Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17271
Title: Insights into the factors affecting integrated partnership framework development
Other Titles: Аналіз впливу чинників на формування системи інтегрованого партнерства
Анализ влияния факторов на формирование системы интегрированного партнерства
Authors: Laponoh, D. V.
Keywords: інтегроване партнерство
державно-приватне партнерство
інтеграція
координація
интегрированное партнёрство
государственно-частное партнёрство
интеграция
координация
integrated partnership
public-private partnership
integration
coordination
Issue Date: 2020
Citation: Laponoh D. V. Insights into the factors affecting integrated partnership framework development = Аналіз впливу чинників на формування системи інтегрованого партнерства [Текст] / D. V. Laponoh // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2020. - № 4 (149). - С. 65-75.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: Це дослідження присвячено широкому колу питань, пов’язаних із впливом інтеграційних процесів на розвиток економічних відносин, зокрема, на ринку послуг автомобільного транспорту. Насамперед, розкрито роль інтеграції в сприянні побудові закінчених технологічних ланцюжків, забезпеченні координації обсягів продажів, зниженні витрат на одиницю продукції, зростанні продуктивності праці. Зазначено, що результатом інтеграції є формування цілісного господарського механізму, в якому крім інтегрованих елементів присутній елемент координуючий. У статті наведено визначення феномена державно-приватного партнерства, виявлено переваги і недоліки інтегрованого партнерства, досліджено механізми реалізації державно-приватного партнерства, а також запропоновано інструментарій оптимізації функціонування партнерства для інтегрованих структур. У статті вперше обґрунтовано необхідність паралельного використання одночасно декількох механізмів державно-приватного партнерства та розроблено механізм державно-приватного партнерства, які запропоновано консолідувати в механізм інтегрованого партнерства, що є найдієвішим для використання на ринку послуг автомобільного транспорту. Доведено, що інтегроване партнерство дає можливість розвивати конкурентні переваги всіх його учасників. За результатами дослідження здійснено такі узагальнення: існуючі на разі партнерства розрізняються за видами домовленостей та інституційного забезпечення; при ухваленні рішення про початок конкретного проєкту інтегрованого партнерства передбачається попередня розробка проєктного механізму його реалізації; для підвищення ефективності реалізації проєкту інтегрованого партнерства необхідне створення інфраструктурних об'єктів, що передбачає використання об'єктного механізму державно-приватного партнерства; для подальшої експлуатації проєкту інтегрованого партнерства пропонується використання мережевого механізму державно-приватного партнерства, який максимально задовольняє потребам і специфіці ринку послуг автомобільного транспорту.
Данное исследование посвящено широкому кругу вопросов, связанных с влиянием интеграционных процессов на развитие экономических отношений, в частности, на рынке услуг автомобильного транспорта. Прежде всего раскрыта роль интеграции в способствовании построению законченных технологических цепочек, обеспечении координации объёмов продаж, снижении затрат на единицу продукции, росте производительности труда. Отмечается, что результатом интеграции является формирование целостного хозяйственного механизма, в котором кроме интегрированных элементов присутствует элемент координирующий. В статье представлено определение феномена государственно-частного партнерства, выявлены преимущества и недостатки интегрированного партнерства, исследованы механизмы реализации государственно-частного партнерства, а также предложен инструментарий оптимизации функционирования партнерства для интегрированных структур. В статье впервые обоснована необходимость параллельного использования одновременно нескольких механизмов государственно-частного партнерства и разработан механизм государственно-частного партнерства, которые предложено консолидировать в механизм интегрированного партнерства, что является наиболее предпочтительным для использования на рынке услуг автомобильного транспорта. Доказано, что интегрированное партнёрство даёт возможность развивать конкурентные преимущества всех его участников. В результате исследования сделаны следующие обобщения: существующие в настоящее время партнерства различаются по видам договорённостей и институциональному обеспечению; при принятии решения о начале конкретного проекта интегрированного партнерства предполагается предварительная разработка проектного механизма его реализации; для повышения эффективности реализации проекта интегрированного партнерства необходимо создание инфраструктурных объектов, что предполагает использование объектного механизма государственно-частного партнерства; для дальнейшей эксплуатации проекта интегрированного партнерства предлагается использование сетевого механизма государственно-частного партнерства, который максимально удовлетворяет потребностям и специфике рынка услуг автомобильного транспорта.
This study focuses on a wide range of issues related to the effects of integration process on the development of economic relations, in particular, in the road transport services market. Special emphasis is put on the critical role of integration in contributing to building circular technological supply chains, ensuring sales coordination and management, reducing unit costs and increasing labor productivity. It is argued that the outcome of integration translates into a cohesive economic mechanism which in addition to its integrated elements is characterized by the presence of a core coordination element. The article offers a definition to a public-private partnership phenomenon, identifies its advantages and disadvantages, explores the mechanisms of public-private partnership implementation as well as suggests a toolkit to optimize the partnership functioning for integrated structures. This is a pioneering study that provides a rationale for the need to use several publicprivate partnership patterns simultaneously together with developing a mechanism for carrying out public-private partnership which is proposed to be consolidated into the mechanism of integrated partnership viewed as the most preferable one to be implemented in the market of road transport services. It has been verified that the integrated partnership pattern provides an opportunity to develop competitive advantages of all its participants. The research findings have enabled to make the following generalizations: the existing partnerships differ in types of arrangements and institutional support; prior to making a decision to launch a specific integrated partnership project, the mechanism of its implementation should be envisaged; to enhance the efficiency of the integrated partnership project implementation, building relevant infrastructure facilities is paramount; the prospects for further integrated partnership project operation assume the utilization of a network mechanism of public-private partnership which best meets the needs and the specifics of the road transport services market.
DOI: 10.30857/2413-0117.2020.4.7
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17271
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V149_P065-075.pdf517,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.