Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17270
Title: Effective strategies for enterprise business process management in rural areas
Other Titles: Напрями ефективного управління бізнес-процесами підприємств сільських територій
Направления эффективного управления бизнес-процессами предприятий сельских территорий
Authors: Hanushchak-Yefimenko, L. M.
Keywords: ефективність
бізнес-процеси
управління
сільські території
функції управління
планування
організація
мотивація
контроль
эффективность
бизнес-процессы
управление
сельские территории
функции управления
планирование
организация
мотивация
efficiency
business processes
management
rural areas
management functions
planning
organization
motivation
control
Issue Date: 2020
Citation: Hanushchak-Yefimenko L. M. Effective strategies for enterprise business process management in rural areas = Напрями ефективного управління бізнес-процесами підприємств сільських територій [Текст] / L. M. Hanushchak-Yefimenko // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2020. - № 4 (149). - С. 58-64.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: У статті проаналізовано результати дослідження в частині управління бізнес-процесами підприємств сільських територій. У процесі дослідження обґрунтовано основні фактори ефективності та ступеня впливу кожного з них на процес управління, що дозволяє контролювати рівень прибутковості та вчасно реагувати на зміни кон’юнктури. За результатами аналізу існуючих методів оцінювання ефективності, сформовано висновок про їх різноманітність, що обумовлено різними цілями проведення оцінювання ефективності (оцінювання змін у часі, у структурі тощо), так само як і різнорідністю елементів систем, що належить оцінити. З урахуванням етапів розробки і ухвалення управлінських рішень сформовано напрями ефективного управління бізнес-процесами підприємств сільських територій. Використання в практиці сформованих векторів дасть можливість обґрунтовано розподілити конкретні функції управління з урахуванням кореляції витрат підприємств та їх розміру на рівнях управління, визначити технологічну послідовність операцій і закріпити їх за конкретним управлінським персоналом. Під час формування напрямів управління за основу обрано класичні функції, які є доцільними й необхідними для бізнес-процесів підприємств сільських територій України. Доведено, що реалізація чотирьох ключових функцій процесу управління являє собою циклічний процес; за результатами контролю формується новий план, і в новому процесі управління всі функції зберігаються. При визначенні векторів ефективного управління бізнес-процесами підприємств сільських територій встановлено, що необхідним є використання комплексного підходу, що передбачає розрахунок визначених кількісних і якісних показників, абсолютних та відносних, відповідно.
В статье проанализированы результаты исследования в части управления бизнес-процессами предприятий сельских территорий. В процессе исследования обоснованы основные факторы эффективности и степени влияния каждого из них на процесс управления, что позволяет контролировать уровень прибыльности и своевременно реагировать на изменения конъюнктуры. В результате анализа существующих методов оценивания эффективности сформирован вывод об их разнообразии, что обусловлено различными целями проведения оценивания эффективности (оценивание изменений во времени, в структуре и др.), а также разнородностью элементов систем, которые предстоит оценить. С учётом этапов разработки и принятия управленческих решений сформированы направления эффективного управления бизнес-процессами предприятий сельских территорий. Использование в практике сформированных векторов позволит обоснованно распределить конкретные функции управления с учётом корреляции расходов предприятий и их размера на уровнях управления, определить технологическую последовательность операций и закрепить их за конкретным управленческим персоналом. При формировании направлений управления за основу выбраны классические функции, которые являются целесообразными и необходимыми для бизнес-процессов предприятий сельских территорий Украины. Доказано, что реализация четырёх ключевых функций процесса управления представляет собой циклический процесс, по результатам контроля формируется новый план, и в новом процессе управления все функции сохраняются. При определении векторов эффективного управления бизнес-процессами предприятий сельских территорий, установлено, что необходимо использование комплексного подхода, предусматривающего расчёт ряда количественных и качественных показателей, абсолютных и относительных, соответственно.
The article provides insights into business process management of rural enterprises. The study substantiates the main factors affecting management efficiency and provides rationale for the degree of each of the impact factor that allows to held profitability control and timely respond to changes in market environment. Based on the review of modern performance assessment methods, the findings demonstrate their diversity resulted from different goals in efficiency evaluation (evaluating changes in time, structure, etc.), as well as the heterogeneous nature of the system elements to be evaluated. Following the logic of management decision-making process, the study suggests the key areas for effective business process management at rural enterprises. It is argued that the implementation of the selected strategic vectors will facilitate a reasoned distribution of discrete management functions taking into account the correlation of enterprise costs at different management level along with contributing to settling the technological sequence of operations and assigning them to particular managerial staff. While developing the specific management vectors, the typical functions to meet business processes management needs at rural enterprises in Ukraine have been selected to be applied in practice. The research conclusions offer the following generalizations: the implementation of the key four management process functions is a cyclical process; given the results of control, a new plan is formed, and within the new management process cycle, all functions are preserved. A pathway to effective business processes management at rural enterprises is implementation of an integrated approach which involves the assessment of the set of selected indicators, both quantitative and qualitative, i. e. absolute and relative ones, respectively.
DOI: 10.30857/2413-0117.2020.4.6
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17270
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V149_P058-064.pdf583,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.