Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17294
Title: Розробка інвестиційних проєктів підвищення енергоефективності студмістечка КПІ та інтеграція у освітній процес
Other Titles: Development of investment projects to increase energy efficiency of KPI studio town and integration into the educational process
Разработка инвестиционных проектов повышения энергоэффективности студгородка КПИ и интеграция в образовательный процесс
Authors: Шевченко, О. М.
Шовкалюк, М. М.
Keywords: енергоспоживання
кампус
енергетична ефективність
будівлі
термомодернізація
энергопотребление
энергетическая эффективность
здания
термомодернизация
energy consumption
campus
energy efficiency
buildings
thermal modernization
Issue Date: 2020
Citation: Шевченко О. М. Розробка інвестиційних проєктів підвищення енергоефективності студмістечка КПІ та інтеграція у освітній процес [Текст] / О. М. Шевченко, М. М. Шовкалюк // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки. - 2020. - № 4 (148). - С. 77-86.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки
Abstract: Мета роботи – розробка і аналіз основних показників інвестиційного проекту термомодернізації будівель студентського кампуса КПІ та управління енергоспоживанням за рахунок віддаленого моніторингу з інтеграцією в освітній процес. Виконано техніко-економічний аналіз з використанням інженерних методик розрахунку, експериментальні вимірювання із застосуванням лабораторного обладнання. Застосовуються загальнонаукові методи аналізу та синтезу, специфічні методи (групування, порівняння, узагальнення), статистична обробка даних, моделювання у спеціалізованих програмних продуктах. Зменшення загального споживання енергетичних ресурсів, а також грошових витрат на їх оплату; створення умов та інструментальної бази для науково-дослідницьких робіт; підвищення якості надання освітніх послуг, залучення студентів до виконання енергетичних обстежень; розробка програмного забезпечення та створення системи автоматизованого моніторингу енергоспоживання. Розвинуто комплексний підхід до розробки інвестиційних проєктів підвищення енергоефективності студмістечок з урахуванням технічних, економічних та екологічних показників з поглибленим інженерним аналізом характеристик будівель та їх інженерних систем. Запропоновано нові підходи до розробки автоматизованого робочого місця енергоменеджера з структурними елементами програмного забезпечення системи енергомоніторингу. Розроблено інвестиційний проєкт комплексної термомодернізації будівель студентського кампуса та модернізації інженерних мереж окремих будівель з вибором обладнання та розробкою схем розміщення. Визначено основні техніко-економічні та екологічні показники проєкту. Важливий освітній напрямок – залучення студентів до процесу розробки інвестиційних проєктів з використанням сучасних технологій на прикладі об’єктів студмістечка, що дозволить створити середовище для комфортних умов навчання та виконання досліджень. Реалізація інвестиційного проєкту дозволить на основі існуючого старого фонду будівель створити сучасний енергоефективний майданчик з використанням інноваційних рішень.
Цель работы – разработка и анализ основных показателей инвестиционного проекта термомодернизации зданий студенческого кампуса КПИ и управление энергопотреблением за счет удаленного мониторинга с интеграцией в образовательный процесс. Выполнен технико-экономический анализ с использованием инженерных методик расчета, экспериментальные измерения с применением лабораторного оборудования. Применяются общенаучные методы анализа и синтеза, специфические методы (группировка, сравнение, обобщение), статистическая обработка данных, моделирование в специализированных программных продуктах. Уменьшение общего потребления энергетических ресурсов, а также денежных затрат на их оплату; создание инструментальной базы для научно-исследовательских работ; повышение качества предоставления образовательных услуг, привлечение студентов к выполнению энергетических обследований; разработка программного обеспечения и создание системы автоматизированного мониторинга энергопотребления. Развит комплексный подход к разработке инвестиционных проектов повышения энергоэффективности студгородков с учетом технических, экономических и экологических показателей с углубленным инженерным анализом характеристик зданий и их инженерных систем. Предложены новые подходы к разработке автоматизированного рабочего места энергоменеджера со структурными элементами программного обеспечения системы энергомониторинга. Разработан инвестиционный проект комплексной термомодернизации зданий студенческого кампуса и модернизации инженерных сетей отдельных зданий с выбором оборудования и разработкой схем размещения. Определены основные технико-экономические и экологические показатели проекта. Важное образовательное направление – привлечение студентов к процессу разработки инвестиционных проектов с использованием современных технологий на примере объектов студгородка, что позволит создать среду для комфортных условий обучения и проведения исследований. Реализация инвестиционного проекта позволит на основе существующего старого фонда зданий создать современную энергоэффективную площадку с использованием инновационных решений.
Development and analysis of the main indicators of the investment project of the thermomodernization of the student campus KPI and energy consumption management for the development of monitoring and integration in the educational process. The technical and economic analysis with use of engineering methods of calculation, experimental measurements with use of the laboratory equipment is executed. General scientific methods of analysis and synthesis, specific methods (grouping, comparison, generalization), statistical data processing, modeling in specialized software products are used. Reduction of total consumption of energy resources, as well as monetary costs for their payment; creation of conditions and tool base for research works; improving the quality of educational services, involving students in energy audits; software development and creation of an automated energy consumption monitoring system. A comprehensive approach to the development of investment projects to improve the energy efficiency of campuses, taking into account technical, economic and environmental indicators with in-depth engineering analysis of the characteristics of buildings and their engineering systems. New approaches to the development of an automated workplace of an energy manager with structural elements of the software of the energy monitoring system are proposed. An investment project of complex thermal modernization of student campus buildings and modernization of engineering networks of individual buildings with a choice of equipment and development of placement schemes has been developed. The main technical, economic and environmental indicators of the project are determined. An important educational direction is to involve students in the process of developing investment projects using modern technologies on the example of campus facilities, which will create an environment for comfortable learning conditions and research. The implementation of the investment project will allow to create a modern energy-efficient site with the use of innovative solutions on the basis of the existing old building stock.
DOI: 10.30857/1813-6796.2020.4.7
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17294
ISSN: 1813-6796
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V148_P077-086.pdf601,26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.