисловий протекціонізм
промислова конкурентоздатність
промисловий сектор
промислове виробництво
промышленная политика
промышленный протекционизм
промышленная конкурентоспособность
промышленный сектор
промышленное производство
industrial policy
industrial protectionism
industrial competitiveness
industrial sector
industrial production
Issue Date: 2020
Citation: Видобора В. В. Наукові засади промислової політики: зарубіжний досвід [Текст] / В. В. Видобора // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2020. - № 4 (149). - С. 17-26.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: У статті здійснено дослідження наукових засад промислової політики в зарубіжних концепціях вчених. Виявлено різноманіття бачення промислової політики та проаналізовано еволюцію наукових ідей та підходів до інтерпретації цього поняття вчених США та європейських держав як найбільш економічно розвинених країн світу, де економічна теорія характеризується найвищим рівнем розвитку наукового дискурсу. У статті представлено наукові формулювання терміну «промислова політика» з урахуванням основних економічних тенденцій та питомої ваги державного впливу на розвиток промисловості. Для вирішення завдань дослідження використано порівняльний метод та метод аналітичної інтерпретації, які дозволили здійснити пошук відмінностей у факторах, що вплинули на формування підґрунтя для розвитку наукових концепцій вчених. Аналіз зарубіжного науково-теоретичного досвіду розуміння промислової політики демонструє наявність широкої наукової дискусії щодо ролі держави в економічних процесах. Основою систематизації досліджень науковців визначено розуміння співвідношення економічних процесів і державної політики у сфері економіки. Такі погляди концентрують підходи патерналістської функції держави щодо розвитку промислового сектору (які притаманні неокласичним дослідженням американських вчених і неоліберальним трактуванням управлінської функції держави в промисловому секторі) та створення конкурентоспроможної економіки шляхом стимулювання виробництва в умовах вільної конкуренції. У результаті дослідження визначено два ключові вектори наукових ідей зарубіжних дослідників: «вертикальне» і «горизонтальне» розуміння промислової політики. Доведено, що перший вектор уміщує в собі економічну ідеологію патерналізму, побудовану на протекціонізмі, водночас другий вектор демонструє неоліберальний підхід, в основу якого покладено конкурентоспроможність промислового сектору. Перспективи подальших досліджень вбачаються у вивченні ступеня співвідношення впливу державного управління і факторів ринкової кон’юнктури в умовах конкурентного середовища.
В статье исследованы научные основы промышленной политики в зарубежных концепциях учёных. Выявлено разнообразие видения промышленной политики и осуществлён анализ эволюции научных идей и подходов к интерпретации данного понятия учёных США и европейских государств как наиболее экономически развитых стран мира, где экономическая теория характеризуется высоким уровнем развития научного дискурса. В статье представлены научные формулировки термина «промышленная политика» с учётом основных экономических тенденций и удельного веса государственного влияния на развитие промышленности. Для решения поставленных задач исследования в статье использованы сравнительный метод и метод аналитической интерпретации, которые позволили осуществить поиск различий в факторах, повлиявших на формирование научных основ концепций учёных. Анализ зарубежного научно-теоретического опыта понимания промышленной политики демонстрирует наличие широкой научной дискуссии о роли государства в экономических процессах. Основой систематизации исследований учёных определено понимание учёных соотношения экономических процессов и государственной политики в сфере экономики. Такие взгляды концентрируют подходы патерналистской функции государства к развитию промышленного сектора (присущие неоклассическим исследованиям американских учёных и неолиберальным трактовкам управленческой функции государства в промышленном секторе) и создание конкурентоспособной экономики путём стимулирования производства в условиях свободной конкуренции. В результате исследования определены два основных вектора научных идей зарубежных исследователей: «вертикальное» и «горизонтальное» понимание промышленной политики. Доказано, что первый вектор вмещает в себя экономическую идеологию патернализма, построенную на протекционизме, в то время как второй вектор демонстрирует неолиберальный подход, в основе которого лежит конкурентоспособность промышленного сектора. Перспективы дальнейших исследований предусматривают изучение степени соотношения влияния государственного управления и факторов рыночной конъюнктуры в условиях конкурентной среды.
The article discusses the viewpoints of international scholars as to the scientific premises of industrial policy. The industrial policy concept has revealed a wide variety in its understanding. The study provides insights into the evolution of scientific thought and the development of scholarly approaches to understanding of the above concept in the USA and Europe, the most developed economies in the world, where economic theory has been underpinned by considerable scientific debate. The paper offers an ‘industrial policy’ term definition based on the key economic trends and the share of government intervention into industry development. To address the research agenda, a comparative approach and an analytic interpretation method were employed that allowed for identifying the differences in factors that had affected the background for elaborating a range of scientific concepts. The study explores extensive theoretical endeavors all over the world for understanding the industrial policy concept which demonstrates ample scientific discussion on the role of government in economic processes. The fundamental rationale for generalizing the variety of research studies is the compehension of the relationship between economic processes and the government policy in the economy domain. Such approach incorporates the government paternalism towards industry development (embedded in the neoclassical studies of American economists and neoliberal interpretations of the governance function in the industrial sector) and building a competitive economy by enhancing production incentives in a free market environment. The research findings have identified two key vectors in the scientific viewpoints of international scholars, i. e. "vertical" and "horizontal" understanding of the industrial policy concept. The former vector reflects the economic ideology of paternalism, built on protectionism, while the latter demonstrates a neoliberal approach based on industrial sector competitiveness. The implications for further research are outlined as investigating correlations of the effects from government involvement and market factors in a competitive environment.
DOI: 10.30857/2413-0117.2020.4.2
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17266
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V149_P017-026.pdf506,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.