Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17277
Title: Застосування процесного підходу в системах управління якістю на підприємствах взуттєвого виробництва
Other Titles: Применение процессного подхода в системах управления качеством на предприятиях обувного производства
Application of process approach in quality management systems in enterprises of footwear production
Authors: Бондаренко, Світлана Михайлівна
Keywords: система управління якістю
процесний підхід
підприємство
взуттєве виробництво
власник (менеджер) процесу
поліпшення процесів
система управления качеством
процессный подход
предприятие
обувное производство
владелец (менеджер) процесса
улучшение процессов
quality management system
process approach
enterprise
shoe production
process owner (manager)
process improvement
Issue Date: 2020
Citation: Бондаренко С. М. Застосування процесного підходу в системах управління якістю на підприємствах взуттєвого виробництва / С. М. Бондаренко // Причорноморські економічні студії. – 2020. – Вип. 60, Ч. 1. – С. 59-63.
Source: Причорноморські економічні студії
Black sea economic studies
Abstract: У статті розглянуто питання застосування процесного підходу в системах управління якістю на підприємствах взуттєвого виробництва. Впровадження системи управління якістю сприяє постійному поліпшенню якості продукції, підвищенню ефективності виробництва, покращенню умов праці, забезпеченню високої конкурентоспроможності та конкурентних переваг на ринку. Діяльність підприємства взуттєвого виробництва має здійснюватись на основі використання процесного підходу. Для його ефективного функціонування важливо визначати численні взаємопов’язані та взаємодіючі процеси та управляти ними. Управління будь-яким процесом відбувається у вигляді безперервного замкнутого циклу Е. Демінга «плануй – виконуй – перевіряй – дій». Визначається власник (менеджер) процесу. Наведено алгоритм впровадження процесного підходу на підприємствах взуттєвого виробництва в межах системи управління якістю. Ідентифікація, розуміння і управління взаємозв’язаними процесами як єдиною системою допомагають підприємству результативніше і ефективніше досягати поставлені цілі. Для перемоги у конкурентній боротьбі підприємство повинне забезпечувати постійне поліпшення процесів, для чого застосовуються дві основні стратегії: поступового поліпшення (кайдзен) та радикальної перебудови процесу (реінжиніринг). Вдосконалення процесів може бути реалізоване в результаті вивчення і використання досвіду і методів роботи кращих підприємств – бенчмаркінгу.
В статье рассмотрены вопросы применения процессного подхода в системах управления качеством на предприятиях обувного производства. Внедрение системы управления качеством способствует постоянному улучшению качества продукции, повышению эффективности производства, улучшению условий труда, обеспечению высокой конкурентоспособности и конкурентных преимуществ на рынке. Деятельность предприятия обувного производства должна осуществляться на основе использования процессного подхода. Для его эффективного функционирования важно определять многочисленные взаимосвязанные и взаимодействующие процессы и управлять ими. Управление любым процессом происходит в виде непрерывного замкнутого цикла Э. Деминга «планируй – выполняй – проверяй – действуй». Определяется владелец (менеджер) процесса. Приведен алгоритм внедрения процессного подхода на предприятиях обувного производства в системе менеджмента качества. Идентификация, понимание и управление взаимосвязанными процессами как единой системой помогают предприятию результативнее и эффективнее достигать поставленные цели. Для победы в конкурентной борьбе предприятие должно обеспечивать постоянное улучшение процессов, для чего применяются две основные стратегии: постепенного улучшения (кайдзен) и радикальной перестройки процесса (реинжиниринг). Совершенствование процессов может быть реализовано в результате изучения и использования опыта и методов работы лучших предприятий – бенчмаркинга.
The article considers the application of the process approach in quality management systems at footwear enterprises. The introduction of a quality management system gives the shoe company an impetus to continuously improve product quality, increase production efficiency, improve working conditions, provides high competitiveness and competitive advantages in the market. The activity of a footwear enterprise should be carried out on the basis of the use of a process approach. It is important to identify and manage the many interconnected and interacting processes. Management of any process takes place in the form of a continuous closed cycle of E. Deming "plan – execute – check – action". For the effective functioning of processes, the owner (manager) of the process is determined. The algorithm of introduction of process approach at the enterprises of footwear production within system of quality management which has the following stages is resulted, definition of the list of processes at the enterprise, classification of processes, definition of owners (managers) of processes, definition of structure of processes, definition of the planned result; identification and assessment of risks, definition of process boundaries; defining the rules of process monitoring and data analysis; determination of necessary resources, implementation of process management. The entire activity of the shoe factory is an interconnected chain of processes. It is proposed to identify the processes of the shoe company, based on the requirements of DSTU ISO 9001: 2015; goals and objectives of the factory for the current period; organizational structure of the enterprise. To ensure and maintain the working condition of the quality management system at the shoe company, the necessary resources must be allocated: human; material, financial. To win the competition, the company must provide continuous improvement of processes, for which two main strategies are used: gradual improvement (kaizen) and radical restructuring of the process (reengineering). Improvement of processes can be realized as a result of studying and use of experience and methods of work of the best enterprises of the given sphere of activity or region. One of the methods of implementing this experience is benchmarking.
DOI: 10.32843/bses.60-9
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17277
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра менеджменту та публічного адміністрування
ISSN: 2524-0897 (print)
2524-0900 (online)
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра управління та смарт-інновацій (УСІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf207,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.