Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17354
Title: Романтичні засади онімного простору балади Л. І. Боровиковського "Маруся"
Other Titles: Romantic foundations of the onym space of L. I. Borovykovsky's ballad "Marusya"
Authors: Дворянчикова, Світлана Євгенівна
Keywords: балада
контекст
мовні засоби
онімний простір
український романтизм
поетонім
ballad
context
language means
onym space
Ukrainian romanticism
poetonym
Issue Date: 2020
Citation: Дворянчикова С. Є. Романтичні засади онімного простору балади Л. І. Боровиковського "Маруся" / С. Є. Дворянчикова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. – 2020. – Вип. 46, Т. 1. – С. 122-125.
Source: Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія
International Humanitarian University Herald. Philology
Abstract: У статті представлено лінгвопоетичний аналіз власних імен балади Л. І. Боровиковського "Маруся" і проілюстровано засади формування онімного простору як реалізацію впливів українського романтизму в контексті загальноєвропейського. Метою статті є дослідження жанрово зумовленої взаємодії шарів онімного простору балади, виявлення романтичних засад особливостей використання власних імен і семантики контекстів з пропріальними одиницями та встановлення деяких експліцитних й імпліцитних зв’язків між елементами його структури. Аналіз онімного простору балади засвідчив численні впливи напряму романтизму, як європейського загалом, так суто українського зокрема, на організацію пропріальної лексики та її внутрішні взаємозв’язки в творі. Онімний простір балади, що розгортається навколо антропоетоніма Маруся із низкою його контекстних синонімів з національним і міжкультурним семантичним нашаровуванням, є цілісною системою різноманітних компонентів, яка концентрує в собі лінгвістичну й екстралінгвістичну інформацію й формує страти змісту, форми й сукупності образів. Жанрові й унікальні риси досліджуваної балади призводять до уживання єдиного експліцитно присутнього в тексті власне антропоетоніма, імені головної героїні, що в результаті трансонімізації зумовлює й назву твору. Використання прийому приховування оніма парубка-коханого призводить до його наявності в тексті імпліцитно. Власні імена, що знаходяться на периферії онімного простору, виконують інформаційно-стилістичні та емоційно-стилістичну функції. З-поміж перспектив подальших досліджень наразі убачаємо більш детальне коментування функцій пропріальних одиниць балади Л. І. Боровиковського "Маруся" у співставленні з відповідними поетонімами й їхнім оточенням у передуючих творах, що вплинули на утворення розгляданої балади як такої.
The article presents the linguopoetic analysis of the proper names of L.I. Borovykovsky’s ballad "Marusya" and illustrates the principles of formation of the onym space as a realization of the influences of Ukrainian romanticism in the European context. The purpose of the article is to study the genre-related interaction of the layers of the ballad’ onym space, to identify the romantic principles of the features proper names and semantics of contexts with proper names and units using and to establish some explicit and implicit connections between elements of its structure. The analysis of the onym space of the ballad showed numerous romantic influences, both European in general and purely Ukrainian in particular, on the organization of proprial vocabulary and its internal interrelations in the artwork. The onym space of the ballad unfolds around the anthropoetonym Marusya with a number of its contextual synonyms with national and intercultural semantic layering. This onym space is an integral system of various components that concentrates linguistic and extralinguistic information and forms strata of content, form and complex of characters. The genre and unique features of the studied ballad lead to the use of the only anthropoetonym explicitly present in the text. The name of the main character as a result of transonymization determined the title of the work. The use of the technique of hiding the onym of a sweetheart young man leads to its implicitly presence in the text. Proper names located on the periphery of the onym space perform informational-stylistic and emotional-stylistic functions. A detailed commentary on the functions of proper names of L. I. Borovikovsky’s ballad "Marusya" in comparison with the corresponding poetonyms and their contexts in previous works that influenced the formation of the ballad as such are among the prospects for further research.
DOI: 10.32841/2409-1154.2020.46-1.28
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17354
Faculty: Інститут права та сучасних технологій
Department: Кафедра філології та перекладу
ISSN: 2409-1154 (print)
2663-5658 (online)
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра філології та перекладу (ФП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття.pdf403,22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.