Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17304
Title: Розвиток безпеки міжнародної підприємницької діяльності та івент-туризму в умовах цифрових технологій та психологізації
Other Titles: Enhancing international entrepreneurship and event tourism security in the context of digital technologies and psychologization
Развитие безопасности международной предпринимательской деятельности и ивент-туризма в условиях цифровых технологий и психологизации
Authors: Наумік-Гладка, К. Г.
Keywords: міжнародна підприємницька діяльність
івент-туризм
міжнародна безпека
цифрова економіка
психологізація економіки
інформаційні технології
інновації
3D- та VR-технології
международная предпринимательская деятельность
ивент-туризм
международная безопасность
цифровая экономика
психологизация экономики
информационные технологии
инновации
3D- и VR-технологии
international entrepreneurship
event tourism
digital economy
psychologization of economy
information technology
innovation
3D and VR technology
Issue Date: 2020
Citation: Наумік-Гладка К. Г. Розвиток безпеки міжнародної підприємницької діяльності та івент-туризму в умовах цифрових технологій та психологізації [Текст] / К. Г. Наумік-Гладка // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2020. - № 5 (151). - С. 28-37.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: У статті розглянуто цифрові технології, що розвиваються сьогодні на ринку цифрових комунікаційних, розважальних та навчальних послуг. Окреслено основні тенденції розвитку міжнародної підприємницької діяльності та івент-бізнесу, визначено подальші варіанти їх реалізації. Акцентується, що знаковим фактором сучасних тенденцій розвитку підприємництва є зрощування комерційної сфери з Інтернетом та кіберпростором. Це зумовлює формування нових умов господарювання та становлення цифрової економіки, появу нових видів цифрового сервісу, кібер-бізнесу та цифрових товарів та послуг. Підкреслено, що новий сектор економіки стрімко поширюється та збільшує долю прибутків. При цьому електронна комерція базується на інноваційних формах комунікації та співпраці між усіма стейкхолдерами, а також на цифрових методах просування. Технології створення цифрової реальності, штучний інтелект, швидкий ауді- та відео зв'язок, миттєве передавання даних – це простір, в якому відбуваються сучасні бізнес-процеси, і формується система цифрового світу та цифрової економіки. 20-ті роки ХХІ століття почалися з докорінних змін звичних основ івент-туризму: початок ери пандемій, зміна клімату на планеті, здешевлення VR-технологій. Зазначається, що перед індустрією івент-туризму зараз, як ніколи раніше, постає непростий вибір: або максимально швидка й ефективна трансформація, або неминуча стагнація з втратою ринків і цінних кадрів, які «вирощувалися» впродовж довгих років. Глобалізація ринку туризму виявилась ідеальним середовищем для поширення інфекцій в умовах експансії біотехнологій, що активно просуваються глобальними фармакологічними компаніями. Проте саме глобалізація сприяє розповсюдженню сучасних цифрових технологій, забезпечує адаптацію до динамічних соціально-економічних змін та формування глобального соціально-економічного простору. Проблематика розвитку міжнародної підприємницької діяльності та івент-туризму в умовах цифрових технологій підкреслює необхідність перегляду фундаментальних характеристик міжнародних бізнес-потоків та туристичної діяльності, змінюючи зміст категорії туризм та необхідності переміщення в просторі. Завдяки сучасним технологіям івент-бізнес-простір переміщується до свого споживача, а не навпаки.
В статье рассмотрены цифровые технологии, что развеваются сегодня на рынке цифровых коммуникационных, развлекательных и учебных услуг. Определены основные тенденции развития международной предпринимательской деятельности и ивент-бизнеса, представлены дальнейшие варианты их реализации. Акцентируется, что знаковым фактором современных тенденций развития предпринимательства является сращивание коммерческой сферы с Интернетом и киберпространством. Это приводит к формированию новых условий хозяйствования и становления цифровой экономики, появлению новых видов цифрового сервиса, кибербизнеса и цифровых товаров и услуг. Подчеркивается, что новый сектор экономики стремительно распространяется и увеличивает долю прибылей. При этом электронная коммерция базируется на инновационных формах коммуникации и сотрудничества между всеми стейкхолдерами, а также на цифровых методах продвижения. Технологии создания цифровой реальности, искусственный интеллект, быстрая аудио- и видеосвязь, мгновенная передача данных – это пространство, в котором происходят современные бизнес-процессы, и формируется система цифрового мира и цифровой экономики. 20-е годы ХХІ века ознаменовались коренными изменениями привычных основ ивент-туризма: начало эры пандемий, изменение климата на планете, удешевление VR-технологий. Перед всей индустрией ивент-туризма сейчас, как никогда, стоит непростой выбор: либо максимально быстрая и эффективная трансформация, либо неизбежная стагнация с потерей рынков и ценных кадров, которые «выращивались» долгие годы. Глобализация рынка туризма стала идеальной средой для распространения инфекций в условиях экспансии биотехнологий, которые активно продвигаются глобальными фармакологическими компаниями. В то же время именно глобализация способствует распространению современных цифровых технологий, обеспечивает адаптацию к динамическим социально-экономическим изменениям и формирование глобального социально-экономического пространства. Проблематика развития международной предпринимательской деятельности и ивент-туризма в условиях цифровых технологий подчеркивает необходимость пересмотра фундаментальных характеристик международных бизнес-потоков и туристической деятельности, изменяя содержание категории туризм и необходимости перемещения в пространстве. Благодаря современным технологиям ивент-бизнес-пространство перемещается к своему потребителю, а не наоборот.
The article provides insights into the surge of modern digital technologies on the market of digital communications, entertainment and educational services along with identifying the key trends in the development of international entrepreneurship and event business and outlining their further evolution options and perspectives. It is noted that a hallmark of modern entrepreneurship is blending of the commerce sector with the Internet and cyberspace. This challenges the emergence of new business models, contributes to building digital economy, promotes new types of digital products and services and facilitates cyber business development. The findings demonstrate rapid growth of the new sector and a tremendous increase in profits. E-commerce relies on innovative communication and partnership frameworks shared by all stakeholders, as well as on digital promotion strategies. The technology for creating digital reality, artificial intelligence, high speed audio and video conferencing, and instant data transfer is the background to build an environment for business global processes and shape the future of digital world and the digital economy. The twenties of the 21st century have marked the fundamental changes in the nature of event tourism: the beginning of the pandemic era, global climate change, cutting costs with VR technology, etc. In modern realia as never before, the event tourism industry faces a difficult dilemma: either a rapid and most effective transformation, or inevitable stagnation with the loss of markets and valuable personnel that have been cultivated for years. The tourism market globalization has turned into an ideal environment for spreading infections, especially in the context of large-scale biotechnology expanding, actively promoted by global pharmaceutical companies. However, globalization contributes to modern digital technology dissemination, fosters better adaptation to dynamic socioeconomic changes and shaping a global socioeconomic area. The implications for further development of international entrepreneurship and event tourism in the context of digital technologies challenges the need to re-think the fundamental characteristics of international business flows and tourism activities, as well as to transform the content of a tourism concept and the need to spatial movement. It is argued that thanks to modern technology, the event business area moves towards its consumer, and not on the contrary.
DOI: 10.30857/2413-0117.2020.5.3
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17304
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V151_P028-037.pdf281,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.