Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17442
Title: Ілюстрації казок-бестселерів світової дитячої літератури як прояв естетики сьогодення
Other Titles: Illustrations of fairy tales-best sellers of world children's literature as a manifestation of aesthetics of today
Authors: Недзельська, О. О.
Keywords: казка
дитяча ілюстрація
книжкова графіка
художник-ілюстратор
сучасний дизайн
доповнена реальність
fairy tale
children's illustration
book graphics
illustrator
modern design
augmented reality
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Недзельська О. О. Ілюстрації казок-бестселерів світової дитячої літератури як прояв естетики сьогодення / О. О. Недзельська // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали I Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (17 листопада 2020 р., м. Київ) / за заг. ред. О. М. Ніфатової. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 118-127.
Abstract: Визначити та проаналізувати художньо-естетичні особливості та тенденції ілюстрації казок світової дитячої літератури у сучасному дизайні. Дослідження включає в себе соціо-культурний, порівняльний, візуальний методи, що дає змогу аналізувати феномен сучасної ілюстрації до казок, наочно представити ілюстрації до бестселерів дитячої літератури. У статті визначено особливості взаємозв’язку книжкової графіки із сучасним дизайном. Розкрито поняття "ілюстрація" та "казка". Визначено коли з’явились перші казки та книги з ілюстраціями. Досліджено як ілюстрації казки вливають на свідомість дитини. Проаналізовано ілюстрації до казок. Порівняно ілюстрації американських, європейських та українських художників-ілюстраторів. Досліджено використання новітніх технологій у ілюстрованих книжкових виданнях для дітей. Розкрито значення додаткової реальності у ілюстраціях до казок. Проведено аналіз сучасних ілюстрацій до американських, європейських та українських казок, який репрезентує ілюстрацію до дитячої казкової літератури як невід’ємну частину сучасного дизайну. Доведено, що ілюстрації до казок є феноменом та невід’ємною частиною сучасного дизайну. Отримані результати зумовлюють можливість більш глибокого осмислення сучасних тенденцій та технологій виконання ілюстрацій казки на основі сучасного дизайну.
Identify and analyze the artistic and aesthetic features and trends of illustration of fairy tales of world children's literature in modern design. The research includes socio-cultural, comparative, visual methods, which allows to analyze the phenomenon of modern illustration to fairy tales, to clearly present illustrations to bestsellers of children's literature. The article identifies the features of the relationship between book graphics and modern design. The concepts of "illustration" and "fairy tale" are revealed. Determined when the first fairy tales and picture books appeared. Researched how illustrations of fairy tales affect the child's mind. Illustrations for fairy tales are analyzed. Illustrations of American, European and Ukrainian illustrators are compared. The use of the latest technologies in illustrated book editions for children is investigated. The meaning of augmented reality in illustrations to fairy tales is revealed. An analysis of contemporary illustrations to American, European and Ukrainian fairy tales, which represents the illustration to children's fairy tales as an integral part of modern design. Fairy tale illustrations have been proven to be a phenomenon and an integral part of modern design. The obtained results determine the possibility of a deeper understanding of modern trends and technologies of illustrations of a fairy tale based on modern design.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17442
Appears in Collections:Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2020_P118-127.pdf1,12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.