Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17457
Title: Аналіз та розробка структури просторового механізму
Other Titles: Analysis and development structure of the spatial mechanism
Authors: Кошель, Г. В.
Кошель, С. О.
Галочка, Є. В.
Наливайко, О. Г.
Поляруш, І. О.
Яценко, Ю. А.
Keywords: просторовий механізм
швейна машина-напівавтомат
механізм фурнітуротримача
механізм голки
spatial mechanism
sewing semi-automatic machines
older accessories mechanism
mechanism needle
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Аналіз та розробка структури просторового механізму / Є. В. Галочка, О. Г. Наливайко, І. О. Поляруш, Ю. А. Яценко ; наук. кер. Г. В. Кошель, С. О. Кошель // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали I Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (17 листопада 2020 р., м. Київ) / за заг. ред. О. М. Ніфатової. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 220-225.
Abstract: Розглянуто особливості структури просторових механізмів, що використовуються в швейних машинах-напівавтоматах для виконання закріпок та пришивання фурнітури. Проведено структурний аналіз механізмів, що мають рухомість ведучих ланок завдяки наявності гарантованих технологічних зазорів в кінематичних парах. Розроблена та візуалізована в програмі SolidWorks 3-D модель механізму підтверджує обмеженість руху поперечного переміщення робочого органу та показує неможливість використовувати механізм такої структури для здійснення функціональних переміщень ведених ланок в діапазоні регулювань, що обумовлені розширенням технологічних можливостей обладнання. Розроблена конструкція механізму нової структури, що дозволяє розширити технологічні можливості зі збереженням необхідної точності виконання елементів кінематичних пар.
The features of the structure of the spatial mechanism used in sewing semiautomatic machines for performing tacks and sewing accessories. We spended structural analysis of the mechanisms that have mobility thanks to the guaranteed technological clearances in kinematic pairs. Developed and visualized in the program SolidWorks 3-D model of the mechanism confirms the limited movement of the transverse movement of the working body and shows the impossibility of using the mechanisms of such a structure to perform functional movements of the driven links in the range of adjustments due to expanding technological capabilities. The design of the mechanism of a new structure is developed that allows to expand technological possibilities with preservation of necessary accuracy of execution of elements of kinematic pairs.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17457
Appears in Collections:Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості
Кафедра механічної інженерії (МІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2020_P220-225.pdf428,45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.