Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17298
Title: Аналіз тенденцій розвитку системи державно-приватного партнерства на ринку послуг автомобільного транспорту
Other Titles: Evaluating the public-private partnership development trends in the road transport services market
Анализ тенденций развития системы государственно-частного партнерства на рынке услуг автомобильного транспорта
Authors: Лапоног, Д. В.
Keywords: державно-приватне партнерство
інституалізація
програми
автомобільний транспорт
співпраця
кооперація
ринок послуг автомобільного транспорту
государственно-частное партнёрство
институализация
программы
автомобильный транспорт
сотрудничество
кооперация
рынок услуг автомобильного транспорта
public-private partnership
institutionalization
programs
road transport
collaboration
cooperation
road transport services market
Issue Date: 2020
Citation: Лапоног Д. В. Аналіз тенденцій розвитку системи державно-приватного партнерства на ринку послуг автомобільного транспорту [Текст] / Д. В. Лапоног // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2020. - № 5 (151). - С. 94-103.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: Статтю присвячено актуальним дослідженням у сфері розвитку системи державно-приватного партнерства на ринку автомобільного транспорту. Результати аналізу світового досвіду функціонування систем державно-приватного партнерства свідчать, що ефективна взаємодія між державою та бізнесом на різних рівнях (національному, субнаціональному та регіональному) дозволяє залучити та ефективно розподілити інвестиційні ресурси, що сприяє створенню нових робочих місць, покращенню інфраструктури та якості життя в країні загалом. Обґрунтовано, що одним із ключових факторів, які здійснюють суттєвий вплив на розвиток ринку державно-приватного партнерства, є рівень інституалізації. Доведено, що цей фактор, у поєднанні з політичними умовами та особливостями ринку капіталу, стимулюють формування партнерських відносин. Більш того, законодавчо закріплені регулятивні та нормативні взаємодії формують плацдарм для подальшого розвитку державно-приватного партнерства, насамперед, завдяки отриманню позитивного досвіду в разі успішної реалізації спільних проєктів, створення дорожніх карт та уніфікованих процедур і процесів, спрямованих на спрощення відносини між приватним сектором та державою. Також зазначається, що інституційний фактор у поєднанні зі стратегічними цілями держави впливає на формування та легітимацію ринків державно-приватного партнерства. Обґрунтовано, що через моделі співпраці державно-приватного партнерства державний сектор може використовувати ресурси приватних компаній, стимулюючи тим самим розвиток інфраструктури та підвищуючи ефективність і результативність ринку послуг автомобільного транспорту. Встановлено, що метою інституціоналізації програм державно-приватного партнерства у сфері послуг автомобільного транспорту є підвищення рівня мотивації для приватного сектору та залучення до надання послуг дорожньої мережі на основі контрактів державно-приватного партнерства, що сприятиме покращенню якості надання автомобільних послуг через залучення приватних інвестицій.
Статья посвящена актуальным исследованиям в области развития системы государственно-частного партнерства на рынке автомобильного транспорта. Результаты анализа мирового опыта функционирования систем государственно-частного партнерства свидетельствуют, что эффективное взаимодействие между государством и бизнесом на разных уровнях (национальном, субнациональном и региональном) позволяет привлечь и эффективно распределить инвестиционные ресурсы, способствует созданию новых рабочих мест, улучшению инфраструктуры и качества жизни в стране в целом. Обосновано, что одним из ключевых факторов, оказывающих существенное влияние на развитие рынка государственно-частного партнерства, является уровень институционализации. Доказано, что этот фактор, в сочетании с политическими условиями и особенностями рынка капитала, стимулируют формирование партнёрских отношений. Более того, законодательно закреплённые регулятивные и нормативные взаимодействия, формируют плацдарм для дальнейшего развития государственно-частного партнерства, прежде всего, за счёт получения положительного опыта в случае успешной реализации совместных проектов, создания дорожных карт и унифицированных процедур и процессов, направленных на упрощение отношений между частным сектором и государством. Также отмечено, что институциональный фактор в сочетании со стратегическими целями государства влияет на формирование и легитимацию рынков государственно-частного партнерства. Обосновано, что через модели сотрудничества государственно-частного партнерства государственный сектор может использовать ресурсы частных компаний, стимулируя тем самым развитие инфраструктуры и повышая эффективность и результативность рынка услуг автомобильного транспорта. Установлено, что целью институционализации программ государственно-частного партнерства в сфере услуг автомобильного транспорта является повышение уровня мотивации для частного сектора и привлечения к предоставлению услуг дорожной сети на основе контрактов государственно-частного партнерства, что будет способствовать улучшению качества предоставления автомобильных услуг за счёт частных инвестиций.
The article seeks to provide insights into contemporary research in public-private partnership development in the road transport market. The study reviews a range of world publicprivate partnership best practices which demonstrate that effective interaction between government and business at different levels (national, subnational and regional) allows to attract and allocate investment resources more effectively, thus contributing to creating new jobs, promoting better infrastructure development and enhancing the overall quality of life in the country. It is argued that among the key factors boosting the public-private partnership market development the most significant is the level of institutionalization. It is also asserted that this factor, in combination with the relevant political environment and the capital market specifics, facilitates building successful partnerships. Moreover, government initiatives together with legal and regulatory interaction frameworks shape solid foundation to encourage further public-private partnership development by gaining positive effects from successful implementation of such partnerships, designing roadmaps and unified standard procedures and processes aimed at simplifying the relationships between the private sector and the government. Apart from the above, it is highlighted that the institutional factor aligned with the government strategic goals affects the formation and legitimation of publicprivate partnership markets. The study also provides argument that through the models of publicprivate partnerships the public sector can benefit, in the first place by utilizing resources of private companies, thus fostering further infrastructure development and raising the effectiveness and efficiency of road transport services market. The findings reveal that the purpose of public-private partnership programs institutionalization in the sector of road transport services is to enhance government motivation to attract private investment and offer new road network services based on public-private partnership contracts which will contribute to ensure the quality of road services.
DOI: 10.30857/2413-0117.2020.5.10
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17298
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V151_P094-103.pdf346,37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.