Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17267
Title: Розвиток туристичного потенціалу України: світовий досвід та вітчизняні реалії
Other Titles: Enhancing tourism potential of Ukraine: world’s best practice and domestic realia
Развитие туристического потенциала Украины: мировой опыт и отечественные реалии
Authors: Лісовий, А. В.
Турчик, Н. І.
Keywords: туристичний потенціал
туризм
природно-рекреаційні ресурси
культурно-історичні ресурси
організаційно-економічні ресурси
туристический потенциал
природно-рекреационные ресурсы
культурно-исторические ресурсы
организационно-экономические ресурсы
tourism potential
tourism
natural recreational resources
cultural and historical resources
organizational and economic resources
Issue Date: 2020
Citation: Лісовий А. В. Розвиток туристичного потенціалу України: світовий досвід та вітчизняні реалії [Текст] / А. В. Лісовий, Н. І. Турчик // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2020. - № 4 (149). - С. 27-38.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: У цій статті висвітлено туристичний потенціал як широке багатогранне поняття, що охоплює сукупність природних, рекреаційних, культурних, історичних, організаційних та економічних показників, які можуть становити передумови для розвитку певних видів туризму та туристичної галузі загалом. У статті також було визначено систему показників, що забезпечують реалізацію та розвиток туристичного потенціалу країни. Вони визначають географічне розташування, історичний, просторовий, природний, економічний, політико-правовий, екологічний, демографічний, соціальний, культурний, інфраструктурний, технологічний, організаційно-управлінський, інноваційний та кадровий потенціал. Відповідно до представлених показників, Україна має великі перспективи для розвитку туристичного потенціалу, тому було проведено SWOT-аналіз. Проаналізувавши елементи SWOT-аналізу (можливості, загрози, переваги і недоліки туристичної галузі України), було зроблено висновок, що довгостроковий розвиток туризму в країні має базуватися на таких складових: інвестиції та інновації в галузі туризму та гостинності; вдосконалення організації діяльності транспортної галузі; підготовка кваліфікованих кадрів; покращення інвестиційного клімату і законодавчого середовища; діджиталізація комунікацій, що сприятимуть організації ефективної діяльності туристичної галузі. Наголошується, що без упровадження інновацій і прогресивних європейських стандартів обслуговування гостей та відпочинку неможливо розвинути конкурентоспроможний туристичний сектор на міжнародному ринку. Основними стратегічними цілями розвитку туристичного потенціалу України до 2026 року є: створення якісного туристичного продукту на основі ефективної маркетингової діяльності; ефективне та комплексне використання існуючого потенціалу туризму та перспектив його розвитку шляхом вирішення проблем природокористування та охорони навколишнього середовища, а також покращення інфраструктури туризму; збільшення матеріально-технічної бази; забезпечення відповідності ціни та якості туристичної продукції шляхом створення умов для оптимізації організаційно-економічної структури малого та середнього бізнесу, надання податкових канікул, зелених коридорів тощо. У статті досліджено систему підготовки та підвищення кваліфікації працівників у галузі туризму та курортів. Визначено, що згідно з оцінкою показників розвитку туризму та курортів, в Україні має збільшитись кількість іноземних туристів, що в'їжджають в Україну, кількість суб'єктів туризму, надходження до місцевих бюджетів від сплати туристичного збору, обсяги доходів Державного бюджету України від функціонування суб’єктів підприємництва в галузі туризму, зростатиме кількість робочих місць у сфері туризму, а також кількість вітчизняних туристів та екскурсантів.
В этой статье туристический потенциал освещён как широкое многогранное понятие, охватывающее совокупность природных, рекреационных, культурных, исторических, организационных и экономических показателей, которые могут служить предпосылками для развития определённых видов туризма и туристической отрасли в целом. В статье также определена система показателей, обеспечивающих реализацию и развитие туристического потенциала страны. Они определяют географическое расположение, исторический, пространственный, природный, экономический, политико-правовой, экологический, демографический, социальный, культурный, инфраструктурный, технологический, организационно-управленческий, инновационный и кадровый потенциал. Согласно представленным показателям, Украина имеет большие перспективы для развития туристического потенциала, поэтому было проведено SWOT-анализ. Проанализировав элементы SWOT-анализа (преимущества и недостатки, возможности и угрозы туристического комплекса Украины), был сделан вывод о том, что долгосрочное развитие туризма в стране должно базироваться на следующих составляющих: инвестиции и инновации в области туризма и гостеприимства; усовершенствование организации деятельности транспортной отрасли; подготовка квалифицированных кадров; нормализация политического, экономического и законодательного климата; диджитализация коммуникаций. Реализация этих мер будет способствовать организации эффективной деятельности туристической отрасли. Подчёркивается, что без внедрения инноваций и перехода к прогрессивным европейским стандартам обслуживания гостей и отдыха невозможно развить конкурентоспособный туристический сектор на международном рынке. Основными стратегическими целями развития туристического потенциала Украины до 2026 года являются: создание качественного туристского продукта на основе эффективной маркетинговой деятельности; эффективное и комплексное использование существующего потенциала туризма и перспектив его развития путём решения проблем природопользования и охраны окружающей среды, а также улучшения инфраструктуры туризма; увеличение материально-технической базы; обеспечение соответствия цены и качества туристической продукции путём создания условий для оптимизации организационно-экономической структуры малого и среднего бизнеса, предоставление налоговых каникул, зелёных коридоров и др. В статье исследована система подготовки и повышения квалификации специалистов в сфере туризма и курортов. Определено, что согласно оценке показателей развития туризма и курортов, в Украине должны увеличиться количество иностранных туристов, въезжающих в Украину, количество субъектов туризма, поступления в местные бюджеты от уплаты туристического сбора, возрасти доходы Государственного бюджета Украины от деятельности субъектов предпринимательства в сфере туризма, количество рабочих мест в сфере туризма, а также количество отечественных туристов и экскурсантов.
This paper seeks to explore the tourism potential as a broad multifaceted concept that covers a range of natural recreational, cultural, historical, organizational and economic indicators that lay the foundation for the development of different types of tourism and the tourism industry overall. The study identifies a set of indicators contributing to the national tourism potential realization and development which specify the geographical location, historical, spatial, natural, economic, political, legal, environmental, demographic, social, cultural, infrastructural, technological, organizational, managerial, innovative and human resources potential. According to the selected indicators, Ukraine has great prospects for boosting its tourism potential, so a SWOT analysis has been delivered. Given the due regard to each of the SWOT analysis component consideration (strength, weaknesses, opportunities and threats of the Ukrainian tourism sector), a conclusion was made that the long-term development of the national tourism should rely on the following critical elements: ensuring investment and innovation in tourism and hospitality; enhancing the transport industry support; training of qualified personnel; normalization of the political, economic and legislative climate; digitalization of communications, etc. that will facilitate effective performance in the tourism sector. It is argued that implementation of innovations and progressive European standards in providing guest and recreational services are crucial in developing a competitive national tourism sector in the international market environment. Among the key strategic goals in enhancing the tourism potential of Ukraine by 2026 are the following: creating a quality tourism product based on effective marketing activities; effective and integrated use of existing tourism capacities and its potential by addressing the issues of nature management and environmental protection as well as improving the tourism infrastructure; updating technical resources and materials; ensuring the compliance between price and quality of tourist products by building a framework to optimize the organizational and economic structure of small and mediumsized businesses, granting tax holidays, green corridors, etc. The study also provides insights into the system of training and advanced training of specialists in the area of tourism and resort management. The findings demonstrate that according to the assessment of tourism and resort development indicators in Ukraine, the current potential in the national tourism sector can ensure raising the flow of international tourists arriving to Ukraine, increasing the number of tourism business entities, growth of revenues to local budgets from tourist tax payments as well as to the consolidated government budget of Ukraine from tourism activities, increasing the number of jobs in the tourism sector along with boosting the number of domestic tourists and holiday makers.
DOI: 10.30857/2413-0117.2020.4.3
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17267
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V149_P027-038.pdf605,66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.