Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17509
Title: Аспекти екологічної відповідальності в системі управління стійким розвитком підприємства
Other Titles: Aspects of environmental responsibility in the management system of sustainable enterprise development
Authors: Паламарчук, В. А.
Keywords: екологічна відповідальність
стійкий розвиток
концепція стійкого розвитку підприємства
екологічна корпоративна відповідальність
концепція екологічної відповідальності
environmental responsibility
sustainable development
the concept of sustainable development of the enterprise
environmental corporate responsibility
the concept of environmental responsibility
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Паламарчук В. А. Аспекти екологічної відповідальності в системі управління стійким розвитком підприємства / В. А. Паламарчук // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали I Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (17 листопада 2020 р., м. Київ) / за заг. ред. О. М. Ніфатової. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 534-543.
Abstract: Розглянуто об’єктивні основи екологічної ситуації в Україні. Стаття описує екологічну складову як компоненту стійкого розвитку сучасних підприємств. Визначено зміст поняття "екологічна відповідальність". Проаналізовано сучасний рівень екологічної відповідальності в Україні відносно країн-лідерів та аутсайдерів. Виявлено необхідність підвищення екологічної відповідальності з метою отримання конкурентних переваг на міжнародному ринку серед передових компаній. Показано, що вона має орієнтуватись на врахування компонентів корпоративної культури, сприяння реалізації екологічних програм, відкрите надання інформації про діяльність організації, що впливає на суспільство, економіку, довкілля. З’ясовано особливості екологічної відповідальності в концепції стійкого розвитку підприємства.
The objective bases of the ecological situation in Ukraine are considered. The article describes the environmental component as a component of sustainable development of modern enterprises. The meaning of the concept of "environmental responsibility" is defined. The current level of environmental responsibility in Ukraine in relation to leading countries and outsiders is analyzed. The need to increase environmental responsibility in order to gain a competitive advantage in the international market among leading companies. It is shown that it should focus on taking into account the components of corporate culture, promoting the implementation of environmental programs, open provision of information about the activities of the organization, which affects society, economy, environment. The peculiarities of ecological responsibility in the concept of sustainable development of the enterprise are clarified.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17509
Appears in Collections:Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2020_P534-543.pdf680 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.