Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17443
Title: Деякі аспекти використання програм та платформ для спілкування в умовах дистанційної освіти на прикладі вивчення природничих дисциплін
Other Titles: Some aspects of using programs and platforms for communication in the conditions of distance education on the example of studying natural science
Authors: Олейнікова, І. В.
Захарченко, Я.
Keywords: інтерактивне навчання
дистанційна освіта
природничі дисципліни
interactive learning
distance education
natural sciences
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Олейнікова І. В. Деякі аспекти використання програм та платформ для спілкування в умовах дистанційної освіти на прикладі вивчення природничих дисциплін / І. В. Олейнікова, Я. Захарченко // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали I Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (17 листопада 2020 р., м. Київ) / за заг. ред. О. М. Ніфатової. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 128-133.
Abstract: В статті розглянуті компоненти дистанційної освіти при вивченні природничих дисциплін, зокрема фізики. Проведений повний аналіз сучасного стану комп’ютерних технологій, які можуть використовуватися як складові цифрової дистанційної освіти. Особлива увага приділяється перспективам розвитку інтерактивних засобів навчання та основним напрямкам їх вдосконалення. Розглянуті особливості тестового контролю при вивченні фізики та його відмінності від тестів гуманітарного напрямку. Запропоновано використання голографічних технологій, як складових 3D моделювання складних фізичних процесів та явищ.
The article considers the components of distance education in the study of natural sciences, including physics. A complete analysis of the current state of computer technology that can be used as part of digital distance education. Particular attention is paid to the prospects for the development of interactive learning tools and the main areas of their improvement. Features of test control in the study of physics and its differences from tests in the humanities are considered. The use of holographic technologies as components of 3D modeling of complex physical processes and phenomena is proposed.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17443
Appears in Collections:Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості
Кафедра прикладної фізики та вищої математики (ПФВМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2020_P128-133.pdf719,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.