Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17300
Title: Spurring entrepreneurship investment management processes in modern settings
Other Titles: Активізування процесів управління інвестиційним забезпеченням підприємництва в сучасних умовах
Активизация процессов управления инвестиционным обеспечением предпринимательства в современных условиях
Authors: Hotra, V. V.
Ganushchak, O. Yu.
Keywords: інвестиційний процес
інвестиційний портфель
інвестиційні альтернативи
механізми інвестування
конкурентоспроможність
управління
підприємництво
инвестиционный процесс
инвестиционный портфель
инвестиционные альтернативы
механизмы инвестирования
конкурентоспособность
управление
предпринимательство
investment process
investment portfolio
alternative investments
investment mechanisms
competitiveness
management
entrepreneurship
Issue Date: 2020
Citation: Hotra V. V. Spurring entrepreneurship investment management processes in modern settings = Активізування процесів управління інвестиційним забезпеченням підприємництва в сучасних умовах [Текст] / V. V. Hotra, O. Yu. Ganushchak // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2020. - № 5 (151). - С. 113-119.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: У сучасних реаліях інвестиційна діяльність виступає одним із найважливіших факторів стійкого зростання та динамічного розвитку вітчизняної економіки, оскільки становить підґрунтя для відтворення і розширення виробничо-інноваційного потенціалу підприємницьких структур, підвищення їх конкурентоспроможності й ефективності функціонування. Проте відсутність на багатьох з них цілісної високоефективної системи інвестиційного менеджменту, що є адекватною до вимог мінливого ринкового середовища та спрямованою на забезпечення раціонального використання інвестиційних ресурсів, актуалізує проблему вдосконалення і розвитку науково-методичних підходів та інструментарію управління інвестиційним забезпеченням підприємництва, застосування яких сприятиме прискоренню соціально-економічного розвитку через механізм інвестування. В умовах обмеженості ресурсів неодмінною складовою управління інвестиційним забезпеченням підприємництва визначено науково-методичний інструментарій оптимізації її об’єктної спрямованості, який має забезпечувати обґрунтований вибір напрямів капіталовкладень на основі застосування адекватних економіко-математичних методів і моделей. У статті обґрунтовано інструментарій та методичний підхід щодо прийняття рішень із формування оптимального інвестиційного портфеля, який представлено як послідовний процес просування вздовж ланцюга «портфель інвестиційних пропозицій – портфель інвестиційних альтернатив – інвестиційний портфель підприємства» із поступовим звуженням та оптимізацією структури кожної з його ланок.
В современных реалиях инвестиционная деятельность выступает одним из важнейших факторов устойчивого роста и динамичного развития отечественной экономики, поскольку составляет основу для воспроизводства и расширения производственно-инновационного потенциала предпринимательских структур, повышения их конкурентоспособности и эффективности функционирования. Однако отсутствие на многих из них целостной высокоэффективной системы инвестиционного менеджмента, адекватной требованиям меняющегося рыночной среды и направленной на обеспечение рационального использования инвестиционных ресурсов, актуализирует проблему совершенствования и развития научно-методических подходов и инструментария управления инвестиционным обеспечением предпринимательства, применение которых будет способствовать ускорению социально-экономического развития через механизм инвестирования. В условиях ограниченности ресурсов непременной составляющей управления инвестиционным обеспечением предпринимательства определены научно-методический инструментарий оптимизации её объектной направленности, который должен обеспечивать обоснованный выбор направлений капиталовложений на основе применения адекватных экономико-математических методов и моделей. В статье обоснованы инструментарий и методический подход по принятию решений касательно формирования оптимального инвестиционного портфеля, который представлен как процесс последовательного продвижения вдоль цепи «портфель инвестиционных предложений – портфель инвестиционных альтернатив – инвестиционный портфель предприятия» с постепенным сужением и оптимизацией структуры каждой из его звеньев.
The study argues that in modern realia, investment activity is a powerful driver for sustainable growth and dynamic economic development in Ukraine as well as a robust foundation to facilitate further reproduction and expansion of operational and innovation potential of business structures and to boost their competitiveness and performance efficiency. However, the lack of a comprehensive highly effective investment management framework which is capable to provide an adequate response to rapidly changing market environment and is aimed at ensuring the rational use of investment resource challenges the need develop and enhance conceptual and methodological approaches and tools for more effective entrepreneurship investment management, the application of which will have important implications for spurring socioeconomic development through an updated investment mechanism. Given the limited resources available, a special emphasis is put on the specific methodological toolkit to optimize investment portfolio as an essential element in business investment management framework based on the use of relevant economic and mathematical methods and models which ensures a reasonable choice of investment area. The article attempts to substantiate the selected instruments and methodological approach to facilitate effective decision-making as to building an optimal investment portfolio. This process is represented by consistent progress along the chain “investment proposal portfolio – alternative investment portfolio – company investment portfolio” followed by gradual narrowing and each link structure optimization.
DOI: 10.30857/2413-0117.2020.5.12
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17300
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V151_P113-119.pdf248,66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.