Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17470
Title: Інформаційні технології як інструмент ефективної логістики
Other Titles: Information technologies as a tool of efficient logistics
Authors: Єфременкова, Н. А.
Окапінська, А. Л.
Keywords: інформаційні технології
логістика
інтеграція
комплексний підхід
автоматизація процесів
електронні закупівлі
планування
розподіл
information technology
logistics
integration
integrated approach
process automation
e-procurement
planning
distribution
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Окапінська А. Л. Інформаційні технології як інструмент ефективної логістики / А. Л. Окапінська ; наук. кер. Н. А. Єфременкова // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали I Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (17 листопада 2020 р., м. Київ) / за заг. ред. О. М. Ніфатової. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 302-307.
Abstract: Стаття має за мету пошук інструментів вирішення проблеми комплексності в процесі надання логістичних послуг, підвищення рівня їх якості. Авторами підкреслено, що логістичні послуги займають одне із провідних місць на світовому ринку на сучасному етапі економічного розвитку. Зазначено, що логістика є реальним інструментом підвищення ефективності бізнесу. Дослідження чинників впровадження інформаційних технологій в логістиці базувалось на використанні загальнонаукових методів дослідження, таких як спостереження, опис; теоретичних, таких як аналіз, узагальнення, систематизація, класифікація. Автоматизація інформаційного потоку забезпечує максимальне завантаження виробничих потужностей, раціоналізацію матеріальних потоків підприємства, економію матеріальних витрат, оптимізацію витрат на постачання. Інформаційні технології базуються на використанні єдиного інформаційного простору, в якому шляхом обміну даними реалізується взаємодія всіх учасників життєвого циклу. Найбільш актуальним на сьогодні є комплексний підхід при створенні управлінських програм. Вирішення логістичних проблем можливе шляхом удосконалення інформаційних технологій. Це дозволить підприємствам стати конкурентоспроможними на світовому ринку.
The article aims to find tools to solve the problem of complexity in the process of providing logistics services, improving their quality. The authors emphasize that logistics services occupy one of the leading positions in the world market at the present stage of economic development. It is noted that logistics is a real tool for improving business efficiency. The study of the factors of introduction of information technologies in logistics was based on the use of general scientific research methods, such as observation, description; theoretical, such as analysis, generalization, systematization, classification. Automation of information flow provides maximum capacity utilization, rationalization of material flows of the enterprise, saving of material costs, optimization of supply costs. Information technologies are based on the use of a single information space, in which the interaction of all participants in the life cycle is realized through data exchange. The most relevant today is a comprehensive approach to creating management programs. Solving logistics problems is possible by improving information technology. This will allow companies to become competitive in the global market.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17470
Appears in Collections:Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості
Кафедра дизайну та гуманітарних дисциплін (ДГД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2020_P302-307.pdf635,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.