Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17441
Title: Діджиталізація гуртожитку з використанням клієнт-серверних технологій Java та фреймворка Angular
Other Titles: Digitalization of the dormitory using Java Client-Server technologies and Angular framework
Authors: Москаленко, А. М.
Науменко, Б. В.
Астістова, Т. І.
Keywords: діджиталізація
digitalization
REST-full
Java
Spring
MySQL
Angular
MVC
Node.js
REST
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Москаленко А. М. Діджиталізація гуртожитку з використанням клієнт-серверних технологій Java та фреймворка Angular / А. М. Москаленко, Б. В. Науменко, Т. І. Астістова // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали I Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (17 листопада 2020 р., м. Київ) / за заг. ред. О. М. Ніфатової. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 110-117.
Abstract: Цифрові інновації – звична частина якісного навчання в усьому світі. Для збереження конкурентоспроможності наших фахівців Україні вже сьогодні варто інвестувати в ІТ-рішення в систему освіти. Метою нашого проекту було створити соціально-освітню платформу на прикладі нашого університету. Наша платформа допоможе тисячам студентів правильно організувати свій час і власний навчальний простір у гуртожитку, а працівникам вищого навчального закладу уникнути кілометрових черг і проблематичних ситуацій. Вся проблематика, яка існує у гуртожитку не є безпідставною, вона тягнеться роками і саме створення нашого додатку може стати переломним моментом у відношенні до організації студентського життя. Наша платформа повністю перенесе деякі процеси, які існують у гуртожитку, у мобільний девайс чи персональний комп'ютер. Гуртожиток, як складова частина вищого навчального закладу, потребує інновацій. Архітектура нашої платформи для створення системи діджиталізації гуртожитку буде поділена на декілька модулів, які будуть працювати окремо і, в разі необхідності, зможуть обмінюватися даними. Можемо виділити наступні модулі: електронне поселення; автоматизація електроніки гуртожитку; модуль для оформлення запитів на комунальне обслуговування; модуль з внутрішньою соціальною мережею. Кожен модуль розробляється як окремий додаток, який вирішує свою задачу. Система технологічно буде мати серверну та клієнтську частини, які потребують взаємодії при впровадженні в проект.
Digital innovation is a common part of quality education around the world. To maintain the competitiveness of our specialists, Ukraine should already invest in IT solutions in the education system. The aim of our project was to create a social and educational platform, on the example of our university. Our platform will help thousands of students to properly organize their time and their own study space in the dormitory, and employees of higher education to avoid long queues and problematic situations. All the problems that exist in the dormitory are not unfounded, it lasts for years and the creation of our application can be a turning point in relation to the organization of student life. Our platform will completely transfer some processes that exist in the hostel, to a mobile device or personal computer. The dormitory, as an integral part of higher education, needs innovation. We can distinguish the following modules: electronic settlement; automation of dormitory electronics; module for making utility requests; module with internal social network. Each module is developed as a separate application that solves its task. The system will technologically have server and client parts that require interaction during implementation in the project.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17441
Faculty: Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій
Department: Кафедра комп'ютерних наук
Appears in Collections:Кафедра комп'ютерних наук (КН)
Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2020_P110-117.pdf865,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.