Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17407
Title: Вимоги до автентичних матеріалів та їх значення у формуванні іншомовної компетенції на заняттях зі студентами немовних факультетів закладів вищої освіти
Other Titles: The requirements for authentic materials and their importance in foregn language competence formation in classrooms with students of nonlinguistic departments of higher educational establishments
Authors: Роєнко, Л. В.
Keywords: автентичні тексти
шляхи адаптації автентичих матеріалів
аналіз потреб студентів
рівень складності автентичних матеріалів
недоліки та переваги використання автентичних матеріалів
authentic texts
ways of authentic materials adaptation
students’ needs analyses
level of the authentic materials’ difficulty
advantages and disadvantages of authentic materials using
Issue Date: 2020
Citation: Роєнко Л. В. Вимоги до автентичних матеріалів та їх значення у формуванні іншомовної компетенції на заняттях зі студентами немовних факультетів закладів вищої освіти / Л. В. Роєнко // Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки. – 2020. – № 3 (36), Ч. ІІ. – С. 215-220.
Source: Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки
Herald of Zaporizhzhia National University. Pedagogical Sciences
Abstract: У статті проаналізовано головні вимоги до використання автентичних матеріалів (текстів) під час занять з англійської мови зі студентами немовних факультетів ЗВО. Здійснено аналіз визначення лінгвістів-науковців щодо того, які тексти іноземною мовою можуть вважатися автентичними. Загалом, автентичними доцільно вважати тексти, що запозичені із комунікативної практики носіїв мови і призначені для сприйняття носіями такої мови. У статті значна увага приділяється важливості використання автентичних матеріалів як джерела реальної мови у реальному життєвому контексті. Здійснено аналіз аспектів актуальності і доречності використання автентичних матеріалів на заняттях з іноземної мови фахового спрямування, також зазначено переваги та труднощі використання автентичних матеріалів на заняттях зі студентами. У дослідженні описані основні критерії, за якими викладач має здійснювати відбір автентичних матеріалів з навчальною метою. Серед найважливіших критеріїв зазначено культурний аспект, довжину тексту, складність, співвідношення вже відомих та нових слів в автентичному тексті. Окреслено головні шляхи та методи адаптації автентичних матеріалів до потреб студентів, де може здійснюватися розширення тексту, видалення певних елементів або можуть бути внесені зміни у завдання до тексту. Оцінювання автентичних текстів як потенційних навчальних матеріалів рекомендовано здійснювати, використовуючи CATALYST аналіз, який стосується аспектів відповідності матеріалів до мети заняття, доречності використання, доступності, відповідності мовного рівня підготовки студентів, наскільки матеріал є цікавим, чи матеріал уже застосовувався раніше під час занять, та загальне враження викладача щодо його навчальної ефективності. Також слід звернути увагу на культурний аспект, довжину статті, кількість нової лексики. Оскільки використання поданих навчальних матеріалів має сильний мотиваційний вплив на студентів, позитивний чи негативний, у статті наголошується, що викладач повинен ставити перед собою чітку педагогічну мету, чому на занятті є доречним використання автентичних текстів. Пропонується використання онлайн-ресурсу Oxford Text Checker для перевірки рівня лексичної складності автентичних текстів та пояснюються особливості його застосування.
The main requirements for using authentic materials (texts) in English classes with students from non-linguistic departments of higher educational establishments have been analyzed in the article. The definitions of linguists – researchers regarding the aspect which texts written in foreign language can be described as authentic have been suggested. In general, it is advisable to consider the texts authentic if they have been borrowed from the native speakers’ communicative practice and are designed for the native speakers’ comprehension. The main attention in the article is paid to the significance of using authentic materials as a source of real language in real-life context. The study analyzed such aspects as relevance and appropriateness of the authentic materials use in the ESP classrooms. The main criteria, with the help of which a teacher has to make choice concerning authentic materials with an educational purpose, have been described in the given research. The most important criteria include the cultural aspect, the length of the text, the difficulty of the text, the ratio between the familiar and unknown words. The main ways and methods of the authentic materials’ adaptation have been outlined. The process of authentic texts’ adaptation should include the following stages: evaluation of the text material, the development stage and the adaptation process itself. The evaluation of authentic texts as potential educational materials is recommended to carry out using the CATALYST analyses, which reflects such aspects as communication, educational aims, teachability, availability, level, the teacher’s impression concerning its effectiveness, the students’ interests and if the text has been tried and tested before. It is suggested in the given research to use the online resource Oxford Text Checker with the aim to estimate the level of lexical difficulty of the chosen authentic texts. The issue of the necessity to conduct the analyses of the students’ language needs is extremely important, because the choice of authentic materials should satisfy the students’ educational needs.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17407
Faculty: Інститут права та сучасних технологій
Department: Кафедра філології та перекладу
ISSN: 2522-4360 (print)
2522-4379 (online)
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра філології та перекладу (ФП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Роєнко_№3_Ч2_2020.pdf263,49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.