Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17487
Title: Development of information support of risk management in the conditions of COVID-19
Other Titles: Розвиток інформаційного забезпечення ризик-менеджменту в умовах COVID-19
Authors: Hryhorevska, O. O.
Keywords: uncertainty
risks
accounting risks
accounting (financial) reporting
provisions
невизначеність
ризики
бухгалтерські ризики
бухгалтерська (фінансова) звітність
резервування
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Hryhorevska O. O. Development of information support of risk management in the conditions of COVID-19 / O. O. Hryhorevska // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали I Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (17 листопада 2020 р., м. Київ) / за заг. ред. О. М. Ніфатової. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 394-399.
Abstract: The purpose of the article is to develop theoretical provisions and develop guidelines for improving approaches to information management of risk management of COVID-19 and disclosure of information about them in the reporting of business entities. In the process of research the methods of observation, comparison, analysis, synthesis, generalization were used. The study is based on the hypothesis that high-quality accounting and information support will increase the validity, efficiency and analytical information about the risks of COVID-19 and their impact on business activities in accordance with modern management requirements, strengthening the responsibility of performers, improving management accounting. The article summarizes the approaches to the impact of uncertainty and risk on the accounting and analytical system of enterprises, which are considered in scientific circles by domestic researchers. It, you can use the «triple method». It is established that the accounting and information support of risk management in the conditions of influence of COVID-19 includes: methodical support of risk accounting, analytical support, documentary support; display of information on risks in the reporting, which allowed to develop a report on the risks of the impact of Covid-19 on the activities of the enterprise. The obtained results are the basis for bringing the system of accounting and analytical support to a qualitatively new level and will generate useful, truthful and relevant information for enterprise management in decision-making to minimize the impact of risks on business activities through COVID-19.
Метою статті є розвиток теоретичних положень та розробка методичних рекомендацій з удосконалення підходів до інформаційного забезпечення ризик-менеджменту в умовах впливу COVID-19 та розкриття інформації про них у звітності суб’єктами господарювання. У процесі дослідження використано методи спостереження, порівняння, аналізу, синтезу, узагальнення. В основу дослідження поставлено гіпотезу, що якісне обліково-інформаційне забезпечення сприятиме підвищенню обґрунтованості, оперативності та аналітичності інформації про ризики COVID-19 та їх вплив на господарську діяльність суб’єктів господарювання відповідно до сучасних вимог управління, підсиленню відповідальності виконавців, удосконаленню управлінського бухгалтерського обліку. У статті узагальнено підходи до впливу невизначеності та ризиковості на обліково-аналітичну систему діяльності підприємств, що розглядаються в наукових колах вітчизняними дослідниками. Встановлено, що інформаційне забезпечення управління ризиками в умовах впливу COVID-19 включає: методичне забезпечення обліку ризиків, аналітичне забезпечення, документальне забезпечення; відображення інформації щодо ризиків у звітності, що дозволило розробити Звіт про ризики впливу Covid-19 на діяльність підприємства. Отримані результати є підґрунтям для виведення системи обліково-аналітичного забезпечення на якісно новий рівень та дозволить сформувати корисну, правдиву та доречну інформацію для менеджменту підприємства у прийнятті рішень в частині мінімізації впливу наслідків ризиків на господарську діяльність суб’єкта господарювання через COVID-19.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17487
Appears in Collections:Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості
Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2020_P394-399.pdf635,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.