Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17428
Title: Впровадження елементів інклюзивної освіти для студентів України з порушенням слуху у ЗВО
Other Titles: Introduction of elements of inclusive education for students of Ukraine with hearing impairment in ZVO
Authors: Бабич, А. І.
Кернеш, В. П.
Keywords: інклюзивна освіта
елемент
специфіка
структура
технології
моделі навчання
соціалізація
суспільство
inclusive education
element
specificity
structure
technologies
learning models
socialization
society
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Бабич А. І. Впровадження елементів інклюзивної освіти для студентів України з порушенням слуху у ЗВО / А. І. Бабич, В. П. Кернеш // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали I Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (17 листопада 2020 р., м. Київ) / за заг. ред. О. М. Ніфатової. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 35-42.
Abstract: Актуальність вибраної теми дослідження визначається тим, що однією з гострих сучасних соціальних проблем є стан здоров’я дітей та молоді. Інклюзивна освіта є частиною концепції соціального залучення (соціальної інклюзії), що з’явилася як результат переходу більшості суспільств до демократичних цінностей, поваги до основних прав та свобод людей. Практична значущість і недостатня наукова розробленість проблеми запровадження інклюзивної освіти у закладах вищої освіти з використанням ефективних технологій і моделей специфіки підготовки педагогічних працівників до роботи в нових інтегративних умовах зумовили вибір теми роботи та її завдання. Метою роботи є науково-теоретичне обґрунтування технології та моделей педагогічного супроводу інклюзивного навчання студентів із вадами слуху в умовах ЗВО, що сприятимуть підвищенню якості вищої професійної освіти, зокрема дадуть змогу готувати висококваліфікованих спеціалістів, краще реалізовувати соціальну адаптацію студентів. Об’єкт дослідження – організація педагогічного супроводу інклюзивного навчання молоді із вадами слуху в умовах ЗВО. Предмет дослідження – методична структура формування технології та моделей педагогічного супроводу інклюзивного навчання молоді із вадами слуху в умовах ЗВО. Методи дослідження: теоретичні: концептуальний аналіз наукової літератури з проблеми дослідження; порівняння, теоретичне моделювання; емпіричні: діагностичний комплекс, спрямований на виявлення: особливостей здійснення педагогічного супроводу молоді із вадами слуху в умовах інклюзивного навчання й анкетування (анкета для педагогів).
The relevance of the chosen research topic is determined by the fact that one of the most acute modern social problems is the health of children and youth. Inclusive education is part of the concept of social inclusion (social inclusion), which emerged as a result of the transition of most societies to democratic values, respect for fundamental human rights and freedoms. The practical significance and insufficient scientific development of the problem of introducing inclusive education in higher education institutions using effective technologies and models of specific training of teachers to work in new integrative conditions led to the choice of work topic and its tasks. The aim of the work is scientific and theoretical substantiation of technology and models of pedagogical support of inclusive education of students with hearing impairments in the conditions of free economic education, which will improve the quality of higher professional education, in particular allow to train highly qualified specialists, better implement social adaptation of students. The object of the research is the organization of pedagogical support of inclusive education of young people with hearing impairments in the conditions of free speech. The subject of the research is the methodical structure of formation of technology and models of pedagogical support of inclusive education of youth with hearing impairments in the conditions of free speech. Research methods: theoretical: conceptual analysis of scientific literature on the research problem; comparison, theoretical modeling; empirical: a diagnostic complex aimed at identifying: features of pedagogical support of young people with hearing impairments in the context of inclusive education and questionnaires (questionnaire for teachers).
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17428
Appears in Collections:Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості
Кафедра технології моди (ТМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2020_P035-042.pdf709,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.