Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17435
Title: Теоретичні аспекти використання соціальних мереж в освіті
Other Titles: Theoretical aspects of using social networks in education
Authors: Сакун, А. В.
Данько, Ю. В.
Keywords: соціальна мережа
освіта
самоосвіта
навчальний процес
інновація
social network
education
self-education
learning process
innovation
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Данько Ю. В. Теоретичні аспекти використання соціальних мереж в освіті / Ю. В. Данько ; наук. кер. А. В. Сакун // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали I Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (17 листопада 2020 р., м. Київ) / за заг. ред. О. М. Ніфатової. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 79-83.
Abstract: Соціальні мережі є каталізатором інноваційних процесів. Їх специфіка полягає в особливому статусі та креативності. Інформація набуває цінності за рахунок комунікації. Явище "мережевості" швидкими темпами набуває все більше актуальності в епоху інформаційного буму. Увага акцентується на використанні соціальних мереж в освіті. Соціальні мережі мають онлайновий характер, завдяки якому можливе дистанційне спілкування і встановлення взаємозв’язку між учасниками навчального процесу у віртуальному просторі.
Social networks are a catalyst for innovation processes. Their specificity lies in their special status and creativity. Information acquires value through communication. The phenomenon of "lacing" is rapidly becoming increasingly relevant in the era of information boom. Attention is focused on the use of social networks in the world. Social networks have an online character, thanks to which it is possible to communicate remotely and establish a relationship between the participants in the learning process in cyberspace.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17435
Faculty: Факультет культурних і креативних індустрій
Department: Кафедра філософії та культурології
Appears in Collections:Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості
Кафедра філософії та культурології (ФК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2020_P079-083.pdf702,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.