Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17430
Title: Використання інновацій в освіті під час вивчення Трипільсько-Кукутенської культури на заняттях з "Української та зарубіжної культури"
Other Titles: Use of innovations in education during the study of Trypillia-Kukuten culture in classes on "Ukrainian and foreign culture"
Authors: Проданюк, Ф. М.
Бобак, С. В.
Keywords: інновації в освіті
культура Трипілля-Кукутень
трипільське мистецтво
орнамент
історіографія
innovations in education
culture of Trypillia-Kukuten
Trypillia art
ornament
historiography
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Бобак С. В. Використання інновацій в освіті під час вивчення Трипільсько-Кукутенської культури на заняттях з "Української та зарубіжної культури" / С. В. Бобак ; наук. кер. Ф. М. Проданюк // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали I Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (17 листопада 2020 р., м. Київ) / за заг. ред. О. М. Ніфатової. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 48-52.
Abstract: В статті з’ясовано особливості впровадження інновацій під час вивчення дисципліни "Українська та зарубіжна культура" в закладах вищої освіти України, проаналізовано основні етапи історіографії культури Трипілля-Кукутень, виявлено характерні риси її орнаменту, встановлено, що інновації в освіті сприяють формуванню позитивної мотивації до навчання, груповій інтеграції студентів; формують критичне, аналітичне і творче мислення, дослідницькі навички; спонукають до самовдосконалення; вчать комунікативності, співпраці, відповідальності; сприяють розвитку громадянської свідомості.
The article clarifies the features of innovation during the study of the discipline "Ukrainian and foreign culture" in higher education institutions of Ukraine, analyzes the main stages of historiography of culture of Trypillia-Kukuten, identifies the characteristics of its ornament, finds that innovation in education contributes to positive motivation to training, group integration of students; form critical, analytical and creative thinking, research skills; encourage self-improvement; teach communication, cooperation, responsibility; contribute to the development of civic consciousness.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17430
Faculty: Факультет культурних і креативних індустрій
Department: Кафедра філософії та культурології
Appears in Collections:Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості
Кафедра філософії та культурології (ФК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2020_P048-052.pdf609,13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.