Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17268
Title: International trade in goods and its key development trends in Ukraine
Other Titles: Зовнішня торгівля товарами та ключові напрями її розвитку в Україні
Внешняя торговля товарами и ключевые направления ее развития в Украине
Authors: Miahkykh, I. M.
Shkoda, M. S.
Lytvyn, N.
Keywords: зовнішня торгівля
товари
географічні структури
експорт
приріст
тенденції
структура
внешняя торговля
товары
географические структуры
экспорт
прирост
тенденции
international trade
goods
geographical structures
export
growth
trends
structure
Issue Date: 2020
Citation: Miahkykh I. M. International trade in goods and its key development trends in Ukraine = Зовнішня торгівля товарами та ключові напрями її розвитку в Україні [Текст] / I. M. Miahkykh, M. S. Shkoda, N. Lytvyn // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2020. - № 4 (149). - С. 39-49.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: Статтю присвячено розгляду та аналізу значних змін в економіці України, що характеризуються посиленням процесів глобалізації, усуненням бар’єрів, які стримують розвиток економічних зв’язків з іншими суб’єктами світової економіки. Це відкриває нові можливості для використання вітчизняними підприємствами зовнішніх чинників розвитку, залучення міжнародних фінансових і технологічних ресурсів, застосування передового виробничого й управлінського досвіду, розширення ринків збуту. Метою цієї статті є дослідження тенденцій розвитку зовнішньої торгівлі товарами в Україні, ідентифікація ключових напрямів подолання проблем зовнішньої торгівлі в Україні, а також визначення перспектив подальшого розвитку зовнішньої торгівлі товарами. Для вирішення поставлених завдань у роботі використано загальнонаукові методи дослідження, зокрема, метод логічного узагальнення, методи статистичного та фінансового аналізу – для здійснення аналізу показників експорту та імпорту товарів в Україні. Підкреслено суттєвий вплив зниження обсягу зовнішньоторговельного обігу України з країнами СНД (з 15,2% у 2015 році до 10,8% – у 2019). Серед основних причин зниження обсягу торгівлі на зовнішніх ринках необхідно виділити: геополітичні проблеми, повне або часткове виключення з прямої участі в зовнішньоекономічних зв’язках підприємств України, нестабільність валюти та національної економіки тощо. За результатами проведеного дослідження доведено, що відставання у створенні сприятливих умов для розвитку виробництва та зовнішньої торгівлі і розширенні бази надходжень до державного бюджету (за незбалансованої структури зовнішньоторговельного обміну і низькій його ефективності) посилює структурну та інвестиційну кризу і подовжує період стагнації економіки. Все це зменшує можливості підвищення конкурентоспроможності економіки та розширення зовнішньої торгівлі. Тому з метою підвищення конкурентоспроможності України потрібно переглянути заходи щодо її розвитку, що стосуються, зокрема, подолання кризових явищ та посткризового відновлення економіки. Роль експорту у формуванні економіки України є значною, оскільки експорт має перетворитися на чинник структурної перебудови в коротко- та середньостроковій перспективах. Отже, запропоновано, що для продовження нарощування темпів росту економічної співпраці з партнерами з ЄС та іншими державами світу Україні необхідно закінчити розпочаті реформи всередині країни, а саме: поліпшити діловий клімат, зменшити рівень корупції, посилити самоврядування, а у сфері зовнішньої торгівлі України все має бути направлено на нарощування та прискорення темпів обсягів експорту українських товарів, проведення політики імпортозаміщення для поліпшення торговельного балансу України; сприяння оптимізації структури обсягу імпорту товарів для поліпшення збалансованості української зовнішньої торгівлі; формування державних фінансових резервів для підтримки українського експорту. Так, розвиток зовнішньої торгівлі України та з її допомогою економіки країни в найближчій перспективі залежить від виваженої політики уряду щодо стимулювання власного виробництва, зниження кризових явищ, подолання безробіття, сприяння зміцненню національної валюти.
Статья посвящена исследованию и анализу значительных изменений в экономике Украины, которые характеризуются усилением процессов глобализации, устранением барьеров, сдерживающих развитие экономических связей с другими субъектами мировой экономики. Это открывает новые возможности для использования отечественными предприятиями внешних факторов развития, привлечения иностранных финансовых и технологических ресурсов, применение передового производственного и управленческого опыта, расширения рынков сбыта. Целью данной статьи является исследование тенденций развития внешней торговли товарами в Украине, идентификация ключевых направлений преодоления проблем внешней торговли в Украине и определения перспектив дальнейшего развития внешней торговли товарами. Для решения поставленных задач в работе использованы общенаучные методы исследования, в частности, метод логического обобщения, методы статистического и финансового анализа – при осуществлении анализа показателей экспорта и импорта товаров в Украину. Отмечено существенное влияние снижения объёма внешнеторгового оборота Украины со странами СНГ (с 15,2% в 2015 году до 10,8% – в 2019). Среди основных причин снижения объёма торговли на внешних рынках необходимо выделить: геополитические проблемы, полное или частичное исключение из прямого участия во внешнеэкономических связях предприятий Украины, нестабильность валюты и национальной экономики и др. По результатам проведённого исследования доказано, что отставание в создании благоприятных условий для развития производства и внешней торговли и расширении базы поступлений в государственный бюджет (при несбалансированной структуре внешнеторгового обмена и низкой его эффективности) усиливает структурный и инвестиционный кризис и удлиняет период стагнации экономики. Все это уменьшает возможности повышения конкурентоспособности экономики и расширения внешней торговли. Поэтому в целях повышения конкурентоспособности Украины нужно пересмотреть меры по её развитию, в частности, касающиеся преодоления кризисных явлений и посткризисного восстановления экономики. Роль экспорта в формировании экономики Украины является существенной, поскольку экспорт должен превратиться в фактор структурной перестройки в кратко- и среднесрочной перспективах. Поэтому предложено, что для продолжения наращивания темпов роста экономического сотрудничества с партнёрами из ЕС и другими государствами мира Украине необходимо закончить начатые реформы внутри страны, а именно: улучшить деловой климат, снизить уровень коррупции, усилить самоуправление, а в сфере внешней торговли Украины все должно быть направлено на наращивание и ускорение темпов объёмов экспорта украинских товаров, проведение политики импортозамещения с целью улучшения торгового баланса Украины; содействие оптимизации структуры объёма импорта товаров для улучшения сбалансированности украинской внешней торговли; формирования государственных финансовых резервов для поддержки украинского экспорта. Таким образом, развитие внешней торговли Украины и с её помощью экономики страны в ближайшей перспективе зависит от взвешенной политики правительства по стимулированию собственного производства, снижение кризисных явлений, преодоление безработицы, содействие укреплению национальной валюты.
The article seeks to explore the drastic changes in the modern economic realia in Ukraine which are characterized by intensification of globalization, elimination of barriers that hinder the development of economic relationships with other actors in the world economy. This opens up new opportunities for domestic enterprises to use external factors of development, attract international financial and technological resources, implement production and management best practices, and expand the existing markets. The purpose of this article is to provide insights on the trends of international trade in goods in Ukraine, identify the key vectors to address the international trade challenges in Ukraine and to specify the prospects for further development of international trade in goods. To attain the research objectives, the general research methods have been employed, in particular, the logical approach and generalization, and the methods of statistical and financial analysis – to assess the indicators of export and import of goods in Ukraine. Special emphasis is put on the significant effect from the drop in Ukraine's external turnover with the CIS countries (from 15.2% in 2015 up to 10.8% in 2019). Among the major reasons for the decline in foreign markets trading are geopolitical issues, complete or partial exclusion of Ukrainian enterprises from their direct participation in foreign economic activities, currency instability and volatility of the national economy, etc. According to the results of the study, it is argued that the lag in creating favorable environment to enhance production and international trading along with expanding the state budget revenues (behind imbalanced structure of exchange trade and its low efficiency) will reinforce the structural and investment crisis and extend the period of economic stagnation. All this reduces the opportunities to boost the national economy competitiveness and expand international trading. Thus, there is a need to reconsider the current approaches and actions to gain a competitive edge, in particular this refers to tackling the crisis challenges and facilitate post-crisis economic recovery. The study pinpoints a significant role of exports in shaping Ukraine's economy. Thus exports must become a driver in structural transformation of Ukraine’s economy, both in the short-run and in the medium term perspective. In this context, it is proposed that to continue to foster economic partnerships with the EU and other countries globally, Ukraine needs to accomplish the reforms within the country, in particular, improve the business climate, eliminate corruption and strengthen self-government. The Ukraine's international trade efforts should be aimed at increasing and accelerating exports of Ukrainian goods, implementing import substitution policies to improve Ukraine's trade balance; promoting the optimization of import structure; generating government to support Ukrainian exports, etc. Hence, further development of Ukraine's international trade and its implications for the national economy should rely on a balanced government policy to enhance domestic manufacturing, mitigate crisis effects, overcome unemployment, and strengthen the national currency.
DOI: 10.30857/2413-0117.2020.4.4
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17268
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V149_P039-049.pdf821,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.