Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17476
Title: Математичне та програмне забезпечення автоматизованої підготовки раціональних схем розкрою матеріалів зі складною конфігурацією зовнішніх контурів на плоскі геометричні об’єкти
Other Titles: Mathematical and software for automated preparation of a rational scheme for cutting materials with a complex configuration of the outer contour into flat geometric objects
Authors: Чупринка, В. І.
Грикун, Д. В.
Чупринка, Н. В.
Keywords: раціональний розкрій
матеріал
зовнішній контур
системне розміщення
площина
інтерактивне коригування
rational cutting
material
external contour
system placement
plane
interactive adjustment
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Чупринка В. І. Математичне та програмне забезпечення автоматизованої підготовки раціональних схем розкрою матеріалів зі складною конфігурацією зовнішніх контурів на плоскі геометричні об’єкти / В. І. Чупринка, Д. В. Грикун, Н. В. Чупринка // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали I Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (17 листопада 2020 р., м. Київ) / за заг. ред. О. М. Ніфатової. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 340-349.
Abstract: В роботі запропоновані математична модель та алгоритми, які були реалізовані в програмне забезпечення автоматизованого проектування раціональних схем розкрою матеріалів зі складною конфігурацією зовнішнього контуру на плоскі геометричні об’єкти. Для розробки математичної моделі задачі автоматизованого проектування раціональних схем розкрою матеріалів зі складною конфігурацією зовнішнього контуру на плоскі геометричні об’єкти було формалізовано її структурні компоненти. Використавши розглянуті структурні компоненти, було розроблено алгоритм та програмне забезпечення автоматизованого проектування раціональних схем розкрою матеріалів зі складною конфігурацією зовнішнього контуру на плоскі геометричні об’єкти. Це програмне забезпечення підвищує показники економії матеріалу і продуктивність праці.
The paper proposes a mathematical model and algorithms that have been implemented in the software of automated design of rational schemes for cutting materials with a complex configuration of the outer contour into flat geometric objects. To develop a mathematical model of the problem of automated design of rational schemes for cutting materials with a complex configuration of the outer contour into flat geometric objects, its structural components were formalized. Using the considered structural components the algorithm and the software of the automated designing of rational schemes of cutting of materials with a difficult configuration of an external contour on flat geometrical objects were developed. This software increases material savings and productivity.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17476
Faculty: Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій
Department: Кафедра комп'ютерних наук
Appears in Collections:Кафедра інформаційних та комп'ютерних технологій (ІКТ)
Кафедра комп'ютерних наук (КН)
Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2020_P340-349.pdf1,01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.