Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17510
Title: Особливості дизайн-проектування жіночих напівпальто з натурального хутра
Other Titles: Features of design-design of women's half coat from natural fur
Authors: Проданчук, І. В.
Дейнека, К. О.
Keywords: проектування дублянок
шубна овчина
хутряний одяг
напівпальто
дизайн-проектування
design of sheepskin coats
sheepskin
fur clothes
short coat
project design of the product
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Проданчук І. В. Особливості дизайн-проектування жіночих напівпальто з натурального хутра / І. В. Проданчук, К. О. Дейнека // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали I Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (17 листопада 2020 р., м. Київ) / за заг. ред. О. М. Ніфатової. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 544-551.
Abstract: Метою дослідження є дизайн-проектування асортименту жіночих напівпальто з використанням овчино-шубного напівфабрикату на основі світових тенденцій у хутровій галузі. Основою для проведення аналітичного дослідження сучасних виробів з овчино-шубного напівфабрикату є аналіз первинної інформації, огляд інформаційних джерел, журналів мод, відвідування виставок, матеріали семінарів. З метою встановлення аналітичної інформації проведені соціологічні дослідження у вигляді опитування споживачів. Також використовувався метод комбінаторики для поєднання хутряних та шкіряних поверхонь деталей виробу та метод антропометричних досліджень особливостей жіночих фігур. У роботі проаналізовані силуетні форми жіночих напівпальто, що пропонуються світовими дизайнерами в майбутньому сезоні, систематизовано конструктивні елементи для етапу проектування щодо дублянок та визначено місця розташування хутра у виробі, що слугуватиме основою декору, враховуючи антропометричні особливості жіночих фігур. Також запропоновано використати метод комбінаторики для раціонального розташування та поєднання фактурних сторін шубної овчини в залежності від довжини волосяного покриву, що впливатиме на варіативне різноманіття естетичного сприйняття виробів. Наукова новизна роботи полягає в тому що, на основі аналізу конструктивно-композиційного та декоративного устрою дублянок актуальних для майбутнього сезону, розроблено структурну схему конструктивно-композиційних елементів та запропоновано варіанти поєднання різних сторін шубної овчини для створення цілістного композиційного рішення жіночих напівпальто з овчино-шубного напівфабрикату. Результати даного дослідження можуть бути ефективними при створенні вітчизняних виробів з овчини, адже останні володіють високими споживчими якостями і здатні витримати конкуренцію на сучасному ринку.
To analyze the project design of the assortment of women's short coats using semi-finished sheepskin and fur materials, taking into account global trends in the fur industry. The basis for conducting an analytical study of modern products from semi-finished sheepskin and fur materials is the analysis of primary information (consumer survey), a review of information sources, fashion magazines, exhibitions, seminar materials. The method of combinatorics was also used, as well as the method of Anthropometric characteristics of female figure, which influences the rational use of semi-finished sheepskin and fur materials combining different sides of sheepskin. The paper analyzes the silhouette forms of women's short coats offered by world designers in the next season, systematizes the structural elements for design regarding sheepskin coats and determines the location of the fur in the product, which will serve as the basis for the decor, taking into account the anthropometric characteristics of female figure. It is also offerred to use the combinatorics method for the efficient location and combination of the textured sides of the fur of sheepskin depending on the length of the hairline, which will combine appropriately in the product. The scientific novelty of the work is to determine the patterns of design of women's sheepskin coats using a combination of different sides of a sheepskin and innovative technologies for processing a female coat. The focus is on the development of designing of women's sheepskin coats based on determining the optimal selection of materials for creating the product, choosing the type of semi-finished sheepskin and fur material as the main decor element that will affect the aesthetic appearance and competitiveness of women's coats.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17510
Appears in Collections:Кафедра технології та конструювання швейних виробів (ТКШВ)
Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2020_P544-551.pdf1,14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.