Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17449
Title: Стратегічні пріоритети сучасної освіти
Other Titles: Strategic priorities of modern education
Authors: Шагрєнєва, А. І.
Множинська, Р. В.
Keywords: стратегія
пріоритет
інноваційні методи навчання у закладі вищої освіти
сучасний університет
educational innovation
priority
innovative methods of teaching in a higher educational institution
innovative university
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Шагрєнєва А. І. Стратегічні пріоритети сучасної освіти / А. І. Шагрєнєва, Р. В. Множинська // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали I Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (17 листопада 2020 р., м. Київ) / за заг. ред. О. М. Ніфатової. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 173-177.
Abstract: У статті йдеться про вимогу переходу до інноваційної освіти, яка зумовлена викликами сьогодення. Підкреслено значення інноваційного навчання у процесі функціонування сучасного університету як інструменту інтеграції в світовий освітній простір. Наголошується, що інноваційна спрямованість системи вищої освіти, яка реалізується через підвищення рівня комп’ютеризації навчальних закладів, активізацію науково-дослідної діяльності, утворення інноваційних структур у ЗВО є одним з стратегічних пріоритетів. Визначено характерні відмінності традиційного та інноваційного навчання, досліджено різні варіанти існування інноваційних методів навчання та основні підходи до вибору інноваційних методів відповідно до навчальної мети заняття, переваги та недоліки використання окремих методів. Також конкретизуються поняття "освітня інновація", "інноваційний університет", аналізуються деякі нові методи навчання у ЗВО.
The article deals with the requirement of transition to innovative education, which is due to today's challenges. The importance of innovative learning in the process of functioning of a modern university as a tool of integration into the world educational space is emphasized. It is emphasized that the innovative orientation of the higher education system, which is implemented through increasing the level of computerization of educational institutions, intensification of research activities, the formation of innovative structures in the Free Economic Zone is one of the strategic priorities. The characteristic differences of traditional and innovative teaching are determined, different variants of existence of innovative teaching methods are investigated, and the main approaches to the choice of innovative methods according to the educational purpose of employment, advantages and disadvantages of use of separate methods. The concepts of "educational innovation", "innovative university" are also specified, some innovative methods of teaching at the university are analyzed.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17449
Faculty: Факультет культурних і креативних індустрій
Department: Кафедра філософії та культурології
Appears in Collections:Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості
Кафедра філософії та культурології (ФК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2020_P173-177.pdf613,26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.