Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17291
Title: Дослідження температурних режимів в пристроях електропобутової техніки
Other Titles: Research of temperature regimes in devices of electrical household appliances
Исследование температурных режимов в устройствах электробытовой техники
Authors: Бурмістенков, О. П.
Демішонкова, С. А.
Степанчук, О. М.
Keywords: електропобутова техніка
плойка
температура
робочі органи
експеримент
теплові потоки
электробытовая техника
рабочие органы
эксперимент
тепловые потоки
household appliances
curling iron
temperature
working bodies
experiment
heat fluxes
Issue Date: 2020
Citation: Бурмістенков О. П. Дослідження температурних режимів в пристроях електропобутової техніки [Текст] / О. П. Бурмістенков, С. А. Демішонкова, О. М. Степанчук // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки. - 2020. - № 4 (148). - С. 48-58.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки
Abstract: Метою роботи є поліпшення роботи пристроїв для укладання волосся, яке спрямоване на підвищення ефективності укладання волосся під дією досить високих температур з завданням йому найменшої шкоди. Для досягнення поставленої мети були вирішені наступні задачі: проаналізовано взаємозв’язок фізичних властивостей волосся і температурних режимів плойки; експериментально досліджено розподілення температури плойки при нагріві і охолодженні; експериментально досліджено розподілення температури плойки при нагріві її з сухим волоссям і зі зволоженим волоссям. У роботі використані методи математичного моделювання, методи математичної фізики, методи експериментальних досліджень з обробкою результатів експерименту за допомогою сучасного програмного продукту та комп'ютерної техніки. Проведені аналітичні та експериментальні дослідження довели необхідність рівномірного температурного поля на поверхні робочої поверхні для досягнення необхідного результату. Доведено необхідність регулювання температури в пристроях для роботи з волоссям. Обґрунтовано можливість застосування установки для експериментальної оцінки регулювання температури в пристроях для роботи з волоссям, що в значній мірі збільшить час безперервної роботи пристрою та знизить витрати електроенергії. Розроблено стенд для дослідження та проведення аналізу різних температурних режимів електропобутових приладів. Застосована схема термостата для регулювання температури в пристроях для роботи з волоссям. Доведено, що потрібно обирати температуру у відношенні до стану та типу волосся, щоб не завдати йому великої шкоди. Завдяки малогабаритності, економічним та технічним показникам, даний стенд є зручним у експлуатації при дослідженні температурних режимів в пристроях для роботи з волоссям в робочому просторі, а також сприяє більш сучасному та демонстративному навчанню. Запропоновано використовувати двопозиційний закон регулювання температури для поверхонь робочих органів.
Целью работы является улучшение работы устройств для укладки волос, которое направлено на повышение эффективности укладки волос под действием достаточно высоких температур с наименьшим для волос вредом. Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: проанализирована взаимосвязь физических свойств волос и температурных режимов плойки; экспериментально исследованы распределения температуры плойки при нагреве и охлаждении; экспериментально исследованы распределения температуры плойки при нагреве ее с сухими волосами и с увлажненными волосами. В работе использованы методы математического моделирования, методы математической физики, методы экспериментальных исследований с обработкой результатов эксперимента с помощью современного программного продукта и компьютерной техники. Проведенные аналитические и экспериментальные исследования доказали необходимость равномерного температурного поля на поверхности рабочей поверхности для достижения необходимого результата. Доказана необходимость регулирования температуры в устройствах для работы с волосами. Обоснована возможность применения установки для экспериментальной оценки регулирования температуры в устройствах для работы с волосами, что в значительной степени увеличит время непрерывной работы устройства и снизит затраты электроэнергии. Разработан стенд для исследования и проведения анализа различных температурных режимов электробытовых приборов. Применена схема термостата для регулирования температуры в устройствах для работы с волосами. Доказано, что нужно выбирать температуру с учетом состояния и типа волос, чтобы не нанести им большой вред. Благодаря малогабаритности, экономическим и техническим показателям, данный стенд удобен в эксплуатации при исследовании температурных режимов в устройствах для работы с волосами в рабочем пространстве, а также способствует более современному и наглядному обучению. Предложено использовать двухпозиционный закон регулирования температуры поверхностей рабочих органов.
The aim of the work is to improve the work of hair styling devices, which is aimed at increasing the efficiency of hair styling under the action of sufficiently high temperatures with the least damage to it. To achieve this goal, the following tasks were solved: the relationship between the physical properties of hair and temperature regimes of curling was analyzed; experimentally investigated the distribution of curling temperature during heating and cooling; the distribution of the temperature of the curling iron when heated with dry hair and with moist hair was experimentally studied. The methods of mathematical modeling, methods of mathematical physics, methods of experimental researches with processing of results of experiment by means of a modern software product and computer equipment are used in the work. Analytical and experimental studies have shown the need for a uniform temperature field on the surface of the work surface to achieve the desired result. The necessity of temperature regulation in devices for work with hair is proven. The possibility of using the installation for experimental evaluation of temperature control in devices for working with hair is substantiated, which will significantly increase the time of continuous operation of the device and reduce electricity consumption. A stand for research and analysis of different temperature regimes of electrical appliances has been developed. The thermostat circuit for temperature control in devices for work with hair is applied. It has been proven that you need to choose the temperature in relation to the condition and type of hair, so as not to cause great harm. Due to its small size, economic and technical indicators, this stand is easy to use when studying the temperature conditions in devices for working with hair in the work space, which contributes to more modern and demonstrative training. It is proposed to use the two-position law of temperature regulation for the surfaces of the working bodies.
DOI: 10.30857/1813-6796.2020.4.4
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17291
ISSN: 1813-6796
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра комп'ютерної інженерії та електромеханіки (КІЕМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V148_P048-058.pdf703,35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.