Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17273
Title: Стратегія інтернет-маркетингу ІТ-продукту на ринку В2С
Other Titles: Internet marketing strategy for IT products on a B2C market
Стратегия интернет-маркетинга ІТ-продуктов на рынке В2С
Authors: Ординський, В. І.
Keywords: інтернет-комунікації
реклама в Інтернеті
ефективність інтернет-комунікацій
інформаційні технології
ІТ-ринок
воронка конверсії
интернет-коммуникации
реклама в Интернете
эффективность интернет-коммуникаций
информационные технологии
ІТ- рынок
воронка конверсии
Internet communications
online advertising
Internet communications effectiveness
information technologies
IT market
conversion funnel
Issue Date: 2020
Citation: Ординський В. І. Стратегія інтернет-маркетингу ІТ-продукту на ринку В2С [Текст] / В. І. Ординський // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2020. - № 4 (149). - С. 92-100.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: Статтю присвячено проблемі розробки ефективного стратегічного підходу до просування продукту сфери інформаційних технологій у мережі Інтернет на споживчому ринку з метою досягнення маркетингових цілей. Визначено характерні особливості та відмінності в маркетинговій діяльності на ринках споживача та товарів для бізнесу. Розкрито специфіку використання інструментів інтернет-маркетингу на ринку споживача відповідно до особливостей продукту сфери інформаційних технологій та етапу прийняття рішення про покупку, на якому перебуває споживач. Дослідження доводить, що продукт сфери інформаційних технологій характеризується високим рівнем інноваційності та технологічної складності, що відрізняє його від продуктів інших сфер бізнесу. Встановлено, що просування ІТ-продукту в мережі Інтернет потребує стратегічного підходу у виборі каналів та форматів розміщення реклами з метою забезпечення ефективного донесення комунікаційного повідомлення та досягнення маркетингових цілей, а також має базуватися на результатах маркетингових досліджень, зокрема досліджень щодо особливостей цільової аудиторії, активності конкурентів, ефективності окремих інструментів з метою вибору каналів і форматів розміщення реклами, що сприятимуть досягненню маркетингових цілей. Підкреслюється, що для побудови ефективної системи комунікацій важливим є використання інструментів інтернет-маркетингу ІТ-продукту у відповідності з етапом воронки конверсії, на якому перебуває споживач. Акцентується, що використання інструментів інтернет-маркетингу компаніями ринку розробників програмного забезпечення має свої особливості, що визначаються специфікою воронки конверсії споживача та відрізняють його від інших галузей ІТ-ринку. У висновках дослідження відзначено важливу роль відеоформату в побудові знання про бренд та в досягненні конверсійних цілей. Отримані результати дослідження можуть бути використані компаніями сфери інформаційних технологій, зокрема розробниками мобільних додатків, у розвитку стратегії просування існуючого або під час виведення на ринок нового продукту.
Статья посвящена проблеме разработки эффективного стратегического подхода к продвижению продукта сферы информационных технологий в сети Интернет на потребительском рынке с целью достижения маркетинговых целей. Определены характерные особенности и различия в маркетинговой деятельности на рынках потребителя и товаров для бизнеса. Раскрыта специфика использования инструментов интернет-маркетинга на рынке потребителя в соответствии с особенностями продукта сферы информационных технологий и этапа принятия решения о покупке, на котором находится потребитель. Исследование доказывает, что продукт сферы информационных технологий характеризуется высоким уровнем инновационности и технологической сложности, что отличают его от продуктов других сфер бизнеса. Установлено, что продвижение IТ-продукта в сети Интернет требует стратегического подхода в выборе каналов и форматов размещения рекламы с целью обеспечения эффективного донесения коммуникационного сообщения и достижения маркетинговых целей, а также должно базироваться на результатах маркетинговых исследований, в частности, исследований об особенностях целевой аудитории, активности конкурентов, эффективности отдельных инструментов с целью выбора каналов и форматов размещения рекламы, способствующих достижению маркетинговых целей. Подчёркивается, что для построения эффективной системы коммуникаций важным является использование инструментов интернет-маркетинга IТ-продукта в соответствии с этапом воронки конверсии, на котором находится потребитель. Акцентируется, что использование инструментов интернет-маркетинга компаниями рынка разработчиков программного обеспечения имеет свои особенности, что определяются спецификой воронки конверсии потребителя и отличают его от других отраслей IТ-рынка. В выводах исследования отмечена значительная роль видеоформата в построении знания о бренде и в достижении конверсионных целей. Полученные результаты исследования могут быть использованы компаниями сферы информационных технологий, в частности разработчиками мобильных приложений, при создании стратегии продвижения существующего или при выводе на рынок нового продукта.
The article discusses the issues of developing an effective strategic approach to promoting IT products via the Internet on a B2C market to attain marketing goals. The study provides insights into the peculiarities and essential differences in marketing activities on a B2B and B2C markets along with revealing the specifics of using Internet marketing tools in a consumer market subject to specific features of an information technology product and a particular phase of a consumer’s purchase decision. The findings demonstrate that IT products are characterized by high degree of innovation and technological complexity which differentiates them from products in other areas of business. It is argued that the promotion of IT products on the Internet imposes a strategic approach to the selection of advertising channels and formats to ensure effective communication and achieving marketing goals. It is important that this process shall rely on the results of marketing research including the research on target audiences, competitors activities, and the effectiveness of particular tools for selecting advertising channels and formats that will ultimately contribute to reaching marketing goals. In this context, using Internet marketing tools for IT products is critical to build an effective communication system in the framework of a customer conversion funnel. It is noted that the use of Internet marketing instruments by software companies also has certain specifics driven by the conversion funnel and differentiation characteristics which make it differ from other areas of the IT market. The study findings highlight a significant role of a video format in building brand knowledge as well as in achieving conversion goals. The research results have important implications to IT companies, in particular to mobile applications developers, which can be utilized in designing product promotion strategies or while launching a new product into the market.
DOI: 10.30857/2413-0117.2020.4.9
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17273
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V149_P092-100.pdf710,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.