Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17408
Title: Аналіз напружень, що виникають у стержні голки
Other Titles: Анализ напряжений, которые возникают в стержне иголки
Analysis of the stresses that occur in the needle rod
Authors: Плешко, С. А.
Ковальов, Ю. А.
Keywords: в’язальна машина
голка
напруження
довговічність
Issue Date: Jun-2020
Publisher: Луцький національний технічний університет
Citation: Плешко С. А. Аналіз напружень, що виникають у стержні голки / С. А. Плешко, Ю. А. Ковальов // ТК-2020 "Прогресивні напрямки розвитку технологічних комплексів" : збірник наукових праць VI Міжнародної науково-технічної конференції з проблем вищої освіти і науки, м. Луцьк, 2-4 червня 2020 року. – Луцьк : ЛНТУ, 2020. – С. 220-222.
Abstract: По величині сили удару голки об клини можна судити про досконалість в’язальних систем, точність установки і регулювання клинів. Виконані дослідження дозволяють зробити наступні висновки: – максимальні напруження в голці від інерційних навантажень виникають на границі ділянок стержнів; – напруження на всіх ділянках стержня голки змінюються зі зміною довжини ділянки стержня лінійно; – напруження в зоні гачка голки від інерційних навантажень практично дорівнює нулеві; – збільшення величини збуджуючої сили, прикладеної до голки в зоні п'ятки, викликає збільшення напружень у всіх ділянках стержня; – залежність напружень від збуджуючої сили для всіх ділянок стержня голки є лінійною.
Выполненные исследования позволяют сделать следующие выводы: – максимальные напряжения в игле от инерционных нагрузок возникают на границе участков стержней; – напряжение на всех участках стержня иглы меняется с изменением длины участка стержня линейно; – напряжение в зоне крючка иглы от инерционных нагрузок практически равно нулю; – увеличение величины возбуждающей силы, приложенной к игле в зоне пятки, вызывает увеличение напряжений во всех участках стержня; – зависимость напряжений от возбуждающей силы для всех участков стержня иглы является линейной.
The performed researches allow to draw the following conclusions: – the maximum stresses in the needle from inertial loads occur at the boundary of the sections of the rods; – stresses on all sections of the needle rod change with changing the length of the rod section linearly; – the voltage in the area of the needle hook from inertial loads is almost zero; – an increase in the magnitude of the excitatory force applied to the needle in the area of the heel, causes an increase in stresses in all parts of the rod; – the dependence of stresses on the excitation force for all parts of the needle rod is linear.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17408
Faculty: Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій
Department: Кафедра прикладної механіки та машин
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій та семінарів
Кафедра механічної інженерії (МІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Аналіз_напружень_що_виникають_у_стержні_голки.pdf778,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.