Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17296
Title: Вивчення процесу одновісного розтягу трикотажу переплетення ластик різних рапортів
Other Titles: Study of the process of streching in the coursewise direction of different knitting rib structures
Изучение процесса одноосного растяжения трикотажа переплетения ластик различных раппортов
Authors: Єліна, Т. В.
Пухова, А. В.
Романюк, В. П.
Галавська, Л. Є.
Keywords: трикотаж ластичних переплетень
деформація одновісного розтягу
нитка
трикотаж ластичных переплетений
деформация одноосного растяжения
нить
knitted rib structures
tensile deformation
yarn
Issue Date: 2020
Citation: Вивчення процесу одновісного розтягу трикотажу переплетення ластик різних рапортів [Текст] / Т. В. Єліна, А. В. Пухова, В. П. Романюк, Л. Є. Галавська // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки. - 2020. - № 4 (148). - С. 98-106.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки
Abstract: Мета роботи – вивчення процесу деформування трикотажу ластичних переплетень, що відбувається внаслідок прикладання розтягуючих зусиль у напрямку петельних ряді. У ході роботи використано методи теоретичного аналізу, фотокамера, розтяжна рамка, програмне забезпечення Microsoft Excel та Autodesk AutoCAD. Для виготовлення зразків трикотажу ластичних переплетень використано плоскофангову машину ПВРК 10-го класу. Дослідні зразки трикотажу вироблено переплетенням ластик з рапортом 1х1, 2х2, 3х3, 4х4, 5х5 та 6х6 з бамбукової пряжі лінійної густини 29х2 текс, вовняної пряжі – 32х2 текс, напіввовняної пряжі – 31х2 текс та поліакрилонітрильної пряжі – 32х2 текс. Для здійснення одновісного розтягу зразків трикотажу вздовж лінії петельних рядів застосовано розтяжну рамку. Після закріплення протилежних кінців зразка на голчастій гарнітурі тримачів рамки відстань між ними поступово збільшувалась з інтервалом 20 мм. На кожному етапі розтягу виконувалось фотозйомка зразків разом із калібрувальною лінійкою. Фотографічні зображення зразків імпортовано у програмне середовище Autodesk AutoCAD. Після калібрування для кожного стану розтягу зразка визначено такі показники як: середнє значення ширини рапорту, середнє значення ширини опуклої частини рапорту, а також видимої ділянки його увігнутої частини. Дослідження показало, що на перших етапах розтягу відбувається взаємний зсув ділянок рапорту, що належать різним шарам трикотажу та зменшення закручуваності ділянок гладі. Подальше прикладання зусилля розтягу призводить до більш рівномірного деформування досліджуваних структурних частин рапорту. Експериментально визначено характер зміни геометричних характеристик трикотажу ластичних переплетень різних рапортів, виготовлених з різних видів сировини. Отримані у ході дослідження характеристики трикотажу використано для формування бази даних, необхідної для побудови тривимірних моделей трикотажу переплетення ластик з бамбукової, вовняної, напіввовняної та поліакрилонітрильної пряжі.
Цель работы – изучение процесса деформирования трикотажа ластичных переплетений, происходящего в результате приложения растягивающих усилий в направлении петельных рядов. В ходе работы использованы методы теоретического анализа, фотокамера, растяжная рамка, программное обеспечение Microsoft Excel и Autodesk AutoCAD. Для изготовления образцов трикотажа ластичных переплетений использовалась плоскофанговая машина ПВРК 10-го класса. Образцы трикотажа произведены переплетением ластик с рапортом 1х1, 2х2, 3х3, 4х4, 5х5 и 6х6 из бамбуковой пряжи линейной плотности 29х2 текс, шерстяной пряжи 32х2 текс, полушерстяной пряжи 31х2 текс и полиакрилонитрильные пряжи 32х2 текс. Для осуществления одноосного растяжения образцов трикотажа вдоль линии петельных рядов использовалась растяжная рамка. После закрепления противоположных концов образца на игольчатой гарнитуре держателей рамки расстояние между ними постепенно увеличивалось с интервалом 20 мм. На каждом этапе растяжения выполнялась фотосъемка образцов вместе с калибровочной линейкой. Фотографии образцов импортированы в программную среду Autodesk AutoCAD. После калибровки для каждого состояния растяжения образца определены такие показатели как: среднее значение ширины раппорта, среднее значение ширины выпуклой части раппорта, а также видимого участка его вогнутой части. Исследование показало, что на первых этапах растяжения происходит взаимное смещение участков раппорта, принадлежащих разным слоям трикотажа и уменьшение скручиваемости участков глади. Дальнейшее приложения усилия растяжения приводит к более равномерному деформированию исследуемых структурных частей раппорта. Экспериментально определен характер изменения геометрических характеристик трикотажа ластичных переплетений различных раппортов, изготовленных из различных видов сырья. Полученные в ходе исследования характеристики трикотажа использованы для формирования базы данных, необходимой для построения трехмерных моделей трикотажа переплетения ластик с бамбуковой, шерстяной, полушерстяной и полиакрилонитрильной пряжи.
Study of the process of deformation of rib knits, which occurs due to the application of tensile forces in the course direction. During the study, methods of theoretical analysis, a camera, a stretching frame, Microsoft Excel software and Autodesk AutoCAD were used. For producing rib knit samples, a 10th class flat-bed knitting machine PVRK was used. Samples of knitwear were made with repeatable unit patterns of 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5 and 6x6 from bamboo yarn of linear density 29x2 tex, woolen yarn 32x2 tex, half-woolen yarn 31x2 tex and polyacrylonitrile yarn 32x2 tex. To carry out uniaxial stretching of knitted fabric samples along the line of stitch rows, a stretching frame was used. After fixing the opposite ends of the sample on the needle set of the frame holders, the distance between them gradually increased with an interval of 20 mm. At each stage of stretching, the samples were photographed together with a calibration ruler. Sample photos imported into Autodesk AutoCAD software. After calibration, for each state of stretching of the sample, such characteristics were determined as: the average value of the width of the repeatable unit pattern, the average value of the width of the convex part of the pattern, as well as the visible section of its concave part. The study showed that at the first stages of stretching, there is a mutual displacement of the sections of the pattern, belonging to different layers of knitwear and a decrease in the twisting of the sections of the smooth surface. Further application of the tensile force leads to a more uniform deformation of the investigated structural parts of the pattern. The change in the geometric characteristics of rib knits with various repeatable units patterns made from various types of raw materials is experimentally determined. The characteristics of knitwear, obtained in the course of the study, were used to form a database necessary for the construction of three-dimensional models of rib knits with bamboo, woolen, semiwoolen and polyacrylonitrile yarns.
DOI: 10.30857/1813-6796.2020.4.9
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17296
ISSN: 1813-6796
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра технології та дизайну текстильних матеріалів (ТДТМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V148_P098-106.pdf1,39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.