Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17446
Title: Знання як основа випереджаючого інноваційного розвитку
Other Titles: Knowledge as the basis of advancing innovative development
Authors: Усенко, О. В.
Довбуш, В. І.
Keywords: менеджмент знань
релевантні знання
випереджаючий інноваційний розвиток
стратегічне управління підприємством
інноваційні стратегії
knowledge management
relevant knowledge
outstripping innovative development
strategic enterprise management
innovative strategies
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Усенко О. В. Знання як основа випереджаючого інноваційного розвитку / О. В. Усенко, В. І. Довбуш // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали I Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (17 листопада 2020 р., м. Київ) / за заг. ред. О. М. Ніфатової. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 152-156.
Abstract: У статті розкрито сутність та зміст етапів формування знаннєорієнтованої стратегії випереджаючого інноваційного розвитку підприємства. Запропоновано концептуальну схему вибору перспективних напрямів випереджаючого інноваційного розвитку господарюючого суб’єкта, яка відображає види і схему взаємодії актуальних комплексів знань, що покладені в їх основу. Розроблено методичні засади управління знаннями як основою формування конкурентних переваг підприємства для реалізації стратегії його випереджаючого інноваційного розвитку, що необхідні для підвищення рівня обґрунтованості рішень з управління стратегіями випереджаючого інноваційного розвитку підприємств в умовах економіки знань.
The article reveals the essence and content of the stages of the formation of a knowledge-oriented strategy for the advanced innovative development of an enterprise. A conceptual scheme for the selection of promising directions of advanced innovative development of an economic entity is proposed, which reflects the types and scheme of interaction of actual complexes of knowledge that are embedded in their basis. The methodological foundations of knowledge management have been developed as the basis for the formation of the competitive advantages of an enterprise for the implementation of the strategy of its advanced innovative development, which are necessary to increase the level of validity of decisions on the management of strategies for advanced innovative development of enterprises in the knowledge economy.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17446
Appears in Collections:Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2020_P152-156.pdf231,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.