Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17422
Title: Actual problems of personnel management in enterprises
Other Titles: Aktualne problemy zarządzania personelem w przedsiębiorstwach
Authors: Tkachenko, V.
Puzyrova, P.
Klochko, A.
Keywords: personnel
management
motivation
mechanism
planning
organization
development
enterprise
organization
personel
zarządzanie
motywacja
mechanizm
planowanie
organizacja
rozwój
przedsiębiorstwo
organizacja
Issue Date: 2020
Citation: Tkachenko V. Actual problems of personnel management in enterprises / V. Tkachenko, P. Puzyrova, A. Klochko // Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka. Współczesne problemy i dylematy : monografia nr 858 / red. Aleksandry Kuzior. – Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2020. – P. 331-342.
Source: Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka. Współczesne problemy i dylematy
Abstract: One of the important roles in the development of enterprises is played by staff. It is the proper management of human resources that brings the necessary result of the organization. It is on the composition of the organization that overall performance depends. Priority is given to the problem from which the following come. It lies in a narrow understanding of the social role of the organization as a whole. It also delays the development of the goal of the enterprise, and, as a conclusion, there is no reasonable strategy for achieving results. All this depends on the understanding by each employee of the organization of their social role, position, responsibility, interests in relation to effective activities in the enterprise. The clash of interests is complex, which may manifest itself in the management and its employee.
Personel odgrywa ważną rolę w rozwoju przedsiębiorstw. Właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi przynosi niezbędny wynik organizacji. Skuteczność całej pracy zależy od składu organizacji. Pierwszeństwo ma problem, z którego wynikają następujące kwestie. Jest to wąskie rozumienie społecznej roli organizacji jako całości. Opóźnia także rozwój celów przedsiębiorstwa i, na zakończenie, nie ma rozsądnej strategii osiągania wyników. Wszystko to zależy od zrozumienia przez każdego pracownika organizacji jego roli społecznej, stanowiska, odpowiedzialności, zainteresowań w związku ze skuteczną działalnością w przedsiębiorstwie. Konflikty interesów są złożone, co może przejawiać się w zarządzie i jej personelu.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17422
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра економіки та сфери обслуговування
ISBN: 978-83-7880-722-3
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра смарт-економіки (СЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Titul_Zmist_Puzyrova_Gliwice-2020.pdf1,19 MBAdobe PDFView/Open
Puzyrova_331-342_Gliwice-2020.pdf2,64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.