Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17297
Title: Ризики соціально-економічної відповідальності закладів вищої освіти в умовах глобальних структурних викликів пандемії COVID-19
Other Titles: Socio-economic responsibility risks for higher education institutions in the context of global structural challenges of the COVID-19 pandemic
Риски социально-экономической ответственности заведений высшего образования в условиях глобальных структурных вызовов пандемии COVID-19
Authors: Яценко, В. В.
Keywords: соціальна відповідальність
дистанційна вища освіта
ризики
пандемія COVID-19
социальная ответственность
дистанционное высшее образование
риски
пандемия COVID-19
social responsibility
distance learning at Universities
risks
COVID-19 pandemic
Issue Date: 2020
Citation: Яценко В. В. Ризики соціально-економічної відповідальності закладів вищої освіти в умовах глобальних структурних викликів пандемії COVID-19 [Текст] / В. В. Яценко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2020. - № 5 (151). - С. 8-18.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: Статтю присвячено дослідженню впливу пандемії COVID-19, наслідком якої стала глобальна криза у сфері освіти, що зумовила наймасштабніше порушення системи освіти в історії. Разом з тим зазначається, що масовий перехід на дистанційне навчання в онлайн-простір знизив ризики руйнування системи вищої освіти і підготовки кадрів. Акцентується також, що вища освіта стала однією з галузей, яка практично була готова до повного переходу до дистанційної роботи в умовах COVID-19. Гіпотезою дослідження є твердження, що впровадження моніторингу фактичного рівня результативності та відповідальності під час реалізації дистанційної вищої освіти дозволяє своєчасно реагувати на погіршення епідемічної ситуації та вживати необхідних заходів. Мета дослідження полягає у визначенні рівня ризиків соціально-економічної відповідальності закладів вищої освіти в умовах глобальних структурних викликів пандемії COVID-19. Для вирішення поставлених завдань дослідження застосовано методи факторного та кластерного аналізу, методи таксономії та дендрограми. Факторний аналіз виявив впливові індикатори рівня ризикованості; кластерний аналіз дозволив ідентифікувати 4 кластери ЗВО за рівнем результативності та відповідальності в процесі провадження дистанційного навчання; дендрограма та метод таксономії візуалізували фактичний і гранично низький рівні результативності дистанційного навчання та відповідальності ЗВО. Обробка онлайн звітності 50 закладів вищої освіти рейтингу «Топ-200 Україна» за 2015-2020 роки та результатів анкетування викладачів і студентів на платформі Google forms виявила 2 групи індикаторів ризиків соціально-економічної відповідальності та 4 кластери ризикованості закладів вищої освіти. Найбільша кількість досліджених закладів вищої освіти (54% (27 з 50)) знаходяться в 3 кластері з низьким рівнем результативності дистанційного навчання та відповідальності ЗВО. Візуалізація отриманих результатів у вигляді дендрограм дозволила визначити фактичні і граничні рівні результативності та відповідальності під час здійснення дистанційного навчання в умовах пандемії COVID-19. У разі погіршення епідемічної ситуації, моніторинг складових дистанційної освіти у ЗВО дозволяє внести відповідні корегування, розробити та впровадити систему заходів щодо підвищення рівня економічної результативності дистанційної вищої освіти та соціальної відповідальності закладів вищої освіти в умовах пандемії COVID-19.
Статья посвящена изучению влияния пандемии COVID-19, последствием которой стал глобальный кризис в сфере образования, что обусловило самое масштабное нарушение системы образования в истории. В то же время отмечается, что массовый переход на дистанционное обучение в онлайн-пространстве снизил риски разрушения системы высшего образования и подготовки кадров. Акцентируется также, что высшее образование стало одной из отраслей, которая практически была готова к полному переходу на дистанционную работу в условиях COVID-19. Гипотезой исследования является утверждение, что внедрение мониторинга фактического уровня результативности и ответственности во время реализации дистанционного высшего образования позволяет своевременно реагировать на ухудшение эпидемической ситуации и принимать необходимые меры. Цель исследования состоит в определении уровня рисков социально-экономической ответственности высших учебных заведений в условиях глобальных структурных вызовов пандемии COVID-19. Для решения поставленных задач исследования применены методы факторного и кластерного анализа, методы таксономии и дендрограммы. Факторный анализ выявил ключевые индикаторы уровня рискованности; кластерный анализ позволил идентифицировать 4 кластера ЗВО по уровню результативности и ответственности в процессе осуществления дистанционного обучения; дендрограмма и метод таксономии визуализировали фактический и предельно низкий уровни результативности дистанционного обучения и ответственности ЗВО. Обработка онлайн отчетности 50 высших учебных заведений рейтинга «Топ-200 Украина» 2015-2020 годов и результатов анкетирования преподавателей и студентов на платформе Google forms выявила 2 группы индикаторов рисков социально-экономической ответственности и 4 кластера рискованности высших учебных заведений. Наибольшее количество исследованных заведений высшего образования (54% (27 из 50)) находятся в 3 кластере с низким уровнем результативности дистанционного обучения и ответственности ЗВО. Визуализация полученных результатов в виде дендрограмм позволила определить фактические и предельные уровни результативности и ответственности в процессе реализации дистанционного обучения в условиях пандемии COVID-19. В случае ухудшения эпидемической ситуации, мониторинг составляющих дистанционного образования в высших учебных заведениях позволяет внести соответствующие коррективы, разработать и внедрить систему мер по повышению уровня экономической результативности дистанционного высшего образования и социальной ответственности ЗВО в условиях пандемии COVID-19.
The article seeks to explore the effects posed by the COVID-19 pandemic that triggered a global crisis in the area of education followed by drastic disruptions in the educational framework. However, a large-scale shift to distance learning via online platforms has mitigated the collapse risks in higher education and training. An emphasis is put that universities turned up almost ready for transition to remote learning in the COVID-19 settings. The research hypothesis is the statement that the implementation of monitoring of the actual level of e-learning performance and responsibility of higher education institutions enables timely response to the possible pandemic outbreaks and prompt actions to combat its severe consequences. The aim of the study is to identify risks of socio-economic responsibility for higher education institutions in the context of global structural challenges of the COVID-19 pandemic. To attain the research agenda, the following methods have been employed: factor and cluster analysis, taxonomy method, and the dendrogram technique. The factor analysis revealed the key risk indicators; the cluster analysis identified 4 clusters which group the HEIs by the degree of distance learning performance and their responsibility; the dendrogram and taxonomy approaches facilitated visualizing of the actual and acceptable low distance learning performance and the degree of responsibility in HEIs. The results of processing the online reporting of 50 higher education institutions from the "Top 200 Ukraine" ranking over 2015-2020 and the results of academic staff and student questionnaires on the Google forms platform revealed 2 groups of risk indicators for socio-economic responsibility and 4 risk clusters for higher education institutions. The highest number of the universities under study (54% (27 out of 50)) refer to Cluster 3 with low level of distance learning performance and low degree of university responsibility. The dendrogram-based visualization of the results obtained has allowed to assess the current and boundary levels of distance learning performance and responsibility in the settings of COVID-19 pandemic. In case of deterioration of epidemic situation, the monitoring of distance learning components at higher education institutions provides for making appropriate adjustments as well as contributes to developing and implementing a strategy to enhance the University economic performance and its social responsibility in the area of distance learning at under the COVID-19 pandemic.
DOI: 10.30857/2413-0117.2020.5.1
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17297
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V151_P008-018.pdf308,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.