Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17302
Title: Роль виставок в управлінні інноваційним розвитком підприємств
Other Titles: The role of exhibitions in managing enterprise innovative development
Роль выставок в управлении инновационным развитием предприятий
Authors: П’ятницька, Г. Т.
Жуковська, В. М.
Григоренко, О. М.
Keywords: управління
інноваційний розвиток
виставкова діяльність
виставка
стратегія
підприємство
легка промисловість
COVID-криза
цифрові технології
управление
инновационное развитие
выставочная деятельность
выставка
стратегия
предприятие
лёгкая промышленность
COVID-кризис
цифровые технологии
management
innovative development
exhibition activities
exhibition
strategy
enterprise
consumer goods industries
COVID-crisis
digital technology
Issue Date: 2020
Citation: П’ятницька Г. Т. Роль виставок в управлінні інноваційним розвитком підприємств [Текст] / Г. Т. П’ятницька, В. М. Жуковська, О. М. Григоренко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2020. - № 5 (151). - С. 127-136.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: Стаття присвячена визначенню ролі виставок в управлінні інноваційним розвитком підприємств різної галузевої приналежності без та з урахуванням ризиків, що обумовлені COVID-кризою. Спираючись на результати попередніх досліджень, зроблено висновок, що процес управління інноваційним розвитком має передбачати прийняття управлінських рішень по всім його складовим як окремо, так і в сукупності. Встановлено, що від вибору стратегії інноваційного розвитку та продукції / послуг, що просуває підприємство на ринку, може змінюватися значущість його участі у виставкових заходах та необхідність планування обсягу витрат на участь у виставках. На основі результатів опитування менеджерів і керівників підприємств різних сфер економічної діяльності, що брали участь у виставкових заходах протягом 2019-2020 рр., визначено, що ці витрати залежать і від того, з якою метою та в який спосіб менеджери підприємства розглядають виставки в межах плану загального управління його інноваційним розвитком. Визначено основні цілі участі підприємств у виставках у межах реалізації альтернативних стратегій інноваційного розвитку. Виявлено, що пріоритетність виставкових заходів є найбільшою в процесі реалізації новаторської стратегії, а найменшою – ретроінноваціної стратегії. На прикладі підприємств легкої промисловості наведено цілі та надано коротку характеристику специфіки участі у виставках в процесі управління їх інноваційним розвитком. Обґрунтовано висновок, що пріоритетність ролі виставок в управлінні інноваційним розвитком підприємств може змінюватися як внаслідок галузевої приналежності та обраної стратегії інноваційного розвитку, так і внаслідок певних обмежень, спричинених, наприклад, пандемією. Визначено ризики виставкової діяльності в період COVID-кризи та окреслено ймовірні тренди змін у результаті цього. Підкреслено, що альтернативою проведення традиційних виставок став розвиток сегменту он-лайн виставок, який потребує застосування прогресивних цифрових технологій. Передбачено, що результати цього дослідження можна буде використати для подальшого вдосконалення управління інноваційним розвитком підприємств.
Статья посвящена определению роли выставок в управлении инновационным развитием предприятий различной отраслевой принадлежности без и с учётом рисков, обусловленных COVID-кризисом. Опираясь на результаты предыдущих исследований, сделан вывод о том, что процесс управления инновационным развитием должен предусматривать принятие управленческих решений по всем его составляющим как отдельно, так и в совокупности. Установлено, что от выбора стратегии инновационного развития и продукции / услуг, которые продвигает предприятие на рынке, может меняться значимость его участия в выставочных мероприятиях и необходимость планирования объёма расходов на участие в выставках. На основе результатов опроса менеджеров и руководителей предприятий различных сфер экономической деятельности, принимавших участие в выставочных мероприятиях в течение 2019-2020 гг., определено, что эти расходы зависят и от того, с какой целью и каким способом менеджеры предприятия рассматривают выставки в рамках плана общего управления его инновационным развитием. Определены основные цели участия предприятий в выставках в рамках реализации альтернативных стратегий инновационного развития. Выявлено, что приоритетность выставочных мероприятий является самой высокой в процессе реализации новаторской стратегии, а наименьшей – ретроинновациной стратегии. На примере предприятий легкой промышленности указаны цели и предоставлена краткая характеристика специфики участия в выставках в процессе управления их инновационным развитием. Обоснован вывод, что приоритетность роли выставок в управлении инновационным развитием предприятий может меняться как в результате отраслевой принадлежности и выбранной стратегии инновационного развития, так и в результате разного рода ограничений, вызванных, например, пандемией. Определены риски выставочной деятельности в период COVID-кризиса и возможные тренды изменений в результате этого. Подчёркнуто, что альтернативой проведения традиционных выставок стало развитие сегмента онлайн выставок, требующего применения прогрессивных цифровых технологий. Предполагается, что результаты данного исследования можно будет использовать для дальнейшего совершенствования управления инновационным развитием предприятий.
The article provides insights into the role of exhibitions in managing innovative development of enterprises in various industries, with or without consideration of risks posed by the COVID crisis. Based on the results of previous research, the findings reveal that the process of innovation development management should involve management decisions made both on each of its structural elements separately and overall. An emphasis is put that the choice of company innovative development strategy and its market promotion strategy for products / services affect the significance and relevance of company exhibition participation as well as the need to plan the exhibition participation costs. The results of the survey of managers and executives in various sectors of the economy who participated in exhibitions during 2019-2020 demonstrate that these costs might also depend on the exhibition objectives and the formats perceived by managers within the overall plan of company innovative development management. The study discusses the major exhibition participation goals in the framework of implementing alternative strategies of enterprise innovative development along with providing evidence that exhibition participation is of the highest priority in case of implementing a novel strategy, and the lowest – in case of using a retroinnovation strategy. The case studies from the selected companies of consumer goods industries presented the goals and a brief description of the specifics of their participation in exhibitions in the process of managing their innovative development. The conclusion has verified that the exhibition participation priorities in the process of enterprise innovative development management vary significantly subject to industry affiliation and the selected strategy for innovative development as well as may result from various restrictions imposed by a pandemic, in particular. Apart from the above, the findings have identified the risks of exhibition activities during the COVID period and outlined anticipated trends of change in business decisions as to exhibition participation. It is argued that online exhibitions have proved a good alternative to traditional exhibitions activities, however they challenge the application of advanced digital technologies. The results of this study can be used to enhance enterprise innovative development management practices.
DOI: 10.30857/2413-0117.2020.5.14
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17302
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V151_P127-136.pdf291,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.