Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17269
Title: Тенденції розвитку електронного бізнесу на світовому ринку
Other Titles: E-business development trends in the world market
Тенденции развития электронного бизнеса на мировом рынке
Authors: Отенко, І. П.
Птащенко, О. В.
Кущ, Я. М.
Keywords: глобалізація економіки
інформатизація
електронна комерція
світова економіка
глобализация экономики
информатизация
электронная коммерция
мировая экономика
globalization of the economy
informatization
e-commerce
world economy
Issue Date: 2020
Citation: Отенко І. П. Тенденції розвитку електронного бізнесу на світовому ринку [Текст] / І. П. Отенко, О. В. Птащенко, Я. М. Кущ // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2020. - № 4 (149). - С. 50-57.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: У роботі представлено основні особливості електронного бізнесу на світовому ринку, а також визначено його стан та тенденції розвитку. Акцентується, що електронна комерція, що є однією з головних складових «нової економіки», набуває все більш практичного значення. Доведено, що подальший ефективний розвиток комерційної діяльності у світовому просторі зумовлює необхідність оцінювання основних тенденцій змін та перспектив ринку електронної комерції як основи інформаційного бізнесу. Світова економіка стрімко розвивається в напрямі формування глобального економічного простору, в якому створюється нова економіка, що викликає потребу у здійсненні аналізу та наукового оцінювання місця і ролі України в цьому просторі, для якого характерна ліквідація бар’єрів переміщення товарів, послуг та капіталу, платіжно-розрахункових операцій, а також уніфікація регулювання ринків. Автори застерігають проти поспішних висновків щодо доцільності максимальної інтеграції української економіки в ринкову систему без отримання результатів ґрунтовних досліджень. У роботі наголошується, що цифрова глобалізація економічних процесів стає основоположною тенденцією і принципом розвитку сучасної економіки, що визначається не тільки революційними технологічними змінами, але й закономірностями еволюції економіки загалом, орієнтує сучасний менеджмент на врахування правил ведення бізнесу, сприяє зростанню продуктивності праці і якості продукції, а також нівелює негативні фази економічного циклу. У висновках цього дослідження зазначається, що наслідком цифрової глобалізації є міжнародна економічна інтеграція, завдяки якій стрімко зростають нетрадиційні транскордонні потоки товарів, кредитів та інвестицій, активізується глобальний обмін інформацією, ідеями і технологіями, що своєю чергою призводить до того, що національні економіки стають частиною єдиної глобальної економіки. Водночас, підкреслюється, що надмірний національний протекціонізм може стримувати розвиток глобальної цифрової економік, а прагнення до зберігання всіх даних на серверах лише своєї країни, невиправдане збільшення конфіденційності інформації становлять бар'єри на шляху до транскордонної торгівлі, які гальмують глобалізацію світової цифрової економічної системи.
В работе представлены основные особенности электронного бизнеса на мировом рынке, а также определены его состояние и тенденции развития. Акцентируется, что электронная коммерция, которая является одной из главных составляющих «новой экономики», приобретает все более практическое значение. Доказано, что дальнейшее эффективное развитие коммерческой деятельности в мировом пространстве обусловливает необходимость оценивания основных тенденций изменений и перспектив рынка электронной коммерции как основы информационного бизнеса. Мировая экономика стремительно развивается в направлении формирования глобального экономического пространства, в котором создаётся новая экономика, что вызывает потребность в анализе и научном оценивании места и роли Украины в этом пространстве, для которого характерна ликвидация барьеров перемещения товаров, услуг и капитала, платёжно-расчётных операций, а также унификация регулирования рынков. Авторы предостерегают против поспешных выводов о целесообразности максимальной интеграции украинской экономики в рыночную систему без получения результатов тщательного исследования. В работе подчёркивается, что цифровая глобализация экономических процессов становится основополагающей тенденцией и принципом развития современной экономики, которая определяется не только революционными технологическими изменениями, но и закономерностями эволюции экономики в целом, ориентирует современный менеджмент на учёт правил ведения бизнеса, способствует росту производительности труда и качества продукции, а также нивелирует негативные фазы экономического цикла. В выводах данного исследования отмечается, что следствием цифровой глобализации является международная экономическая интеграция, благодаря которой стремительно растут нетрадиционные трансграничные потоки товаров, кредитов и инвестиций, активизируется глобальный обмен информацией, идеями и технологиями, что в свою очередь приводит к тому, что национальные экономики становятся частью единой глобальной экономики. В то же время отмечается, что чрезмерный национальный протекционизм может сдерживать развитие глобальной цифровой экономики, а стремление к хранению всех данных на серверах только своей страны, неоправданное увеличение конфиденциальности информации создают барьеры на пути к трансграничной торговле и тормозят глобализацию мировой цифровой экономической системы.
The paper discusses the specific features of e-business in the world market, as well as identifies its current state and the key development trends. A special emphasis is put that ecommerce as a critical element of a "new economy" is gaining increasingly more practical implications. It is argued that further effective development of world commerce triggers a need to evaluate the main trends and prospects of the e-commerce market which makes the basis of information business. The world economy demonstrates rapid development towards building global economic space to give rise to a new type of economy. In this context, the need to provide more insights into the role and significance of Ukraine in this environment seems relevant and timely. The global economic space enhances the elimination of barriers to the movement of goods, services and capital, speeding up payment transactions, as well as contributes to harmonization of market regulation. The authors suggest avoiding hasty conclusions as to the readiness of the Ukrainian economy to the total integration into the free market system without verified findings from rigorous research. The study provides evidence that digital globalization of economic processes is becoming a fundamental trend and a driver of the overall modern economy development which has been underpinned by a number of revolutionary technological advances along with the general patterns of economic evolution that guides modern management to be sensitive to the rules of doing business, encourages labour productivity and product quality increase, helps to smooth the recession phases of the economic cycle, etc. The study findings demonstrate that a major effect of digital globalization is international economic integration which spurs non-traditional cross-border flows of goods, rapid loan and investment growth, fosters global exchange of information, ideas and technologies, thus contributing to a transformation of national economies into single global economy. However, it is argued that excessive national protectionism can hamper the development of the global digital economy. Moreover, the desire to store all data solely on the national servers and unjustified protection of confidential information will create extra barriers to cross-border trade and inhibit globalization of the world digital economy.
DOI: 10.30857/2413-0117.2020.4.5
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17269
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V149_P050-057.pdf499,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.